Diff of /branches/IoDrvMEGAIO/Example.project [r65] .. [r66]  Maximize  Restore

Switch to unified view

a/branches/IoDrvMEGAIO/Example.project b/branches/IoDrvMEGAIO/Example.project
1
PKJ³4N_z¿#+&)6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.meta&Ùÿ  (ÏÛîŒnÖPKJ³4N?o'`—V—6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.objectû€  (B—¼®ÿþ<?xml version="1.0" encoding="utf16"?>

1
PKµ¡6N_z¿#+&)6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.meta&Ùÿ  (ÏÛîŒnÖPKµ¡6N?o'`—V—6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.objectû€  (B—¼®ÿþ<?xml version="1.0" encoding="utf16"?>

2
<Single xml:space="preserve" Type="{54dd0eac-a6d8-46f2-8c27-2f43c7e49861}" Method="IArchivable">

2
<Single xml:space="preserve" Type="{54dd0eac-a6d8-46f2-8c27-2f43c7e49861}" Method="IArchivable">

3
 <Single Name="Name" Type="string">&lt;ProjectRoot&gt;</Single>

3
 <Single Name="Name" Type="string">&lt;ProjectRoot&gt;</Single>

4
 <Dictionary Type="System.Collections.Hashtable" Name="SubKeys">

4
 <Dictionary Type="System.Collections.Hashtable" Name="SubKeys">

5
  <Entry>

5
  <Entry>

6
   <Key>

6
   <Key>

...
...
361
    </Single>

361
    </Single>

362
   </Value>

362
   </Value>

363
  </Entry>

363
  </Entry>

364
 </Dictionary>

364
 </Dictionary>

365
 <Dictionary Type="System.Collections.Hashtable" Name="Values" />

365
 <Dictionary Type="System.Collections.Hashtable" Name="Values" />

366
</Single>PKJ³4N“+³Õ72)9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.meta2Íÿ (€¥
366
</Single>PKµ¡6N¥w±72)9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.meta2Íÿ (€¥
367
ô[Ñ<Ù~ÖPKJ³4N ¤5Coj9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.objectjú (Vyæ
¥Î»
Ï`ò
"dÿÿÿÿ
367
ø4:NÇÖPKµ¡6N‹a[Ÿto9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.objectoú ([yæ
¥Î»
Ï`ò
"dÿÿÿÿ
368
 ÿÿÿ`ÿ
"c
368
 ÿÿÿ`ÿ
"c
369
‘’“É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdÿÿÿÿÿ
369
‘’“É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdÿÿÿÿÿ
370
 ÿÿÿ`‚"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd¤ÔÕðßÿÿÿÿ
370
 ÿÿÿ`‚"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd¤ÔÕðßÿÿÿÿ
371
 `„"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd áâñãÿÿÿÿ
371
 `„"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd áâñãÿÿÿÿ
372
 ÿÿÿ`…"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd››øœÿÿÿÿ
372
 ÿÿÿ`…"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd››øœÿÿÿÿ
373
aFøõ€ž`‹"c
373
aFøõ€ž`‹"c
374
”•–É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdš
š
ÿÿÿÿ
374
”•–É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdš
š
ÿÿÿÿ
375
 `"c
375
 `"c
376
—˜™É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdååæóçÿÿÿÿ
376
—˜™É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdååæóçÿÿÿÿ
377
 ÿÿÿ`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd%&'öÿÿÿÿ
377
 ÿÿÿ`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿd%&'öÿÿÿÿ
378
f€`‘"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿ*+x¨21
378
f€`‘"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿ*+x¨21&1 
379
;È3;Î
¥c»sІÑs»ð
òóðð»,
†-,».
†-.ú1
379
;È3;Î
¥c»sІÑs»ð
òóðð»,
†-,».
†-.ú1
380
ŽÉ"’“”šÿÿÿÿ€6«¬ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKJ³4Nº!?p2)16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.meta-Òÿ (€7ÿ8@aÎĹqÖPKJ³4NuO@‘Œ16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.objectŒsÿ  (xjÿÿÿÿÿ
380
ŽÉ"’“”šÿÿÿÿ€6«¬ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKµ¡6Nº!?p2)16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.meta-Òÿ (€7ÿ8@aÎĹqÖPKµ¡6NuO@‘Œ16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.objectŒsÿ  (xjÿÿÿÿÿ
381
 ÿÿÿ`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4NͱÑ/*)71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.meta*Õÿ (ôçõö›Ñq`ShÕPKJ³4NÙ7¿<771852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.object7Èÿ  (#Œ‹Š÷ÈPÃëøPKJ³4NСÌ:5)9a088331-caf6-4164-aadf-3519e8df09fa.meta5Êÿ  (! Õî€ð0
381
 ÿÿÿ`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6NͱÑ/*)71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.meta*Õÿ (ôçõö›Ñq`ShÕPKµ¡6NÙ7¿<771852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.object7Èÿ  (#Œ‹Š÷ÈPÃëøPKµ¡6N‚œÀS:5)a2024022-88dd-436d-8409-4f20bd23bad4.meta5Êÿ  (!ÌÕî€ð0
382
¾÷ÖPKJ³4N'Ž³¤$9a088331-caf6-4164-aadf-3519e8df09fa.objectàü  (t£ð0ðñ
ð`¨"d¤ñðß>ÿÿÿÿ
382
ÔM~ž€ÖPKµ¡6NF$a2024022-88dd-436d-8409-4f20bd23bad4.objectàü  (t£ð0ðñ
ð`Í"d¤ñðß>ÿÿÿÿ
383
f€Õ`¸ßÝßß;óóóó8:9åãåd ßÝÿÿÿÿô"¸
383
f€Õ`¸ßÝßß;óóóó8:9åãåd ßÝÿÿÿÿô"¸
384
ÝÞßß;àõâö8:9÷ø÷ù
384
ÝÞßß;àõâö8:9÷ø÷ù
385
ÝÞÿÿÿÿú"©"c»ü
†-ºýõ¹îÿÿÿÿÿÿÿÿö÷ü
385
ÝÞÿÿÿÿú"Î"c»ü
†-ºýõ¹îÿÿÿÿÿÿÿÿö÷ü
386
É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdô
386
É"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿdô
387
 €ÿÿÿ`­"c
387
 Õÿÿÿ`Ï"c
388

É"ÿÿÿÿñ"ÿÿÿÿsÈc
388

É"ÿÿÿÿñ"ÿÿÿÿsÈc
389
É"¼½ÀÐÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKJ³4N~Õë2)eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.meta-Òÿ  ('&€7ö8­HÜĹqÖPKJ³4N&Ç·Ÿ—’eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.object’mÿ  (~j%&öÿÿÿÿ
389
É"ÐÒÓÔÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKµ¡6N~Õë2)eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.meta-Òÿ  ('&€7ö8­HÜĹqÖPKµ¡6N&Ç·Ÿ—’eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.object’mÿ  (~j%&öÿÿÿÿ
390
f€9`)"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4NpgÖn72)dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.meta2Íÿ   (9':€öî0=€îÛĹqÖPKJ³4N±>„ñ ›dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.object›dÿ  (‡d(>ÿÿÿÿ
390
f€9`)"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6NpgÖn72)dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.meta2Íÿ   (9':€öî0=€îÛĹqÖPKµ¡6N±>„ñ ›dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.object›dÿ  (‡d(>ÿÿÿÿ
391
f€'`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4NŸ†E,')c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.meta'Øÿ  (?@6—T- SÉÐPKJ³4NÙÎhc02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.objectéÿ (PKJ³4N7QÉ+&)d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.meta&Ùÿ   (1?ABFˆhÓ¹qÖPKJ³4ND^‰HCd73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.objectC¼ÿ  (/qÿÿÿÿCÃPKJ³4NfM$1/*)5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.meta*Õÿ  (D1EF€GHnKÖPKJ³4NÐWŒÆ
391
f€'`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6NŸ†E,')c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.meta'Øÿ  (?@6—T- SÉÐPKµ¡6NÙÎhc02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.objectéÿ (PKµ¡6N7QÉ+&)d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.meta&Ùÿ   (1?ABFˆhÓ¹qÖPKµ¡6ND^‰HCd73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.objectC¼ÿ  (/qÿÿÿÿCÃPKµ¡6NfM$1/*)5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.meta*Õÿ  (D1EF€GHnKÖPKµ¡6NÐWŒÆ
392
5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.objectúþ  (ñwßî
)ï
.0I1J2Å
3Æ
4 5‘6Ý7©8î9š:Õ;ö<€=‚>KÖMPKJ³4Nœ¶íÄ+&)b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.meta&Ùÿ  (N1OPàŸžW4AÕPKJ³4N#ùD?b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.object?Àÿ  (pQRSTUVWXYZ[\]^_oÕþÿÿÿPKJ³4NY®|'+&)9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.meta&Ùÿ  (`Nab»¸ÑPKJ³4Nm2\dGB9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.objectB½ÿ  (.µcd"!ed!fegh#EÿÿÿÿÿÿÿÿÕPKJ³4NŠF¨³+&)0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.meta&Ùÿ (i1jk?ü¶&ÖPKJ³4N.„opk0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.objectk”ü  (W(^lMmYÇ!M^ÍÎm¡¾Î^ÏÐmGòwÐ^ÑÒm>ÙµãÓ_¡°Qºò_¦¡igßô_‚0,¥Õ˜^œò½y˜¨§¾^™þ½½)g¿^”€½œGÔ©À^—½š¡³dÁ^˜Ÿ½m>aÂ^¢½ã2ÁšÃ^–¤½³›Å^š¦½AÈÎôÆ^›vudýý°½ÄÔùÑÇ^•vu dýý³½~] È^“¶½2©ÙìÉ^¡Þ½îú¬äê^¢‡½4¶zˆ^34mݬ¾5^ 
smÛ5"Ìs^˜ðš¹ûvÈó^¡
,m…VÀŒ,^¤
.mº˜‰—._¾‚â”JÌ^€‚m(Ý7‘^¥
üm'ë„_Ñ šs®¸
ħ
ÕŸ˜þ™€”¢³•°›òœ 
¶“¦š¢
£
žŸ›œ—¤–PKJ³4N‰n®¼.))13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.meta)Öÿ  (‰1Š‹ ûs}ÖPKJ³4N҇†Ú÷™í™13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.objectû€  (ٙό€C̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
392
5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.objectúþ  (ñwßî
)ï
.0I1J2Å
3Æ
4 5‘6Ý7©8î9š:Õ;ö<€=‚>KÖMPKµ¡6Nœ¶íÄ+&)b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.meta&Ùÿ  (N1OPàŸžW4AÕPKµ¡6N#ùD?b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.object?Àÿ  (pQRSTUVWXYZ[\]^_oÕþÿÿÿPKµ¡6NY®|'+&)9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.meta&Ùÿ  (`Nab»¸ÑPKµ¡6Nm2\dGB9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.objectB½ÿ  (.µcd"!ed!fegh#EÿÿÿÿÿÿÿÿÕPKµ¡6N~«u·+&)0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.meta&Ùÿ (i1jkbº¥€ÖPKµ¡6N àøÙ.)0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.object)Öü  ((^lMmYÇ!M^ÍÎm¡¾Î^ÏÐmGòwÐ^ÑÒm>ÙµãÓ^œò½y˜¨§¾^™þ½½)g¿^”€½œGÔ©À^—½š¡³dÁ^˜Ÿ½m>aÂ^¢½ã2ÁšÃ^–¤½³›Å^š¦½AÈÎôÆ^›vudýý°½ÄÔùÑÇ^•vu dýý³½~] È^“¶½2©ÙìÉ^¡Þ½îú¬äê^¢‡½4¶zˆ^34mݬ¾5^ 
smÛ5"Ìs^˜ðš¹ûvÈó^¡
,m…VÀŒ,^¤
.mº˜‰—._¾‚â”JÌ^€‚m(Ý7‘_Ñ šs®¸
^¥
üm½²ê„ħ
R.9œŸ˜þ™€”¢³•°›òœ 
¶“¦š¢
£
žŸ›œ—¤–PKµ¡6N‰n®¼.))13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.meta)Öÿ  (‰1Š‹ ûs}ÖPKµ¡6N҇†Ú÷™í™13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.objectû€  (ٙό€C̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
393
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿLn–4|]º–Úk4Ä”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö –xÑW~Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃóô‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
393
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿLn–4|]º–Úk4Ä”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö –xÑW~Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃóô‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
394
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLn–4|]Î–Úk4o”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö …–xÑW›Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃêë‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
394
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLn–4|]Î–Úk4o”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö …–xÑW›Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃêë‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
395
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLÿ–4|]Î–Úk43”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ž–xÑWEŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃìí‰‹ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
395
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLÿ–4|]Î–Úk43”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ž–xÑWEŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃìí‰‹ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
396
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿLY–4|]‘–Úk48”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö –xÑWPŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃîï‰‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
396
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿLY–4|]‘–Úk48”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö –xÑWPŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃîï‰‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
397
d.w¿–í¬Ý–i±Kbþ–ÿL•–4|]-–Úk4œ”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö Õ–xÑW®Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃðñ‰‡ä̏5pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLx–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  –  —  ¢  ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  £  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  ”  °  ±  ²  £  – —  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  ”  °  ±  ¹  £  – —  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  ”  ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  – M51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿé»ª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  £  ­ ç  š  è  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ڍkò£·–î­Ö –xÑWû ü  ý þ ‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL¯–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!Û–î­Ö –xÑWû  ü  Ü݉ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLæ–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!Þ–î­Ö –xÑWû  ü  ßà‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!á–î­Ö –xÑWû  ü  âã‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLT–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ä–î­Ö –xÑWû  ü  åæ‰  ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL‹–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ç–î­Ö –xÑWû  ü  èé‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ê–î­Ö –xÑWû  ü  ëì‰
ä̏5pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[  ÿÿÿÿ•Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[”ô>½‚  ÿ•ôœ–݁k†  Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLù–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÙ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Ù—Ò  Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!í•
6i–î­Ö –xÑWû ü  îï‰ä̏ApÃÀÍÿŽ»4µžÿ–j¯
U’t§z3’K»9n2’ûB¨2’°A.“2’ˆíÿ8òÈaÃð’%8ÁWd’þ E3’Ò¸2’bò‰Æ2’0=d2’æ¹öŽ‚j1Qÿÿÿÿ–dN½Ü–™u’Øÿÿÿ_ÇCñ (Cò‘sʼS‘µä43S@‘Äm骚™™>‘;@ÍÌL=’˶~”Òr[“ÿÿÿÿó•Š9DÁ•±•!æFÙ•y"ì5ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb¦–ÿL€–4|]ª’Úk4ªW—¹•ôžòñjrY‡  •\̍½’ÓÌ  ×Õvs™¸Ÿéª-)ò÷•ÄÚ½”/jîÐÿÎ  „  “ÿøŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ú°G²e"ŒÆ­„•þÕš–î­Ö –xÑWùú¯°‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
397
d.w¿–í¬Ý–i±Kbþ–ÿL•–4|]-–Úk4œ”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö Õ–xÑW®Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G•þÕšÂÃðñ‰‡ä̏5pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLx–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  –  —  ¢  ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  £  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  ”  °  ±  ²  £  – —  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  ”  °  ±  ¹  £  – —  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  ”  ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  – M51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿé»ª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  £  ­ ç  š  è  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ڍkò£·–î­Ö –xÑWû ü  ý þ ‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL¯–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!Û–î­Ö –xÑWû  ü  Ü݉ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLæ–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!Þ–î­Ö –xÑWû  ü  ßà‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!á–î­Ö –xÑWû  ü  âã‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLT–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ä–î­Ö –xÑWû  ü  åæ‰  ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL‹–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ç–î­Ö –xÑWû  ü  èé‰ä̏4pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€  m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[“ÿÿÿÿƒ  •Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[Žô>½‚ÈÐÔÿ•ôœ–݁k† Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÕ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Õ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!ê–î­Ö –xÑWû  ü  ëì‰
ä̏5pÃÀÍÿŽ»4µžÿoÏg€ m¥ہ  KÛôä‚  ‘sʼS‘µä`@‘Äméª?‘;@€>’˶~”Òr[  ÿÿÿÿ•Š9DÁ•Á8©ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,”žÂuð“ÿÿ…  •uå[”ô>½‚  ÿ•ôœ–݁k†  Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿLù–4|]Y’Úk49jrY‡ œMH…Óш  ‰  Š  ‹  Œ   Ž     —‘ ’  ’  “  ˜” •  –  —  ˜  ™  š  ›  ý?¸  • ›  Ò€  €  œ   ž    —‘ Ÿ  Ÿ     ˜š ¡  ¢  £ ¤ ˜ ¥  Ú¦ ”  §  –  —  oÏg  § ¡  ҁ    ¨  © ª    —‘ «  «  ¬  ˜­ ®  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ²  £  m¥ې  ° ¯  Ò‚  ‚  ³  ´ µ    —‘ ¶  ¶  ·  ˜­ ¸  š  ¯  –  —  ”  °  ±  ¹  £  KÛôä  ° ¯  Ô—º ãã»  ˜š ¼  –  M” ½  ±  ¾  ˜  ¿  £  51Ӑ  ½ ¼  —‘  À  À  Á  ˜@  ­ à  Ä  Å  š  Æ  ”  Ç  –  —  È  É Ê  Ë  +MH…  Ç Æ  ½’ÓÌ  ¸Ÿéª-)òÍ  •ÄÚ½”/jîÐÿÎ „  “ÿÏ Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  œÒËÉÈÓØÙ—Ò Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  ×Ô—× Ø  Ø  Ù  ˜” Ú  ˜  Û  Ü  š Ý  侈  Ú Ý  Ô—× Ø  Ø  Þ  ˜” ß  ˜  à  Ü  š á  pF±H  ß á  Öÿÿÿÿ—â  ¥¥ã  ˜  ”  ä  å  æ  š  è  ­  ç  £  I캐  ä è  —‘  é  é  ˜ê É Ê  ë  ­ ì  í  ]Æ^Ȑ  —‘  é  é  î  ˜” ï  ð  ñ û­ ò  >:­ý†  ï Ù—Ò  Ó  Ó  Ô  ˜Õ ¦  ­  Ö  ?o  —‘ ó  ó  ô  ˜  ­ õ  š  ö  ÷  ” ø  ˜  ù  É  Ê  ú  =ÒËÉȐ  ø ö  ]Ñ6ú°G²e"•þÕš°Ð!í•
6i–î­Ö –xÑWû ü  îï‰ä̏ApÃÀÍÿŽ»4µžÿ–j¯
U’t§z3’K»9n2’ûB¨2’°A.“2’ˆíÿ8òÈaÃð’%8ÁWd’þ E3’Ò¸2’bò‰Æ2’0=d2’æ¹öŽ‚j1Qÿÿÿÿ–dN½Ü–™u’Øÿÿÿ_ÇCñ (Cò‘sʼS‘µä43S@‘Äm骚™™>‘;@ÍÌL=’˶~”Òr[“ÿÿÿÿó•Š9DÁ•±•!æFÙ•y"ì5ö—ɦ„  ’„¦'8ŽOY@¶Ž¸NýŽPÛÿ–È7;–‹L,Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb¦–ÿL€–4|]ª’Úk4ªW—¹•ôžòñjrY‡  •\̍½’ÓÌ  ×Õvs™¸Ÿéª-)ò÷•ÄÚ½”/jîÐÿÎ  „  “ÿøŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  ú°G²e"ŒÆ­„•þÕš–î­Ö –xÑWùú¯°‰ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
...
...
407
d.w¿–í¬Ý–i±Kb–ÿL–4|]#’Úk49”5ªPÞÐÿÆ„ “ÿÏ –î­Ö %–xÑWÞŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gù•þÕš¿1ÙÂÃáâ‰)ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
407
d.w¿–í¬Ý–i±Kb–ÿL–4|]#’Úk49”5ªPÞÐÿÆ„ “ÿÏ –î­Ö %–xÑWÞŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gù•þÕš¿1ÙÂÃáâ‰)ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
408
d.w¿–í¬Ý–i±Kb–ÿLù–4|]#’Úk49”5ªPÞÐÿÆ„ “ÿÏ –î­Ö %–xÑWŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gú•þÕš¿1ÚÂÃãä‰+ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbg–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ž
–î­Ö –xÑWúûüý‰-ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbg–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,
–î­Ö –xÑWúûþÿ‰/ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,
–î­Ö –xÑWúû€

‰1ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,‘
–î­Ö –xÑWúû‚
ƒ
‰3ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbË–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,’
–î­Ö –xÑWúû„
…
‰5ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbË–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,“
–î­Ö –xÑWúû†
‡
‰7ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,”
–î­Ö –xÑWúûˆ
‰
‰9ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,•
–î­Ö –xÑWúûŠ
‹
‰=ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
408
d.w¿–í¬Ý–i±Kb–ÿLù–4|]#’Úk49”5ªPÞÐÿÆ„ “ÿÏ –î­Ö %–xÑWŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gú•þÕš¿1ÚÂÃãä‰+ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbg–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ž
–î­Ö –xÑWúûüý‰-ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbg–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,
–î­Ö –xÑWúûþÿ‰/ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,
–î­Ö –xÑWúû€

‰1ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,‘
–î­Ö –xÑWúû‚
ƒ
‰3ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbË–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,’
–î­Ö –xÑWúû„
…
‰5ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbË–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,“
–î­Ö –xÑWúû†
‡
‰7ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLª’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,”
–î­Ö –xÑWúûˆ
‰
‰9ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLx’4|](’Úk4(ª-)ò§Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,•
–î­Ö –xÑWúûŠ
‹
‰=ä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
409
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLP–4|]Î–Úk4”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö È–xÑW`Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G
•þÕš¿1Œ
ÂÃ–
—
‰Aä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb©–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ò•þÕš–î­Ö –xÑWóôõö‰ä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÙ–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,÷•þÕš–î­Ö –xÑWóôøù‰Dä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb –ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ú•þÕš–î­Ö –xÑWóôûÿ‰Fä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb9–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,€•þÕš–î­Ö –xÑWóô‚‰Hä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbi–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ƒ•þÕš–î­Ö –xÑWóô„…‰Jä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,†•þÕš–î­Ö –xÑWóôûü‰Lä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÉ–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ý•þÕš–î­Ö –xÑWóôþÿ‰Nä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,€•þÕš–î­Ö –xÑWóô‚‰Pä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
409
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLP–4|]Î–Úk4”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö È–xÑW`Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G
•þÕš¿1Œ
ÂÃ–
—
‰Aä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb©–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ò•þÕš–î­Ö –xÑWóôõö‰ä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÙ–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,÷•þÕš–î­Ö –xÑWóôøù‰Dä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb –ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ú•þÕš–î­Ö –xÑWóôûÿ‰Fä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb9–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,€•þÕš–î­Ö –xÑWóô‚‰Hä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbi–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ƒ•þÕš–î­Ö –xÑWóô„…‰Jä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb™–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,†•þÕš–î­Ö –xÑWóôûü‰Lä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÉ–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ý•þÕš–î­Ö –xÑWóôþÿ‰Nä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbý–ÿLc’4|](’Úk4(ª-)òæŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,€•þÕš–î­Ö –xÑWóô‚‰Pä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
410
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿL6–4|]‘–Úk4$”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ù–xÑWAŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G™
•þÕš¿1õÂÃƒ…‰Rä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbb–ÿL  ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,×–î­Ö –xÑWúû­®‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb”–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ø–î­Ö –xÑWúû¯°‰Uä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÆ–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ù–î­Ö –xÑWúû±²‰Wä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbø–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ú–î­Ö –xÑWúû³´‰Yä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
410
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿL6–4|]‘–Úk4$”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ù–xÑWAŽ…¥Ÿà
¥!Áú°G™
•þÕš¿1õÂÃƒ…‰Rä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbb–ÿL  ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,×–î­Ö –xÑWúû­®‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb”–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ø–î­Ö –xÑWúû¯°‰Uä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÆ–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ù–î­Ö –xÑWúû±²‰Wä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbø–ÿL ’4|](’Úk4(ª-)òçŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ú–î­Ö –xÑWúû³´‰Yä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
411
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLá–4|]Î–Úk4”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ž–xÑWŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gå•þÕš¿1®ÂÃµ¶‰[ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,þ–î­Ö –xÑW$2í‰ä̏ò
æŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ÿ–î­Ö –xÑWóôïû‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,¡•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû¢§‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb=–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,ª–î­Ö –xÑW$çé‰^ä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb8–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,õ–î­Ö –xÑWóôù‰`ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ƒ•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû…†‰bä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbn–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,‡–î­Ö –xÑW$ˆŠ‰dä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbh–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,–î­Ö –xÑWóôŸ‰fä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbl–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,Ù•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúûÞ߉hä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbŸ–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,à–î­Ö –xÑW$âæ‰jä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb˜–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,è–î­Ö –xÑWóôêð‰lä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbœ–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ò•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúûôˆ‰nä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbЖÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Œ–î­Ö –xÑW$’‰pä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÈ–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,”–î­Ö –xÑWóô–˜‰rä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÌ–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,œ•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû ·‰tä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,¹–î­Ö –xÑW$•‡‰vä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbü–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,ˆ–î­Ö –xÑWóôŠ‹‰xä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbü–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,Œ•þÕš$•Ó”W0­«–î­Ö –xÑWúûŽ‰zä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
411
d.w¿–í¬Ý–i±Kb]–ÿLá–4|]Î–Úk4”5ªPÞÐÿÆ„  “ÿÏ –î­Ö ž–xÑWŽ…¥Ÿà
¥!Áú°Gå•þÕš¿1®ÂÃµ¶‰[ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,þ–î­Ö –xÑW$2í‰ä̏ò
æŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Ÿ–î­Ö –xÑWóôïû‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,¡•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû¢§‰ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb=–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,ª–î­Ö –xÑW$çé‰^ä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb8–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,õ–î­Ö –xÑWóôù‰`ä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb<–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ƒ•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû…†‰bä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbn–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,‡–î­Ö –xÑW$ˆŠ‰dä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbh–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,–î­Ö –xÑWóôŸ‰fä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbl–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,Ù•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúûÞ߉hä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbŸ–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,à–î­Ö –xÑW$âæ‰jä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb˜–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,è–î­Ö –xÑWóôêð‰lä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbœ–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,ò•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúûôˆ‰nä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbЖÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,Œ–î­Ö –xÑW$’‰pä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÈ–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,”–î­Ö –xÑWóô–˜‰rä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±KbÌ–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,œ•þÕš$•Ó”–î­Ö –xÑWúû ·‰tä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kb–ÿLÌ–4|]!–Úk4/ª-)ò  Ž`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,¹–î­Ö –xÑW$•‡‰vä̏Ž=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbü–ÿLš’4|](’Úk4(ª-)òñŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð  úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"•þÕš¥æW,ˆ–î­Ö –xÑWóôŠ‹‰xä̏‰ sø•±ìŽ=G §ÿÿÿÿŽ‡ˆzÿ–í¬Ý–i±Kbü–ÿL’4|](’Úk4(ª-)òùŽ`ŽfÿÿÿÿŽcÿŽ…¥ŸµÎy‹Ð úxí˜Ñ  Ä,¥ú°G²e"¥æW,Œ•þÕš$•Ó”W0­«–î­Ö –xÑWúûŽ‰zä̏²e"”‡ˆz“ÿº”=G §“ÿÿÿÿ»”c“ÿÿ¼”`Žf“ÏÏÿÿ½µÎy‹Ð úxí˜Ñ  ˜¾mö¾ê`–_„  ’9e‰ýŽ÷Z¸¢ŽìÙ[HŽ¤SëÏÿ
412
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿL•–4|]e–Úk4œ”5ªPÞÐÿò„  “ÿÏ –î­Ö ï–xÑW®Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G••þÕš¿1Ó
ÂÃš›‰}äÿÿÿÿÿÿ‚%€‘’“˜™—˜™šœ¨©ª«¬­¯”–´¹Ì‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—öš›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹‰º»¼€½¾«¿­À¹Á€ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖö×ØÙÚÛÜݹÞß›à K\±ÆöƒpÿÿÿÿpðÿÎÍ+2Í,3Í,3PKJ³4Na\Èù94)56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.meta4Ëÿ   ( ž›€øî=1[GrÖPKJ³4N€0•À×+Ò+56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.objectÒ+-Ô  (¾+Kt/ø
ø`ù"dñ›øœ>ÿÿÿÿ
412
d.w¿–í¬Ý–i±Kbš–ÿL•–4|]e–Úk4œ”5ªPÞÐÿò„  “ÿÏ –î­Ö ï–xÑW®Ž…¥Ÿà
¥!Áú°G••þÕš¿1Ó
ÂÃš›‰}äÿÿÿÿÿÿ‚%€‘’“˜™—˜™šœ¨©ª«¬­¯”–´¹Ì‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—öš›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹‰º»¼€½¾«¿­À¹Á€ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖö×ØÙÚÛÜݹÞß›à K\±ÆöƒpÿÿÿÿpðÿÎÍ+2Í,3Í,3PKµ¡6N¾÷ϲ94)56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.meta4Ëÿ   ( ž›€øî=N¢€ÖPKµ¡6Nif±×+Ò+56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.objectÒ+-Ô  (¾+Kt/ø
ø`ù"dñ›øœ>ÿÿÿÿ
413
a€`¸ÝÞßßHÁÂ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÁÂ8:9ÆËÆÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÌßàÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH®¯8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;®¯8:9ÆËÆøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞøáâÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH°±8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;°±8:9ÆËÆøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞøãäÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH²³8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;²³8:9ÆËÆ´ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ´åæÝÞÿÿÿÿí"¸
ÝÞßßHµ¶8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;µ¶8:9ÆËÆ·ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ·çèÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH¸¹8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;¸¹8:9ÆËƺÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞºéêÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHîï8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;îï8:9ÆËÆ™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ™ëìÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHð÷8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ð÷8:9ÆËÆšÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞšíîÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH»¼8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;»¼8:9ÆËƽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ½ïðÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH¾¿8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;¾¿8:9ÆËÆÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÀñòÝÞÿÿÿÿí" ¸ÝÞßßHÁÂ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÁÂ8:9ÆËÆÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÃóôÝÞÿÿÿÿí"
413
a€`¸ÝÞßßHÁÂ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÁÂ8:9ÆËÆÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÌßàÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH®¯8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;®¯8:9ÆËÆøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞøáâÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH°±8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;°±8:9ÆËÆøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞøãäÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH²³8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;²³8:9ÆËÆ´ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ´åæÝÞÿÿÿÿí"¸
ÝÞßßHµ¶8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;µ¶8:9ÆËÆ·ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ·çèÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH¸¹8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;¸¹8:9ÆËƺÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞºéêÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHîï8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;îï8:9ÆËÆ™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ™ëìÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHð÷8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ð÷8:9ÆËÆšÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞšíîÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH»¼8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;»¼8:9ÆËƽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞ½ïðÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßH¾¿8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;¾¿8:9ÆËÆÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÀñòÝÞÿÿÿÿí" ¸ÝÞßßHÁÂ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÁÂ8:9ÆËÆÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÃóôÝÞÿÿÿÿí"
414
¸ÝÞßßHøû8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;øû8:9ÆËÆØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞØõöÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHüý8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;üý8:9ÆËÆÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÚ÷øÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHþÿ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;þÿ8:9ÆËÆÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÛùúÝÞÿÿÿÿí"
¸ÝÞßßH„‹8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;„‹8:9ÆËÆÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÜûüÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHÄÅ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÄÅ8:9ÆËÆÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÇýþÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHŒ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;Œ8:9ÆËÆŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞŽÿÝÞÿÿÿÿí"¸èÝÝÇßJÖ×8 Iãoää8:9;oää8:9ãäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝäßßIãoçç8:9;oçç8:9ãçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝçßßIãoéé8:9;oéé8:9ãéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝéßßIãoëë8:9;oëë8:9ãëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝë  
414
¸ÝÞßßHøû8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;øû8:9ÆËÆØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞØõöÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHüý8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;üý8:9ÆËÆÚÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÚ÷øÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHþÿ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;þÿ8:9ÆËÆÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÛùúÝÞÿÿÿÿí"
¸ÝÞßßH„‹8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;„‹8:9ÆËÆÜÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÜûüÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHÄÅ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;ÄÅ8:9ÆËÆÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞÇýþÝÞÿÿÿÿí"¸ÝÞßßHŒ8:9GÃÅÆGÇÇÈGÉÇÊ;Œ8:9ÆËÆŽÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÞŽÿÝÞÿÿÿÿí"¸èÝÝÇßJÖ×8 Iãoää8:9;oää8:9ãäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝäßßIãoçç8:9;oçç8:9ãçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝçßßIãoéé8:9;oéé8:9ãéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝéßßIãoëë8:9;oëë8:9ãëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝë  
415
ßßIãoíí8:9;oíí8:9ãíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝíÝÞIãoïï8:9;oïï8:9ãïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝï
ÝÞIãoññ8:9;oññ8:9ãñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝñÝÞIãoóó8:9;oóó8:9ãóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝóßßIãoõõ8:9;oõõ8:9ãõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝõßßIão÷÷8:9;o÷÷8:9ã÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ÷ßßIãoùù8:9;oùù8:9ãùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝùßßIãoûû8:9;oûû8:9ãûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝûßßIãoýý8:9;oýý8:9ãýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝýÝÞIãoÿÿ8:9;oÿÿ8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝÿÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݁ ßßIãoƒƒ8:9;oƒƒ8:9ãƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݃!"ßßIão……8:9;o……8:9ã…ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ…#$ÝÞIão‡‡8:9;o‡‡8:9ã‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݇%&ÝÞIão‰‰8:9;o‰‰8:9ã‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݉'(ÝÞIão‹‹8:9;o‹‹8:9ã‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‹)*ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݍ+,ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݏ-.ÝÞIão‘‘8:9;o‘‘8:9ã‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‘/0ÝÞIão““8:9;o““8:9ã“ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ“12ÝÞIão••8:9;o••8:9ã•ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ•34ÝÞIão——8:9;o——8:9ã—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ—56ÝÞIão™™8:9;o™™8:9ã™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ™78ÝÞIão››8:9;o››8:9ã›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ›9:ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݝ;<ßßIãoŸŸ8:9;oŸŸ8:9ãŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝŸ=>ßßIão¡¡8:9;o¡¡8:9ã¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ¡?@ßßIão££8:9;o££8:9ã£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ£ABßß:9¥¦ÝÝÿÿÿÿp"¸ÐÝÝÉßJ¨©8 Iãoää8:9;oää8:9ãäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝäEFßßIãoçç8:9;oçç8:9ãçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝçGHßßIãoéé8:9;oéé8:9ãéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝéIJßßIãoëë8:9;oëë8:9ãëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝëKLßßIãoíí8:9;oíí8:9ãíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝíMNÝÞIãoïï8:9;oïï8:9ãïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝïOPÝÞIãoññ8:9;oññ8:9ãñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝñQRÝÞIãoóó8:9;oóó8:9ãóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝóSTßßIãoõõ8:9;oõõ8:9ãõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝõUVßßIão÷÷8:9;o÷÷8:9ã÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ÷WXßßIãoùù8:9;oùù8:9ãùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝùYZßßIãoûû8:9;oûû8:9ãûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝû[\ßßIãoýý8:9;oýý8:9ãýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝý]^ÝÞIãoÿÿ8:9;oÿÿ8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝÿ_`ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݁abßßIãoƒƒ8:9;oƒƒ8:9ãƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݃cdßßIão……8:9;o……8:9ã…ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ…efÝÞIão‡‡8:9;o‡‡8:9ã‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݇ghÝÞIão‰‰8:9;o‰‰8:9ã‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݉ijÝÞIão‹‹8:9;o‹‹8:9ã‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‹klÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݍmnÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݏopÝÞIão‘‘8:9;o‘‘8:9ã‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‘qrÝÞIão““8:9;o““8:9ã“ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ“stÝÞIão••8:9;o••8:9ã•ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ•uvÝÞIão——8:9;o——8:9ã—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ—wxÝÞIão™™8:9;o™™8:9ã™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ™yzÝÞIão››8:9;o››8:9ã›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ›{|ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݝ}~ßßIãoŸŸ8:9;oŸŸ8:9ãŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝŸ€ßßIão¡¡8:9;o¡¡8:9ã¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ¡‚ßßIão££8:9;o££8:9ã£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ£ƒ„ßß:9¥ÊCDÝÝÿÿÿÿp"ú"c»Ì
̺ÌϹÏÿÿÿÿÿÿÿÿö÷Þ
415
ßßIãoíí8:9;oíí8:9ãíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝíÝÞIãoïï8:9;oïï8:9ãïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝï
ÝÞIãoññ8:9;oññ8:9ãñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝñÝÞIãoóó8:9;oóó8:9ãóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝóßßIãoõõ8:9;oõõ8:9ãõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝõßßIão÷÷8:9;o÷÷8:9ã÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ÷ßßIãoùù8:9;oùù8:9ãùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝùßßIãoûû8:9;oûû8:9ãûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝûßßIãoýý8:9;oýý8:9ãýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝýÝÞIãoÿÿ8:9;oÿÿ8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝÿÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݁ ßßIãoƒƒ8:9;oƒƒ8:9ãƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݃!"ßßIão……8:9;o……8:9ã…ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ…#$ÝÞIão‡‡8:9;o‡‡8:9ã‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݇%&ÝÞIão‰‰8:9;o‰‰8:9ã‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݉'(ÝÞIão‹‹8:9;o‹‹8:9ã‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‹)*ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݍ+,ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݏ-.ÝÞIão‘‘8:9;o‘‘8:9ã‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‘/0ÝÞIão““8:9;o““8:9ã“ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ“12ÝÞIão••8:9;o••8:9ã•ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ•34ÝÞIão——8:9;o——8:9ã—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ—56ÝÞIão™™8:9;o™™8:9ã™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ™78ÝÞIão››8:9;o››8:9ã›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ›9:ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݝ;<ßßIãoŸŸ8:9;oŸŸ8:9ãŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝŸ=>ßßIão¡¡8:9;o¡¡8:9ã¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ¡?@ßßIão££8:9;o££8:9ã£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ£ABßß:9¥¦ÝÝÿÿÿÿp"¸ÐÝÝÉßJ¨©8 Iãoää8:9;oää8:9ãäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝäEFßßIãoçç8:9;oçç8:9ãçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝçGHßßIãoéé8:9;oéé8:9ãéÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝéIJßßIãoëë8:9;oëë8:9ãëÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝëKLßßIãoíí8:9;oíí8:9ãíÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝíMNÝÞIãoïï8:9;oïï8:9ãïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝïOPÝÞIãoññ8:9;oññ8:9ãñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝñQRÝÞIãoóó8:9;oóó8:9ãóÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝóSTßßIãoõõ8:9;oõõ8:9ãõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝõUVßßIão÷÷8:9;o÷÷8:9ã÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ÷WXßßIãoùù8:9;oùù8:9ãùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝùYZßßIãoûû8:9;oûû8:9ãûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝû[\ßßIãoýý8:9;oýý8:9ãýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝý]^ÝÞIãoÿÿ8:9;oÿÿ8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝÿ_`ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݁abßßIãoƒƒ8:9;oƒƒ8:9ãƒÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݃cdßßIão……8:9;o……8:9ã…ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ…efÝÞIão‡‡8:9;o‡‡8:9ã‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݇ghÝÞIão‰‰8:9;o‰‰8:9ã‰ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝ݉ijÝÞIão‹‹8:9;o‹‹8:9ã‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‹klÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݍmnÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݏopÝÞIão‘‘8:9;o‘‘8:9ã‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ‘qrÝÞIão““8:9;o““8:9ã“ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ“stÝÞIão••8:9;o••8:9ã•ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ•uvÝÞIão——8:9;o——8:9ã—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ—wxÝÞIão™™8:9;o™™8:9ã™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ™yzÝÞIão››8:9;o››8:9ã›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ›{|ÝÞIão8:9;o8:9ãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝݝ}~ßßIãoŸŸ8:9;oŸŸ8:9ãŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝŸ€ßßIão¡¡8:9;o¡¡8:9ã¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ¡‚ßßIão££8:9;o££8:9ã£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÝÝ£ƒ„ßß:9¥ÊCDÝÝÿÿÿÿp"ú"c»Ì
̺ÌϹÏÿÿÿÿÿÿÿÿö÷Þ
416
ÛÜÝÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿsÈc
416
ÛÜÝÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿsÈc
417
ØÙÚÉ"üýÿ™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdœœ>ÿÿÿÿ
417
ØÙÚÉ"üýÿ™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdœœ>ÿÿÿÿ
418
f€`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4Nл'4/)200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.meta/Ðÿ   (ÕÔ€7ð8µ‘HY»qÖPKJ³4Nª˜“200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.object“lÿ (j¤Ôðßÿÿÿÿ
418
f`"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6NeÞ¶i4/)200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.meta/Ðÿ   (ÕÔ7ð86.ßvž€ÖPKµ¡6NʉÛ㘓200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.objectlÿ (j¤Ôðßÿÿÿÿ
419
 € `à"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4NVF4/)f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.meta/Ðÿ  (âá€7ñ8àA•ÃÖPKJ³4NâNo”f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.objectpÿ  ({j áñãÿÿÿÿ
419
 €Ì`à"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6Nm¿+˜4/)f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.meta/Ðÿ  (âá€7ñ8»ÈŸ€ÖPKµ¡6NâNo”f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.objectpÿ  ({j áñãÿÿÿÿ
420
 ÿÿÿ`ä"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4N™°¸4/)6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.meta/Ðÿ   (æå€7ó8ÑÙĹqÖPKJ³4Nßtä1•6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.objectoÿ (|jååóçÿÿÿÿ
420
 ÿÿÿ`ä"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6N™°¸4/)6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.meta/Ðÿ   (æå€7ó8ÑÙĹqÖPKµ¡6Nßtä1•6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.objectoÿ (|jååóçÿÿÿÿ
421
 ÿÿÿ`è"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKJ³4N–m¥6.))12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.meta)Öÿ   (ç1èéNM¾Ä¹qÖPKJ³4N¶W12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.objectøû  (óÁêêÀŠëÐÐPÀ£díîïðñòȁ€½ó­õ«ôÂ
ö‰ˆ¥÷N‡0ä‡1d‡2‰‡3Œ‡4̇5ø‡6ø‡7ù‡8ú‡9û‡Aü‡ký‡Bþ‡ÿ‡C€‡n‡D‚‡.ƒ‡o„‡(…‡E†‡#‡‡ˆ‡F‰‡pŠ‡y‹‡zŒ‡{‡qŽ‡r‡s‡t‘‡u’‡v“‡w”‡x•‡G–‡H—‡$˜‡I™‡-š‡J›‡Kœ‡L‡%ž‡MŸ‡j ‡N¡‡`¢‡a£‡b¤‡c¥‡d¦‡e§‡f¨‡g©‡hª‡i«‡O¬‡P­‡®‡*¯‡Q°‡R±‡
²‡'³‡S´‡ µ‡m¶‡T·‡  ¸‡U¹‡&º‡V»‡W¼‡X½‡Y¾‡Z¿ƒpÿÿÿÿpðÿ€ÃÀÉÁÂíÄÅÅËÆÇÇ«ÈöÉÕÊÏËÑÌÓÍÍÎØÏÚнÑÜÒ¹ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóPKJ³4N·P¯-()fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.meta(×ÿ   (ùNúb(wáÎZÕPKJ³4NbmY•LGfd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.objectG¸ÿ   (3µcÕ"!e!ûeüý#þÿÿÿÿÿÿÿÿÕPKJ³4N4gk/*)b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.meta*Õÿ  (áâãÙÔ]jÕPKJ³4N÷þ—% b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.object ßþ  (… £Ód£Ô‰£ÕŒ£ÖÌ£×ø£Øø£Ùù£Úú£¸¹£“”£ÉÊ£¢££Ä
¤£¥¦£Ó
•£—˜£®å£§«£¹
­£ö
Ù£œ£Ä×£ïð£ ¡£žŸ£ô¿£Æ’£õ™
£±²£ö÷£Œ

£·»äåæPKJ³4N(4  ½,')b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.meta'Øÿ  (ºjk÷ænŒnÖPKJ³4NÎ畇‚b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.object‚}þ (n(_»h<ÒǼ¶œò½5õXN¾¶™þ½Šllö¿¶”€½tÕ!À¶—½¹ßäÁ¶˜Ÿ½î´ß3¶¢½çÕ
Æö–¤½'ÿZŶš¦½ã8ڔƶ›°½;Œ–dǶ•³½®œ“ȶ“¶½s`Qsɶ¡Þ½‘Œ^궢‡½I±fˆPKJ³4N
¹‘R94)370f1b48-4197-4836-be0d-411c32c64912.metaÿ (  €@#½

421
 ÿÿÿ`è"cÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿPKµ¡6N–m¥6.))12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.meta)Öÿ   (ç1èéNM¾Ä¹qÖPKµ¡6N¶W12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.objectøû  (óÁêêÀŠëÐÐPÀ£díîïðñòȁ€½ó­õ«ôÂ
ö‰ˆ¥÷N‡0ä‡1d‡2‰‡3Œ‡4̇5ø‡6ø‡7ù‡8ú‡9û‡Aü‡ký‡Bþ‡ÿ‡C€‡n‡D‚‡.ƒ‡o„‡(…‡E†‡#‡‡ˆ‡F‰‡pŠ‡y‹‡zŒ‡{‡qŽ‡r‡s‡t‘‡u’‡v“‡w”‡x•‡G–‡H—‡$˜‡I™‡-š‡J›‡Kœ‡L‡%ž‡MŸ‡j ‡N¡‡`¢‡a£‡b¤‡c¥‡d¦‡e§‡f¨‡g©‡hª‡i«‡O¬‡P­‡®‡*¯‡Q°‡R±‡
²‡'³‡S´‡ µ‡m¶‡T·‡  ¸‡U¹‡&º‡V»‡W¼‡X½‡Y¾‡Z¿ƒpÿÿÿÿpðÿ€ÃÀÉÁÂíÄÅÅËÆÇÇ«ÈöÉÕÊÏËÑÌÓÍÍÎØÏÚнÑÜÒ¹ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóPKµ¡6N·P¯-()fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.meta(×ÿ   (ùNúb(wáÎZÕPKµ¡6NbmY•LGfd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.objectG¸ÿ   (3µcÕ"!e!ûeüý#þÿÿÿÿÿÿÿÿÕPKµ¡6N4gk/*)b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.meta*Õÿ  (áâãÙÔ]jÕPKµ¡6N÷þ—% b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.object ßþ  (… £Ód£Ô‰£ÕŒ£ÖÌ£×ø£Øø£Ùù£Úú£¸¹£“”£ÉÊ£¢££Ä
¤£¥¦£Ó
•£—˜£®å£§«£¹
­£ö
Ù£œ£Ä×£ïð£ ¡£žŸ£ô¿£Æ’£õ™
£±²£ö÷£Œ

£·»äåæPKµ¡6N(4  ½,')b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.meta'Øÿ  (ºjk÷ænŒnÖPKµ¡6NÎ畇‚b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.object‚}þ (n(_»h<ÒǼ¶œò½5õXN¾¶™þ½Šllö¿¶”€½tÕ!À¶—½¹ßäÁ¶˜Ÿ½î´ß3¶¢½çÕ
Æö–¤½'ÿZŶš¦½ã8ڔƶ›°½;Œ–dǶ•³½®œ“ȶ“¶½s`Qsɶ¡Þ½‘Œ^궢‡½I±fˆPKµ¡6NEn=É:5)c383ce79-8ee3-44fb-b8b9-0f92e681dd60.metaÿ   (!Ṍ€@#½

422
êvË
&ÖPKJ³4N!ó™Ðgb370f1b48-4197-4836-be0d-411c32c64912.objectbí   (Nt˜
@#½
L÷Á
@`
"dñØô>ÿÿÿÿ
422
â¹¥€ÖPKµ¡6Nô±ÉñËÆc383ce79-8ee3-44fb-b8b9-0f92e681dd60.objectÆ9î (²tÝ@#½
L÷Á
@`á"dñØô>ÿÿÿÿ
423
a€ Û¸ÝÞßß;ráøÍ8:9–å–d]!!ÝÞÑ"¸èÝÝÇ߼Ǣ
423
a€ÌÛ¸ÝÞßß;ráøŽ8:9–å–dNOÝÞÑ"¸èÝÝÇß¼ÇÜ
8¼é8;ë8:9Ø  ëTUÝÝ;ì8:9Ø  ìVWÝÝ;í8:9Ø  íXYÝÝ;ï8:9Ø  ïZ[ÝÝ;û8:9Ø  û\]ÝÝ;ÿ8:9Ø  ÿ_ÝÝ;±8:9Ø  ±`aÝÝ;²8:9Ø  ²bcÝÝ:9¹ê
ÿÿÿÿÿÿÿÿ„·éRSÝݼ¸8;Ô8:9ãÔfgÝÝ;ä8:9ãähiÝÝ;å8:9ãåjkÝÝ;æ8:9ãælmÝÝ;ç8:9ãçnoÝÝ;è8:9ãèpqÝÝ;é8:9ãérsÝÝ;ü8:9ãütuÝÝ:9¹ÇÿÿÿÿÿÿÿÿŠì¸deÝݼõõ8;ìñä8:9ãóxyÝÝ;ì’ç8:9ã’z{ÝÝ;ì“é8:9ã”|}ÝÝ;ì•ë8:9ã–~ÝÝ;ì—í8:9㛀ÝÝ;ìœï8:9ãž‚ƒÝÝ;ì¡ñ8:9㢄…ÝÝ;ìÔó8:9ã솇ÝÝ:9¹ì
ÿÿÿÿÿÿÿÿŽ†õvwÝݼ††8;ä8:9ã䊋ÝÝ;ç8:9ã猍ÝÝ;é8:9ã鎏ÝÝ;ë8:9ã됑ÝÝ;í8:9ãí’“ÝÝ;ï8:9ãÝÝ:9¹í
ÿÿÿÿÿÿÿÿž¸†ˆ‰ÝÝ:9ªÎ¦PQÝÝÒ"¸ÐÝÝÉß¼Éó
Ê;Üæ8:9¹á
ÿÿÿÿÿÿÿÿØ è˜™Ýݼëë8;ìñä8:9ãóœÝÝ;ì’ç8:9ã’žŸÝÝ;ì“é8:9ã” ¡ÝÝ;ì•ë8:9ã–¢£ÝÝ;ì—í8:9㛤¥ÝÝ;ìœï8:9㞦§ÝÝ;ì¡ñ8:9㢨©ÝÝ;ìÔó8:9ã쪫ÝÝ:9¹ã
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬†ëš›Ýݼ8;ä8:9ã䮯ÝÝ;ç8:9ãç°±ÝÝ;é8:9ãé²³ÝÝ;ë8:9ãë´µÝÝ:9¹ÛÿÿÿÿÿÿÿÿË€¢¬­Ýݼ¤8;ä8:9ã丹ÝÝ;ç8:9ã纻ÝÝ;é8:9ãé¼½ÝÝ;ë8:9ã뾿ÝÝ;í8:9ãíÀÁÝÝ;ï8:9ãïÂÃÝÝ:9¹ç
ÿÿÿÿÿÿÿÿ͸¤¶·Ýݼƒ8;ä8:9ãäÆÇÝÝ;ç8:9ãçÈÉÝÝ;é8:9ãéÊËÝÝ;ë8:9ãëÌÍÝÝ;í8:9ãíÎÏÝÝ;ï8:9ãïÐÑÝÝ:9¹è
ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ¸ÄÄÅÝÝ:9ƒ«Ê–—Ýݬ"¸¸ÝÝßß¼ˆ8:9…ŒÒÓÝÝŽ"›ÚâãÿÿÿÿÚâü
ÿÿÿÿÚâý
ÿÿÿÿÚâÿÿÿÿÚâÜ
ÿÿÿÿÚâó
ÿÿÿÿ"c»Á
½
-ºÙ
›
¹éÿÿÿÿÿÿÿÿö÷M
424
Ê;ÉÉ8:9¹é
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¥Óa!b!ÝÝ;Üæ8:9¹á
ÿÿÿÿÿÿÿÿØ èc!d!Ýݼëë8;ìñä8:9ãóg!h!ÝÝ;ì’ç8:9ã’i!j!ÝÝ;ì“é8:9ã”k!l!ÝÝ;ì•ë8:9ã–m!n!ÝÝ;ì—í8:9ã›o!p!ÝÝ;ìœï8:9ãžq!r!ÝÝ;ì¡ñ8:9ã¢s!t!ÝÝ;ìÔó8:9ãìu!v!ÝÝ:9¹ã
ÿÿÿÿÿÿÿÿž
†ëe!f!Ýݼ8;ä8:9ãäy!z!ÝÝ;ç8:9ãç{!|!ÝÝ;é8:9ãé}!~!ÝÝ;ë8:9ãë!€!ÝÝ:9¹ÛÿÿÿÿÿÿÿÿŸ
€¢w!x!Ýݼƒ8;ä8:9ãäƒ!„!ÝÝ;ç8:9ãç…!†!ÝÝ;é8:9ãé‡!ˆ!ÝÝ;ë8:9ãë‰!Š!ÝÝ;í8:9ãí‹!Œ!ÝÝ;ï8:9ãï!Ž!ÝÝ:9¹è
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¦
¸Ä!‚!Ýݼ¤8;ä8:9ãä‘!’!ÝÝ;ç8:9ãç“!”!ÝÝ;é8:9ãé•!–!ÝÝ;ë8:9ãë—!˜!ÝÝ;í8:9ãí™!š!ÝÝ;ï8:9ãï›!œ!ÝÝ:9¹ç
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¨
¸¤!!ÝÝ:9©
Φ_!`!ÝÝÒ"¸ÐÝÝÉß¼ÉõÊ;ÇÇ8:9¹à
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¥ÚŸ! !Ýݼé8;ë8:9Ø ë£!¤!ÝÝ;ì8:9Ø  ì¥!¦!ÝÝ;í8:9Ø  í§!¨!ÝÝ;ï8:9Ø  ï©!ª!ÝÝ;û8:9Ø  û«!¬!ÝÝ;ÿ8:9Ø  ÿ­!®!ÝÝ;±8:9Ø  ±¯!°!ÝÝ;²8:9Ø  ²±!²!ÝÝ:9¹ê
ÿÿÿÿÿÿÿÿª
·é¡!¢!Ýݼ¸8;Ô8:9ãÔµ!¶!ÝÝ;ä8:9ãä·!¸!ÝÝ;å8:9ãå¹!º!ÝÝ;æ8:9ãæ»!¼!ÝÝ;ç8:9ãç½!¾!ÝÝ;è8:9ãè¿!À!ÝÝ;é8:9ãéÁ!Â!ÝÝ;ü8:9ãüÃ!Ä!ÝÝ:9¹ë
ÿÿÿÿÿÿÿÿ«
츳!´!Ýݼõõ8;ìñä8:9ãóÇ!È!ÝÝ;ì’ç8:9ã’É!Ê!ÝÝ;ì“é8:9ã”Ë!Ì!ÝÝ;ì•ë8:9ã–Í!Î!ÝÝ;ì—í8:9ã›Ï!Ð!ÝÝ;ìœï8:9ãžÑ!Ò!ÝÝ;ì¡ñ8:9ã¢Ó!Ô!ÝÝ;ìÔó8:9ãìÕ!Ö!ÝÝ:9¹ì
ÿÿÿÿÿÿÿÿ¬
†õÅ!Æ!Ýݼ††8;ä8:9ãäÙ!Ú!ÝÝ;ç8:9ãçÛ!Ü!ÝÝ;é8:9ãéÝ!Þ!ÝÝ;ë8:9ãëß!à!ÝÝ;í8:9ãíá!â!ÝÝ;ï8:9ãïã!ä!ÝÝ:9¹í
ÿÿÿÿÿÿÿÿ­
¸†×!Ø!ÝÝ:9®
«ʝ!ž!Ýݬ"¸¸ÝÝßß¼ˆˆ8;ˆˆ8:9Ì¥‰èç!è!ÝÝ:9¯
Œå!æ!ÝÝŽ"³
ÚâãÿÿÿÿÚâ¢
425
ÿÿÿÿÚâõÿÿÿÿÚâÿÿÿÿ"c»Á
½
-ºÙ
›
¹œ
ÿÿÿÿÿÿÿÿö÷\!a
426
Y!Z![!É`"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿsÈc
424
JKLÉ"ÿÿÿÿ"ÿÿÿÿsÈc
427
V!W!X!É"´
µ
¶
·
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKJ³4NÜÓˆDE"@".__shared_data_storage_schema_table__.auxiliary@"¿ÝÛtu€v€wx…yz€{|
425
GHIÉ"ž £¥ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPKµ¡6NÜÓˆDE"@".__shared_data_storage_schema_table__.auxiliary@"¿ÝÛtu€v€wx…yz€{|
428
}}~€‚ƒ„…w†‡ˆ‰Š‹ŒŽ@‘€’“”•–—˜™ š›ƒœ
426
}}~€‚ƒ„…w†‡ˆ‰Š‹ŒŽ@‘€’“”•–—˜™ š›ƒœ
429
žŸƒœ ¡ƒœ¢£¤¥€¦§¨©ª«¬­  ®¯°±²³€´µ¶€·¸#¹º€»¼
½¾€¿ÀÁŸÂ¶€ÃăÅÆÇȃœÉƒœÊËÌÍÎσœÐ ÑҁŒ“ÓÔ  Õ Ö ×€ØÙÚ
ÛÜÝ›Þß àნâã…äå
æçèéê€ëìíîïwðñòóŒô õ‡‚˜öƒœ÷øùÓúნ
427
žŸƒœ ¡ƒœ¢£¤¥€¦§¨©ª«¬­  ®¯°±²³€´µ¶€·¸#¹º€»¼
½¾€¿ÀÁŸÂ¶€ÃăÅÆÇȃœÉƒœÊËÌÍÎσœÐ ÑҁŒ“ÓÔ  Õ Ö ×€ØÙÚ
ÛÜÝ›Þß àნâã…äå
æçèéê€ëìíîïwðñòóŒô õ‡‚˜öƒœ÷øùÓúნ
430
%û£üýþÿ€ƒœã‚ƒ„€ÃăŅ€†€‡€ˆ€ÆljŠ‹ŒÌ͍€Î•Ž‘
428
%û£üýþÿ€ƒœã‚ƒ„€ÃăŅ€†€‡€ˆ€ÆljŠ‹ŒÌ͍€Î•Ž‘
431
’ƒœ“”7¼8!¹¼
½¾€¿ÀÁŸÂ¶€ÃăÅÆÇȃœÉƒœÊËÌÍÎσœÐ ÑҁŒ“ÓÔ  Õ Ö ×€ØÙÚ=•Œtu€v€wx…yz€{|
429
’ƒœ“”7¼8!¹¼
½¾€¿ÀÁŸÂ¶€ÃăÅÆÇȃœÉƒœÊËÌÍÎσœÐ ÑҁŒ“ÓÔ  Õ Ö ×€ØÙÚ=•Œtu€v€wx…yz€{|
432
6B–€—€˜™š›  œ ž
430
6B–€—€˜™š›  œ ž
...
...
780
» ¼½¾Œ¿ÀÁÂÃœÄÅÆÇÈ
778
» ¼½¾Œ¿ÀÁÂÃœÄÅÆÇÈ
781
É¿” ÊË×ÌÍÄœÄÅÆÇÈ
779
É¿” ÊË×ÌÍÄœÄÅÆÇÈ
782
É¿” ÊËØÖ×ØÙÃœÄÅÆÇÈ
780
É¿” ÊËØÖ×ØÙÃœÄÅÆÇÈ
783
É¿” ÊËÙ¹º
781
É¿” ÊËÙ¹º
784
»¼½¾Œ¿ÀÁÂÃœÄÅÆÇÈ
782
»¼½¾Œ¿ÀÁÂÃœÄÅÆÇÈ
785
É¿” ÊËÚðw†ñÀòÄۏ@‘€’@“”º€»•PKJ³4N±;`Ušµµ.__shared_data_storage_string_table__.auxiliaryµoJ†$6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573$00000000-0000-0000-0000-000000000000Project Settings$8753fe6f-4a22-4320-8103-e553c4fc8e04$9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688DeviceSystem.Guid$cdadfc2b-8598-4621-ad56-5b1df7db910f 0000 0010  Element-Switch-RockerSwitch-Gray
783
É¿” ÊËÚðw†ñÀòÄۏ@‘€’@“”º€»•PKµ¡6N׈w¢Èµ¾µ.__shared_data_storage_string_table__.auxiliary¾µAJ†$6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573$00000000-0000-0000-0000-000000000000Project Settings$8753fe6f-4a22-4320-8103-e553c4fc8e04$9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688DeviceSystem.Guid$cdadfc2b-8598-4621-ad56-5b1df7db910f 0000 0010  Element-Switch-RockerSwitch-Gray
786
$225bfe47-7336-4dbc-9419-4105a7c831fa4102IoDrvMEGAIO
"3S - Smart Software Solutions GmbH-3.5.11.0local DrivePoolSoftMotion General Axis Pool$16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932Common.SoftMotion.GeneralParent$8d2151f5-98e3-4780-9f73-3a205a8fef0bKeepCurrentValues
784
$225bfe47-7336-4dbc-9419-4105a7c831fa4102IoDrvMEGAIO
"3S - Smart Software Solutions GmbH-3.5.11.0local DrivePoolSoftMotion General Axis Pool$16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932Common.SoftMotion.GeneralParent$8d2151f5-98e3-4780-9f73-3a205a8fef0bKeepCurrentValues
787
Common.PCIRockerSwitch
785
Common.PCIRockerSwitch
788
I2CdevicesI²C devicesSpecialFunc
Raspberry.I2CRaspberry.Camera2 
786
I2CdevicesI²C devicesSpecialFunc
Raspberry.I2CRaspberry.Camera2 
789
SPIdevices!&{0db3d7bb-cde0-4416-9a7b-ce49a0124323}"OnlyIfUnused#  0004 0006$VisuFbElemRockerSwitch%
CameraDevices&
Camera device'$eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16(Raspberry.Camera)$981688f9-39b5-418f-bed2-2af5316cdae5*StdCommunicationLink+True,  SM3_Basic- deviceLib.SM3_CNC/525201.0.0.01$d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e512GenElemInst_993JBreakpoint Logging Functions, 3.5.5.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)4BreakpointLogging5BPLog6$40b404f9-e5dc-42c6-907f-c89f4a5173867$0f5fe9f2-6f78-44e8-be24-5879c0c995998$e9159722-55bc-49e5-8034-fbd278ef718f9$dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d:<Empty>;raspberrypi<8386=$085766fd-043e-4545-8e8d-d651d56d5d3b>Child?$c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a@  Plc LogicAApplicationB$639b491f-5557-464c-af91-1471bac9f549C$1ca48dcc-e547-47ff-9dae-2caf8d560827D$5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031EPLC_PRGF$6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08G$a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94H$3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fcIPROGRAM PLC_PRGJVARKEND_VARLIO Driver for MEGAIOMStandardN$b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268OTask ConfigurationP$ae1de277-a207-4a28-9efb-456c06bd52f3Q$f9f7a07a-2f59-43dd-92c1-9e759034552bR$0ef06689-85fe-4a20-b9db-ac957b388540S$24cedb4e-5449-49c0-a441-e663430ba7d2T$fcbb4ffd-005d-40ae-9011-ba816e47d83eU$eb2f4a3e-74cf-41ed-8881-9ac72253e1ceV$f0c628e9-d551-404f-a477-94989ca91494W$55a5d3fc-ed75-4089-a361-a5b88070b08fX$3be01241-ac9d-428d-b67b-97446c6c4910Y$7ba82641-6a84-4736-95af-f0897e1ba84aZ$8b2dfade-2bd8-4583-be41-2373d6a68b94[$400fd75b-3dce-4d40-af9a-289ceb0760a7\$16eea12e-a06d-4a23-ba6f-4ce1513fa7b4]$39f1aa33-62c8-40bb-9032-f579db3693f5^$7b2d74f3-a596-4bf1-a966-f6e42bb8b583_$2e7e4abe-b513-45c4-af72-2e39595fe4db`$9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ecaMainTaskb$98a2708a-9b18-4f31-82ed-a1465b24fa2dcCyclicd1emsft#20msg$602a9fa7-27de-4a2d-ba05-c9c6f57ee232h$02168d90-1f0f-432f-9358-f6664e89ed56i$0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544jLibrary Managerk$adb5cb65-8e1d-4a00-b70a-375ea27582f3lStandard, * (System)m$b303f5ce-75ff-4668-a777-7da8debb449cn$5e8f6a17-3331-4fdb-8e2a-db5a16d5fff0olocalStringsplocal:BITFIELD_GPIOq$d9f52c8f-a697-4597-93b3-3a55afef9586r
787
SPIdevices!&{0db3d7bb-cde0-4416-9a7b-ce49a0124323}"OnlyIfUnused#  0004 0006$VisuFbElemRockerSwitch%
CameraDevices&
Camera device'$eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16(Raspberry.Camera)$981688f9-39b5-418f-bed2-2af5316cdae5*StdCommunicationLink+True,  SM3_Basic- deviceLib.SM3_CNC/525201.0.0.01$d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e512GenElemInst_993JBreakpoint Logging Functions, 3.5.5.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)4BreakpointLogging5BPLog6$40b404f9-e5dc-42c6-907f-c89f4a5173867$0f5fe9f2-6f78-44e8-be24-5879c0c995998$e9159722-55bc-49e5-8034-fbd278ef718f9$dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d:<Empty>;raspberrypi<4678=$085766fd-043e-4545-8e8d-d651d56d5d3b>Child?$c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a@  Plc LogicAApplicationB$639b491f-5557-464c-af91-1471bac9f549C$1ca48dcc-e547-47ff-9dae-2caf8d560827D$5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031EPLC_PRGF$6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08G$a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94H$3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fcIPROGRAM PLC_PRGJVARKEND_VARLIO Driver for MEGAIOMStandardN$b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268OTask ConfigurationP$ae1de277-a207-4a28-9efb-456c06bd52f3Q$f9f7a07a-2f59-43dd-92c1-9e759034552bR$0ef06689-85fe-4a20-b9db-ac957b388540S$24cedb4e-5449-49c0-a441-e663430ba7d2T$fcbb4ffd-005d-40ae-9011-ba816e47d83eU$eb2f4a3e-74cf-41ed-8881-9ac72253e1ceV$f0c628e9-d551-404f-a477-94989ca91494W$55a5d3fc-ed75-4089-a361-a5b88070b08fX$3be01241-ac9d-428d-b67b-97446c6c4910Y$7ba82641-6a84-4736-95af-f0897e1ba84aZ$8b2dfade-2bd8-4583-be41-2373d6a68b94[$400fd75b-3dce-4d40-af9a-289ceb0760a7\$16eea12e-a06d-4a23-ba6f-4ce1513fa7b4]$39f1aa33-62c8-40bb-9032-f579db3693f5^$7b2d74f3-a596-4bf1-a966-f6e42bb8b583_$2e7e4abe-b513-45c4-af72-2e39595fe4db`$9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ecaMainTaskb$98a2708a-9b18-4f31-82ed-a1465b24fa2dcCyclicd1emsft#20msg$602a9fa7-27de-4a2d-ba05-c9c6f57ee232h$02168d90-1f0f-432f-9358-f6664e89ed56i$0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544jLibrary Managerk$adb5cb65-8e1d-4a00-b70a-375ea27582f3lStandard, * (System)m$b303f5ce-75ff-4668-a777-7da8debb449cn$422a8914-a18d-4a5a-be4e-c2ff75839358olocalStringsplocal:BITFIELD_GPIOq$c15853fb-937b-4112-9d13-b6dad3d33753r
790
I2cAddresss
788
I2cAddresss
791
IoStandardt$81297157-7ec9-45ce-845e-84cab2b88adeuGuidv
789
IoStandardt$81297157-7ec9-45ce-845e-84cab2b88adeuGuidv
792
ParentGuidwNamex
790
ParentGuidwNamex
793
Propertiesy&{2c41fa04-1834-41c1-816e-303c7aa2c05b}zTypeGuid{EmbeddedTypeGuids|  Timestamp}
791
Propertiesy&{2c41fa04-1834-41c1-816e-303c7aa2c05b}zTypeGuid{EmbeddedTypeGuids|  Timestamp}
794
OptionData~System.Byte$05ee0b98-6639-4276-bc32-b75578b819ef€TypeId‚VersionƒBaseName„DeviceIdentification…$59a90934-c888-40db-a9df-306fcf36d75c†Description‡VendorˆOrderNumber‰
792
OptionData~System.Byte$05ee0b98-6639-4276-bc32-b75578b819ef€TypeId‚VersionƒBaseName„DeviceIdentification…$59a90934-c888-40db-a9df-306fcf36d75c†Description‡VendorˆOrderNumber‰
...
...
803
Connectors
ConnectorList‚CommunicationSettingsƒIoProviderBase„GuidBusCycleTask…IoConfigGlobalsGuid†IoConfigGlobalsMappingGuid‡IoConfigVarConfigGuidˆIoConfigErrorPouGuid‰FunctionalChildrenŠUserManagement‹RightsManagementŒshowParamsInDevDescOrderHostObjectGuidŽAdditionalStringTable
OnlineHelpUrlLogicalDeviceList‘LogicalLanguageModelPositionId’SupportedLogicalBusSystems“MappingPossible”HidePropertiesDialog•
801
Connectors
ConnectorList‚CommunicationSettingsƒIoProviderBase„GuidBusCycleTask…IoConfigGlobalsGuid†IoConfigGlobalsMappingGuid‡IoConfigVarConfigGuidˆIoConfigErrorPouGuid‰FunctionalChildrenŠUserManagement‹RightsManagementŒshowParamsInDevDescOrderHostObjectGuidŽAdditionalStringTable
OnlineHelpUrlLogicalDeviceList‘LogicalLanguageModelPositionId’SupportedLogicalBusSystems“MappingPossible”HidePropertiesDialog•
804
AllowEmpty–
GuidNetVarGVL—GuidMemSettings˜BootAppSettings™
DynamicMemoryšDownloadContent›FirmCodeœProductCodeKeepOnParentOnlineChangež$a5de0b0b-1cb5-4913-ac21-9d70293ec00dŸTag Text¡$f3878285-8e4f-490b-bb1b-9acbb7eb04db¢  TextLines£&{a5de0b0b-1cb5-4913-ac21-9d70293ec00d}¤TextDocument¥Implementation¦POULevel§&{8e575c5b-1d37-49c6-941b-5c0ec7874787}¨ChildObjectGuids©AddAttributeSubsequentªTaskConfigurationList«&{75fc8bb3-c744-4e99-b6eb-bb2796e19500}¬SystemEventList­&{7be1d5a4-d68c-4bc6-a7e5-e42a0ab42a09}®ExternalEventList¯  enum_guid°jitter_distribution_guid±task_struct_guid²task_config_info_guid³task_global_vars_guid´setup_call_pou_guidµsys_setup_pou_guid¶profiler_global_vars_guid·profiler_init_code_guid¸profiler_cycle_code_guid¹profiler_fb_guidºprofiler_method_reset_guid» profiler_method_starttiming_guid¼profiler_method_stoptiming_guid½!profiler_iectaskgetprofiling_guid¾alSysEventList¿sysevents_global_vars_guidÀsysevents_functionsblock_guidÁsysevents_fbinit_method_guidÂsysevents_fbexit_method_guidÃ#sysevents_eventcallback_method_guidÄ sysevents_resetget_property_guidÅ$68e48988-4399-454b-ae43-e500b779c242ÆTimeÇUnitÈ$97c20fcf-2c50-4dbb-8faa-06ff4f1e4275ÉEnabledÊSensitivityË$f194d1ef-7376-42ce-a729-4a5485a97a46ÌCommentÍ
802
AllowEmpty–
GuidNetVarGVL—GuidMemSettings˜BootAppSettings™
DynamicMemoryšDownloadContent›FirmCodeœProductCodeKeepOnParentOnlineChangež$a5de0b0b-1cb5-4913-ac21-9d70293ec00dŸTag Text¡$f3878285-8e4f-490b-bb1b-9acbb7eb04db¢  TextLines£&{a5de0b0b-1cb5-4913-ac21-9d70293ec00d}¤TextDocument¥Implementation¦POULevel§&{8e575c5b-1d37-49c6-941b-5c0ec7874787}¨ChildObjectGuids©AddAttributeSubsequentªTaskConfigurationList«&{75fc8bb3-c744-4e99-b6eb-bb2796e19500}¬SystemEventList­&{7be1d5a4-d68c-4bc6-a7e5-e42a0ab42a09}®ExternalEventList¯  enum_guid°jitter_distribution_guid±task_struct_guid²task_config_info_guid³task_global_vars_guid´setup_call_pou_guidµsys_setup_pou_guid¶profiler_global_vars_guid·profiler_init_code_guid¸profiler_cycle_code_guid¹profiler_fb_guidºprofiler_method_reset_guid» profiler_method_starttiming_guid¼profiler_method_stoptiming_guid½!profiler_iectaskgetprofiling_guid¾alSysEventList¿sysevents_global_vars_guidÀsysevents_functionsblock_guidÁsysevents_fbinit_method_guidÂsysevents_fbexit_method_guidÃ#sysevents_eventcallback_method_guidÄ sysevents_resetget_property_guidÅ$68e48988-4399-454b-ae43-e500b779c242ÆTimeÇUnitÈ$97c20fcf-2c50-4dbb-8faa-06ff4f1e4275ÉEnabledÊSensitivityË$f194d1ef-7376-42ce-a729-4a5485a97a46ÌCommentÍ
805
Kindoftask╬&{38cb1f21-e463-4240-9171-f74fb561a060}¤CustomParametersđ&{3e5ba045-1fc5-40ec-9ce7-4b62ec8ccfdf}ĐIntervalParametersĎEventParametersËExternalEventParametersďFreewheelingParametersŇPriorityÍWatchdogÎIntervalěEvent┘
ExternalEvent┌TaskGuid█EventPOUGuid▄PouListŢ&{33f568bb-4a2c-48cb-a762-34cca3066d03}ŮImplicit▀WithinSPSTimeSlicingÓ$4723ebe7-5bfc-43c6-be6b-5097002ef6b4ßDefaultResolutionÔPlaceholderNameŃResolverGuidń
SystemLibraryňHideWhenReferencedAsDependencyŠPublishSymbolsInContainerš
QualifiedOnlyŔLinkAllContentÚItemsŕPlaceholderRedirectionTableŰ&{e38db981-1fbe-4d68-b5b0-d55ca6086daa}ý$51a11660-6c0d-4598-8c08-419c5845ea1fÝ$ceff8afe-d85c-403d-87d8-a3b808b46fdcţ  0000 0001´GenElemInst_101­  3SLicense˝PCI˛0.0.0.0ˇ_3S_LICENSE˘$b6bb8495-f8de-43c6-b51e-f5ae5811eae0§
$(DeviceName)÷
803
Kindoftask╬&{38cb1f21-e463-4240-9171-f74fb561a060}¤CustomParametersđ&{3e5ba045-1fc5-40ec-9ce7-4b62ec8ccfdf}ĐIntervalParametersĎEventParametersËExternalEventParametersďFreewheelingParametersŇPriorityÍWatchdogÎIntervalěEvent┘
ExternalEvent┌TaskGuid█EventPOUGuid▄PouListŢ&{33f568bb-4a2c-48cb-a762-34cca3066d03}ŮImplicit▀WithinSPSTimeSlicingÓ$4723ebe7-5bfc-43c6-be6b-5097002ef6b4ßDefaultResolutionÔPlaceholderNameŃResolverGuidń
SystemLibraryňHideWhenReferencedAsDependencyŠPublishSymbolsInContainerš
QualifiedOnlyŔLinkAllContentÚItemsŕPlaceholderRedirectionTableŰ&{e38db981-1fbe-4d68-b5b0-d55ca6086daa}ý$51a11660-6c0d-4598-8c08-419c5845ea1fÝ$ceff8afe-d85c-403d-87d8-a3b808b46fdcţ  0000 0001´GenElemInst_101­  3SLicense˝PCI˛0.0.0.0ˇ_3S_LICENSE˘$b6bb8495-f8de-43c6-b51e-f5ae5811eae0§
$(DeviceName)÷
806
Initialize÷GVLųI2cAddress.Descł$cf6912d5-865f-4aae-90cd-ba2a5102cb08ś$a5e28ec0-8486-4cc9-821d-f7751e365f8bū$b92222ac-851e-447a-8587-b757d6949595ü$8df1415a-207e-488b-8aa3-d3fa6ddb7973ż$a3c222e0-347b-4330-9983-3875289a715ažPLC_PRG.gpioDir[0]’$7b534954-d179-4e26-a2bf-848e421787af€&{05ee0b98-6639-4276-bc32-b75578b819ef}$47edf8ea-3f84-452c-b998-e18f878578d3‚VariableƒCreateVariable„DefaultVariable…$1a6d9caa-30e2-4c6c-aa84-7bcee3627153†FbName‡Instanceˆ
804
Initialize÷GVLųI2cAddress.Descł$cf6912d5-865f-4aae-90cd-ba2a5102cb08ś$a5e28ec0-8486-4cc9-821d-f7751e365f8bū$b92222ac-851e-447a-8587-b757d6949595ü$8df1415a-207e-488b-8aa3-d3fa6ddb7973ż$a3c222e0-347b-4330-9983-3875289a715ažPLC_PRG.gpioDir[0]’$7b534954-d179-4e26-a2bf-848e421787af€&{05ee0b98-6639-4276-bc32-b75578b819ef}$47edf8ea-3f84-452c-b998-e18f878578d3‚VariableƒCreateVariable„DefaultVariable…$1a6d9caa-30e2-4c6c-aa84-7bcee3627153†FbName‡Instanceˆ
807
InitMethod‰CyclicCallsŠLocation‹&{4da2c5bd-5291-436b-b8b0-6a4480112db7}Œ
805
InitMethod‰CyclicCallsŠLocation‹&{4da2c5bd-5291-436b-b8b0-6a4480112db7}Œ
808
FbNameDiag$88513019-926a-4125-ab4f-260cf5e4c63eŽPositionToSaveMessagesToSave&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}‘ LongValue’ TypeClass“&{16f7aa24-038f-444e-9d81-b001bc091d35}”Negative•OriginalTypeClass–$e38db981-1fbe-4d68-b5b0-d55ca6086daa—Exp˜73SLicense, 0.0.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)™$14e9114d-3bb5-4203-be38-333aaaaaacffš$97c3b452-d9fa-4ac2-9d0c-3d420aa6d95b›GPIOsœRaspberry.GPIOs 0000 0000ž$56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9efŸPLC_PRG.gpioIn[0] $9a088331-caf6-4164-aadf-3519e8df09fa¡PLC_PRG.gpioOut[0]¢GenElemInst_103£4110¤ I2Cmaster¥3.5.14.0¦ARaspberry I2C SRF02, 1.1.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)§$cd049e43-7498-4254-a366-e404cc71bbd5¨$27c14b37-c5e9-42ee-8b1a-280dffb66713©$39b7227e-18b7-47cf-b04d-c57c6da7954bªPLC_PRG.gpioDir[1]«<DeviceUserManagement>
806
FbNameDiag$88513019-926a-4125-ab4f-260cf5e4c63eŽPositionToSaveMessagesToSave&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}‘ LongValue’ TypeClass“&{16f7aa24-038f-444e-9d81-b001bc091d35}”Negative•OriginalTypeClass–$e38db981-1fbe-4d68-b5b0-d55ca6086daa—Exp˜73SLicense, 0.0.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)™$14e9114d-3bb5-4203-be38-333aaaaaacffš$97c3b452-d9fa-4ac2-9d0c-3d420aa6d95b›GPIOsœRaspberry.GPIOs 0000 0000ž$56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9efŸPLC_PRG.gpioIn[0] $a4c1022c-0d36-465d-b1c0-34a37f79a34c¡PLC_PRG.gpioOut[0]¢GenElemInst_103£4110¤ I2Cmaster¥3.5.14.0¦ARaspberry I2C SRF02, 1.1.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)§$cd049e43-7498-4254-a366-e404cc71bbd5¨$a1fa126b-2637-44f9-aed5-5c913399cc2a©$bff2f826-df67-4ae8-bd54-a749784a7747ªPLC_PRG.gpioDir[1]«<DeviceUserManagement>
809
 <UserList Flags="Edit AddMember RemoveMember Create Delete RemoveAllMembers EditRights NameEditable All " />
807
 <UserList Flags="Edit AddMember RemoveMember Create Delete RemoveAllMembers EditRights NameEditable All " />
810
 <GroupList Flags="Edit AddMember RemoveMember Create Delete RemoveAllMembers EditRights NameEditable All " />
808
 <GroupList Flags="Edit AddMember RemoveMember Create Delete RemoveAllMembers EditRights NameEditable All " />
811
</DeviceUserManagement>¬<DeviceRightsManagement />­$209acd6d-39f2-4385-a648-33857c1c5ba8®$9ba826d6-fdbc-4f85-99e6-e813fdd446c4¯
809
</DeviceUserManagement>¬<DeviceRightsManagement />­$cff425c1-4b38-4b57-93ae-6f2cab85fd64®$9ba826d6-fdbc-4f85-99e6-e813fdd446c4¯
812
components░$06bee84e-fb7b-460d-bdbc-36d334cb5380▒Addr▓&{9ba826d6-fdbc-4f85-99e6-e813fdd446c4}│$03b12d85-7991-4556-8c0e-c0b3063eb6c4┤ScanInformationDeviceNameÁScanInformationIPAddressAndPortÂScanInformationTargetIDĚScanInformationTargetNameŞScanInformationTargetType╣ScanInformationTargetVendor║ScanInformationTargetVersion╗OCODESYS Control for Raspberry Pi. Supports all available Raspberry Pi variants.╝$93ed705d-90a1-466c-b10e-742b3f6fdc1aŻ$b8a0d4dc-52fe-4ff0-acb5-e7d014e76423ż8IoDrvGPIO, 3.5.11.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)┐OPTO-IN└$613e9159-d0d2-499e-8b0b-958e8bf1a520┴GPIO4┬configuration of GPIO4├not used─222┼unconfiguredĂ255ăInput╚2#000╔Output╩2#001╦BYTE╠4═Address of I┬▓C Device╬#CODESYS Control for Raspberry Pi SL¤???đ$c9093955-60d5-4679-a78d-05a9d4a9e10eĐ  std:USINTĎ$2c29ea75-7cea-4f41-bab2-3128068c5387ËCreateAtDownloadďCreateAtOnlineChangeŇEnableSystemCallÍ$b6cb47a2-db9b-428b-8731-6a8f0ab8955dÎOPENCěI┬▓C-Bus┘
OPEN COLECTOR┌dwIn█$3d0c46e7-bc63-444b-b8f8-8823b37ec0b9▄dacVoltageInputŢ ReadWriteŮRead▀NoneÓId393218ßI┬▓C addressÔ
Id393218.DescŃ$48e4e854-ea21-433d-8456-d9a42048aadbń0ňUSINTŠdacVoltage InputšGenElemInst_105Ŕ
810
components░$06bee84e-fb7b-460d-bdbc-36d334cb5380▒Addr▓&{9ba826d6-fdbc-4f85-99e6-e813fdd446c4}│$03b12d85-7991-4556-8c0e-c0b3063eb6c4┤ScanInformationDeviceNameÁScanInformationIPAddressAndPortÂScanInformationTargetIDĚScanInformationTargetNameŞScanInformationTargetType╣ScanInformationTargetVendor║ScanInformationTargetVersion╗OCODESYS Control for Raspberry Pi. Supports all available Raspberry Pi variants.╝$16a12450-3a2e-418a-afa6-2180648855eaŻ$acac39e0-4bcf-468a-9cba-5cf37062eb78ż8IoDrvGPIO, 3.5.11.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)┐OPTO-IN└$0747a7fb-5852-4f67-95d7-0b785c911ab6┴GPIO4┬configuration of GPIO4├not used─222┼unconfiguredĂ255ăInput╚2#000╔Output╩2#001╦BYTE╠4═$aa50f53e-7119-47f7-a33c-530b1a0c122e╬#CODESYS Control for Raspberry Pi SL¤???đ$1def4484-da9f-4658-ba30-c5c840e1e524Đ std:USINTĎ$2c29ea75-7cea-4f41-bab2-3128068c5387ËCreateAtDownloadďCreateAtOnlineChangeŇEnableSystemCallÍ$cffaac31-7489-4ae8-ac60-b48ad75d9301ÎOPENCěI┬▓C-Bus┘
OPEN COLECTOR┌dwIn█$9cc854d5-aaed-46ce-aa2b-cf9fced82e53▄dacVoltageInputŢ ReadWriteŮRead▀NoneÓId393218ßI┬▓C addressÔ
Id393218.DescŃ$d8fd40c7-38f8-4ca1-8daf-43181b43b3ddń0ňUSINTŠdacVoltage InputšGenElemInst_105Ŕ
813
dacVoltageť$01252d51-bb80-4e06-bfc2-7d97fdf76213Í$8f9c289e-3fa4-4d64-b1e4-a355eb2f4f02Ž
811
dacVoltageť$01252d51-bb80-4e06-bfc2-7d97fdf76213Í$95c016b8-4ca3-4eba-81da-686a3ba8f99aŽ
814
relayStateģLocalķlocal:GPIOTypeīGPIO17ļconfiguration of GPIO17šGPIO18ńBool0ņGyroóBOOL0ōSRF02õPLC_PRG.gpioIn[1]ö$8d73c9d1-0a96-44a6-945f-bf2b3174522c÷configuration of GPIO18ųGPIO22łGenElemInst_107ś
<unspecified>ūconfiguration of GPIO22üGPIO23żconfiguration of GPIO23žGPIO24’configuration of GPIO24€8CAA Device Diagnosis, 3.5.14.0 (CAA Technical Workgroup)$6a465ca8-a2cf-4a33-b286-9fa66bce3f72‚CAA Device DiagnosisƒPLC_PRG.gpioOut[1]„GPIO25…GenElemInst_109†$7bd3e4c3-d3ad-40d3-9397-cc4806e20e21‡PLC_PRG.gpioDir[2]ˆGenElemInst_111‰2Š$bf3da3e3-770d-4a71-8340-f29c0ef296ed‹configuration of GPIO25ŒGPIO27configuration of GPIO27Ž27PLC_PRG.gpioIn[2]GenElemInst_113‘DED’Bool1“Bool2”BOOL2•Bool3–BOOL3—Bool4˜AdafruitPWM™17š18›BOOL4œBool5$370f1b48-4197-4836-be0d-411c32c64912žBOOL5Ÿ$071bfd55-0ad0-4341-b3ed-4c730c25ed6d   ”Bool6¢BOOL6£$45b6f676-61a0-4c78-a679-8c725851fa1e¤elements„$8a62c05c-4fee-4b4a-8600-a677aedc92c7¦Mappings§$d6d934cf-5ec0-42c3-b628-2a7aea7d364cØAutomaticAddress©
812
relayStateģLocalķlocal:GPIOTypeīGPIO17ļconfiguration of GPIO17šGPIO18ńBool0ņGyroóBOOL0ōSRF02õPLC_PRG.gpioIn[1]ö$45d5ce10-3341-4cfb-afbb-dd56d6903bf7÷configuration of GPIO18ųGPIO22łGenElemInst_107ś
<unspecified>ūconfiguration of GPIO22üGPIO23żconfiguration of GPIO23žGPIO24’configuration of GPIO24€8CAA Device Diagnosis, 3.5.14.0 (CAA Technical Workgroup)$6a465ca8-a2cf-4a33-b286-9fa66bce3f72‚CAA Device DiagnosisƒPLC_PRG.gpioOut[1]„GPIO25…GenElemInst_109†$7bd3e4c3-d3ad-40d3-9397-cc4806e20e21‡PLC_PRG.gpioDir[2]ˆGenElemInst_111‰2Š$bf3da3e3-770d-4a71-8340-f29c0ef296ed‹configuration of GPIO25ŒGPIO27configuration of GPIO27Ž27PLC_PRG.gpioIn[2]GenElemInst_113‘DED’Bool1“Bool2”BOOL2•Bool3–BOOL3—Bool4˜AdafruitPWM™17š18›BOOL4œBool5$f50d05cb-2b2a-4187-bd64-80ce52e1f611žBOOL5Ÿ$071bfd55-0ad0-4341-b3ed-4c730c25ed6d   ”Bool6¢BOOL6£$45b6f676-61a0-4c78-a679-8c725851fa1e¤elements„$8a62c05c-4fee-4b4a-8600-a677aedc92c7¦Mappings§$d6d934cf-5ec0-42c3-b628-2a7aea7d364cØAutomaticAddress©
815
IecAddressª$08a69302-82ff-4bf9-a55d-a6014ee63990«VisibleName¬SubElements­ IoMapping®Value¯UserComment°FilterFlags±
813
IecAddressª$08a69302-82ff-4bf9-a55d-a6014ee63990«VisibleName¬SubElements­ IoMapping®Value¯UserComment°FilterFlags±
816
PositionId²EditorPositionId³
OfflineAccess´&{f7a1fdea-1444-4931-82ab-fdb68bf81bcf}µOnlineAccess¶$8c994079-f3c6-4484-9643-9258628feecd·OnlineChangeEnable¸Download¹
814
PositionId²EditorPositionId³
OfflineAccess´&{f7a1fdea-1444-4931-82ab-fdb68bf81bcf}µOnlineAccess¶$8c994079-f3c6-4484-9643-9258628feecd·OnlineChangeEnable¸Download¹
817
Functional║ChannelType╗&{abf9b454-3972-4b82-88a2-feef15a02f10}╝DiagTypeŻ&{55948f0f-941b-4544-a1c2-3169f7256355}żCreateDownloadStructure┐DalaElement└ SectionId┴FileType┬ ParamType├DriverSpecific─
ConstantValue┼CreateInHostConnectorĂCreateInChildConnectorăOnlineParameter╚NoManualAddress╔OnlineChangeEnabled╩TraceSystemRecord╦IndexInDevDesc╠
815
Functional║ChannelType╗&{abf9b454-3972-4b82-88a2-feef15a02f10}╝DiagTypeŻ&{55948f0f-941b-4544-a1c2-3169f7256355}żCreateDownloadStructure┐DalaElement└ SectionId┴FileType┬ ParamType├DriverSpecific─
ConstantValue┼CreateInHostConnectorĂCreateInChildConnectorăOnlineParameter╚NoManualAddress╔OnlineChangeEnabled╩TraceSystemRecord╦IndexInDevDesc╠
818
MapOnlyNew═LogicalParameter╬MapSize¤  MapOffsetđ$58ff2753-3af6-4814-bcc4-9ed585515754Đ
816
MapOnlyNew═LogicalParameter╬MapSize¤  MapOffsetđ$58ff2753-3af6-4814-bcc4-9ed585515754Đ
819
MethodNameŇ
817
MethodNameŇ
820
WhenToCallËTaskďBool7Ň31Íin1Îdigital inputs (GPIO0..GPIO31)ě22┘PLC_PRG.gpioOut[2]┌23█24▄25Ţ$f21484ae-5f09-42c1-9364-1f56e92296feŮGenElemInst_115▀$81d59c87-d895-4b7d-b1a3-a620c423a2ecÓPLC_PRG.gpioDir[3]ß$343b96ba-a733-456b-848d-224ba26520dfÔGenElemInst_117ŃBOOLńBit0ňFALSEŠ$c4bfc9e7-bd3f-46d7-a563-accdc69b208dšBit1ŔPLC_PRG.gpioIn[3]ÚBit2ŕGenElemInst_119ŰBit3ýBOOL7ÝBit4ţ"  relaysState: ARRAY[0..7] OF BOOL;´Bit5­$06acc6aa-20b5-4d89-9c85-e317796455e1˝Bit6˛PLC_PRG.gpioOut[3]ˇBit7˘GenElemInst_121§Bit8÷ gpioDir: ARRAY[0..5] OF BOOL;¸Bit9°5¨Bit10˙Core2űBit11Ř TaskGroupřBit12■ SynchTask Bit13Ç  gpioOut: ARRAY[0..5] OF BOOL;üBit14é  gpioIn: ARRAY[0..5] OF BOOL;âBit15ä$8db8fb07-c964-4f40-8626-d269ac904e32ůBit16ćChannel8BOOLçBit17ł$47598f0c-156c-4297-b391-ff38b639e7efëBit18Ő$3e1bcb56-ab70-4efc-9051-867393d06507őBit19îPLC_PRG.gpioDir[4]ŹBit20Ä$dabc4962-4337-4fe2-be5b-cbf0c7956079ĆBit21ÉGenElemInst_123ĹBit22ĺ$de86ab54-5afe-46cb-bfce-0eb9866332bbôBit23öPLC_PRG.gpioIn[4]ĽBit24ľGenElemInst_125ŚBit25ś$400c03ab-e710-4e49-ab8e-66d087a8b0cfÖBit26Ü optoIn: ARRAY[0..7] OF BOOL;ŤBit27ťPLC_PRG.gpioOut[4]ŁBit28×$d2ab0ea5-dda4-40ab-9bbe-ac403fdb0012čBit29áGenElemInst_127íBit30óopenDrainStateúBit31ĄgpioOutąDWORDŽ1000ž696Ęout1ędigital outputs (GPIO0..GPIO31)¬$f5acee20-ea0a-4977-8588-a8b4345a9fd6źOCČ$6a5ab367-057f-4ec8-acd7-97a5a236c62fşGenElemInst_85«$b7bbdd86-b2f7-4294-a17b-275acf0d0ac9»GenElemInst_87░$314277d5-0364-4e6b-842d-c5c9cec2eae0▒GenElemInst_89▓$529ae570-7120-478d-b8a1-913315f42051│GenElemInst_91┤$75d29ee5-df71-4bc8-82f4-a0c48fe5cef1ÁGenElemInst_93Â$002459e6-4149-45d9-a1c1-0280bbd2a374Ě$12dd62a9-0bdd-4cc1-b077-8ce1098141a4ŞCh5BOOL╣PLC_PRG.gpioDir[5]║$b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae╗VisuSymbols, 3.5.10.0 (System)╝VisuSymbolsŻ$2717eb6a-dd07-4c66-8d8d-cacebd7b18aeż  VisuElems┐
VisuElemMeter└VisuElemsSpecialControls┴VisuElemsWinControls┬VisuElemTextEditor├
VisuElemTrace─gpioDir┼VisuNativeControlĂVisuElemsAlarmăVisuElemCamDisplayer╚VisuElem3DPath╔VisuElemsDateTime╩2000╦$a90274d3-407c-45d3-877d-e0973b05cc6c╠ IoDrvGPIO═$96dddf79-3dac-4b7b-93aa-858ea5299e56╬
818
WhenToCallËTaskďBool7Ň31Íin1Îdigital inputs (GPIO0..GPIO31)ě22┘PLC_PRG.gpioOut[2]┌23█24▄25Ţ4819ŮGenElemInst_115▀$81d59c87-d895-4b7d-b1a3-a620c423a2ecÓPLC_PRG.gpioDir[3]ß$56bb0cf1-6357-4ce0-9fef-052c1f96fbc5ÔGenElemInst_117ŃBOOLńBit0ňFALSEŠ$c4bfc9e7-bd3f-46d7-a563-accdc69b208dšBit1ŔPLC_PRG.gpioIn[3]ÚBit2ŕGenElemInst_119ŰBit3ýBOOL7ÝBit4ţ"  relaysState: ARRAY[0..7] OF BOOL;´Bit5­$06acc6aa-20b5-4d89-9c85-e317796455e1˝Bit6˛PLC_PRG.gpioOut[3]ˇBit7˘GenElemInst_121§Bit8÷ gpioDir: ARRAY[0..5] OF BOOL;¸Bit9°5¨Bit10˙Core2űBit11Ř TaskGroupřBit12■ SynchTask Bit13Ç  gpioOut: ARRAY[0..5] OF BOOL;üBit14é  gpioIn: ARRAY[0..5] OF BOOL;âBit15ä$13e266c0-b2f2-4cc2-abd1-18830df2c5e1ůBit16ćChannel8BOOLçBit17ł$47598f0c-156c-4297-b391-ff38b639e7efëBit18Ő$edb3ea70-7c80-4343-9be1-68af0b582817őBit19îPLC_PRG.gpioDir[4]ŹBit20Ä$6fb86d21-003d-4b5e-9a28-3fd77a04eef7ĆBit21ÉGenElemInst_123ĹBit22ĺ$de86ab54-5afe-46cb-bfce-0eb9866332bbôBit23öPLC_PRG.gpioIn[4]ĽBit24ľGenElemInst_125ŚBit25ś$400c03ab-e710-4e49-ab8e-66d087a8b0cfÖBit26Ü optoIn: ARRAY[0..7] OF BOOL;ŤBit27ťPLC_PRG.gpioOut[4]ŁBit28×$f85e6158-d142-4968-9dcc-f7a4c1116af3čBit29áGenElemInst_127íBit30óopenDrainStateúBit31ĄgpioOutąDWORDŽ1000ž696Ęout1ędigital outputs (GPIO0..GPIO31)¬$937e53e5-74bf-4f0b-a4c2-d2cc43dbdeccźOCČ$d9364b5d-eafe-451b-a2d4-feb272433d56şGenElemInst_85«$b7bbdd86-b2f7-4294-a17b-275acf0d0ac9»GenElemInst_87░$314277d5-0364-4e6b-842d-c5c9cec2eae0▒GenElemInst_89▓$529ae570-7120-478d-b8a1-913315f42051│GenElemInst_91┤$75d29ee5-df71-4bc8-82f4-a0c48fe5cef1ÁGenElemInst_93Â$002459e6-4149-45d9-a1c1-0280bbd2a374Ě$12dd62a9-0bdd-4cc1-b077-8ce1098141a4ŞCh5BOOL╣PLC_PRG.gpioDir[5]║$b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae╗VisuSymbols, 3.5.10.0 (System)╝VisuSymbolsŻ$2717eb6a-dd07-4c66-8d8d-cacebd7b18aeż  VisuElems┐
VisuElemMeter└VisuElemsSpecialControls┴VisuElemsWinControls┬VisuElemTextEditor├
VisuElemTrace─gpioDir┼VisuNativeControlĂVisuElemsAlarmăVisuElemCamDisplayer╚VisuElem3DPath╔VisuElemsDateTime╩2000╦$a0c94aa2-f6c4-4eb4-95e5-9e4cea87722e╠ IoDrvGPIO═$fdc0d1bf-6b17-49ba-bcec-7208d768c92a╬
821
IoDrvInputŌGPIOs_Instance–System—
iostandardlib“local:IoDrvInput”dwOut‘I¬≤C’$200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059÷8533◊$b955cc99-aa13-473b-b43f-7c76a865c138ō$4322e2a3-55e5-4e47-9fcd-b70eb1e6bfeeŔValuesŕ&{b955cc99-aa13-473b-b43f-7c76a865c138}ŘBaseType‹$1944b378-8867-41f4-b1f4-6e5b1e6547ba›$bd387d12-7a68-42ff-9fa4-1e4e26e0dc37řSystem_VisuElemXYChartŖRaspberry.I2CMasterŗ$d4828634-59e7-4b64-b16f-7d00a863993aŠSPI‚$f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d„Raspberry.SPIMasterš$b07ca34b-a655-431d-93f0-94830fe80756ŚOnewireś$6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671ÁRaspberry.OnewireMasterŤ$6b3a9531-8dad-432e-9392-e27637c48c91ťadcVoltagesÍVisuElemXYChartŽREAL0žREAL1ŪREAL2Ó
819
IoDrvInputŌGPIOs_Instance–System—
iostandardlib“local:IoDrvInput”dwOut‘I¬≤C’$200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059÷$a0eb2455-3ceb-41cc-902c-2ccc14e4d759◊$b955cc99-aa13-473b-b43f-7c76a865c138ō$4322e2a3-55e5-4e47-9fcd-b70eb1e6bfeeŔValuesŕ&{b955cc99-aa13-473b-b43f-7c76a865c138}ŘBaseType‹$1944b378-8867-41f4-b1f4-6e5b1e6547ba›$bd387d12-7a68-42ff-9fa4-1e4e26e0dc37řSystem_VisuElemXYChartŖRaspberry.I2CMasterŗ$d4828634-59e7-4b64-b16f-7d00a863993aŠSPI‚$f3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d„Raspberry.SPIMasterš$b07ca34b-a655-431d-93f0-94830fe80756ŚOnewireś$6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671ÁRaspberry.OnewireMasterŤ$6b3a9531-8dad-432e-9392-e27637c48c91ťadcVoltagesÍVisuElemXYChartŽREAL0žREAL1ŪREAL2Ó
822
I2C_master´REAL3­
820
I2C_master´REAL3­
823
I2C master˝I┬▓C master˛System_VisuElemsˇHiddenPointerToOwnInstance˘std:BOOL§  I┬▓C port÷file path of the I┬▓C port¸'/dev/i2c-1'°STRING¨10˙
821
I2C master˝I┬▓C master˛System_VisuElemsˇHiddenPointerToOwnInstance˘std:BOOL§  I┬▓C port÷file path of the I┬▓C port¸'/dev/i2c-1'°STRING¨10˙
824
std:STRINGūREAL4üRaspberry Pi Peripheralsż  i2cMasteržSystem_VisuElemMeter’REAL5€System_VisuElemsSpecialControls$b058de96-c15c-4e89-9392-e396b8266ea9‚GRaspberry I2C AdafruitPWM, 1.2.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)ƒ$ecc784cb-a192-47a4-8543-f09286af345b„RasPi…$54144691-84b6-4fe4-a8b0-c39f7f64cf8a†*‡system_visuinputsˆ
822
std:STRINGūREAL4üRaspberry Pi Peripheralsż  i2cMasteržSystem_VisuElemMeter’REAL5€System_VisuElemsSpecialControlsIO_Driver_for_MEGAIO‚GRaspberry I2C AdafruitPWM, 1.2.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)ƒ$2f44fb85-0523-4146-ab2c-6ca68553a747„RasPi…$b5476396-d6e6-4940-893b-8747755907f4†*‡system_visuinputsˆ
825
visuinputs‰$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aŠ
Visualization‹$f18bec89-9fef-401d-9953-2f11739a6808Œ3HasVisibilityAccessŽ$2a51d21a-0166-4843-8103-21ba374ffcda$314b1c6c-69cd-408d-a9d1-b0b0f82e557e
ContainsPoint‘$3da92167-7fbc-408e-ba31-289eacd9a1b6’HasInputAccess“$6191f680-8246-4445-8656-1e92646dc8dc”Update•GenElemInst_129–$e474628b-362f-4f98-b267-63183c99f5aa—
823
visuinputs‰$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aŠ
Visualization‹$f18bec89-9fef-401d-9953-2f11739a6808Œ3HasVisibilityAccessŽAddress of I²C Device$314b1c6c-69cd-408d-a9d1-b0b0f82e557e
ContainsPoint‘$3da92167-7fbc-408e-ba31-289eacd9a1b6’HasInputAccess“$6191f680-8246-4445-8656-1e92646dc8dc”Update•GenElemInst_129–$e474628b-362f-4f98-b267-63183c99f5aa—
826
GetTooltip˜$21c25eca-c248-465b-b4b0-0204791155ff™GetDialogInterfaceSizeš$07e0649a-4d50-46d9-9eb3-044aebdf152b›$c73b61ee-c5f1-459b-8725-0a62c1a51730œGetUpdateRectsSystem_VisuElemsWinControlsž$d6021014-fa5f-4fca-a318-c9c785b67b98ŸSystem_VisuElemTextEditor $7feb9e5d-b46d-4553-8827-ab412c4571fe¡FRaspberry I2C Gyroscopes, 1.1.1.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)¢System_VisuElemTrace£$fd74c2f3-1dc4-42c6-869f-9544eb6b4172¤System_VisuNativeControl¥$b3ac97bc-56c0-4947-9d10-4a5db9d1af95¦System_VisuElemsAlarm§$2003b936-a589-498d-ba5f-3237e4976673¨$92ddec3b-588c-49de-9230-ee0593f038f1©GetNamespaceª$32695e07-f7a8-4b27-ae56-49ccf6b96998« SetResult¬$8e2c99e4-7b7e-4ef7-afeb-af4ff167e502­
GetTranslator®Optional¯$929fcc05-da12-4e25-8570-ce91af28ee8a°System_VisuElemCamDisplayer±REAL6²REAL7³System_VisuElem3DPath´
SetClientDataµ$5777acf7-ac81-4409-b89a-f41531c7383d¶System_VisuElemsDateTime·Ch8REAL¸adcRaw¹$bc268e22-f376-43d7-a953-8227104baad9ºAlwaysMappingMode»&{9d1b24fb-5845-4978-8458-564ca7830fec}¼ SlotNames½InstanceVariable¾ShowWarningsAsErrors¿DiagnosisCheckboxModeÀ&{96a7290c-b036-44e1-a965-c279cddf134b}ÁPlCAlwaysMappingModeÂConnectorGroupÃTypeListÄInteractiveLoginModeÅPlaceholderResolutionÆOverrideTargetMemorySizesÇTargetInputSizeÈTargetOutputSizeÉTargetMemoryizeÊ
824
GetTooltip˜$21c25eca-c248-465b-b4b0-0204791155ff™GetDialogInterfaceSizeš$07e0649a-4d50-46d9-9eb3-044aebdf152b›$865584f8-f1cf-41e0-8165-a71f09e7e113œGetUpdateRectsSystem_VisuElemsWinControlsž$6b7d30ef-ee25-4870-9e8c-4b6e1f6f81beŸSystem_VisuElemTextEditor $38caf80c-986c-4d82-aca0-06d4c68a1810¡FRaspberry I2C Gyroscopes, 1.1.1.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)¢System_VisuElemTrace£$396a054b-45ab-45f4-b8d5-1491d1a4605d¤System_VisuNativeControl¥$56fbe0d0-c8ad-461c-864d-94a17dc0f8cd¦System_VisuElemsAlarm§33¨$92ddec3b-588c-49de-9230-ee0593f038f1©GetNamespaceª$32695e07-f7a8-4b27-ae56-49ccf6b96998«  SetResult¬$8e2c99e4-7b7e-4ef7-afeb-af4ff167e502­
GetTranslator®Optional¯$929fcc05-da12-4e25-8570-ce91af28ee8a°System_VisuElemCamDisplayer±REAL6²REAL7³System_VisuElem3DPath´
SetClientDataµ34¶System_VisuElemsDateTime·Ch8REAL¸adcRaw¹$bc268e22-f376-43d7-a953-8227104baad9ºAlwaysMappingMode»&{9d1b24fb-5845-4978-8458-564ca7830fec}¼  SlotNames½InstanceVariable¾ShowWarningsAsErrors¿DiagnosisCheckboxModeÀ&{96a7290c-b036-44e1-a965-c279cddf134b}ÁPlCAlwaysMappingModeÂConnectorGroupÃTypeListÄInteractiveLoginModeÅPlaceholderResolutionÆOverrideTargetMemorySizesÇTargetInputSizeÈTargetOutputSizeÉTargetMemoryizeÊ
827
StaticSize╦AllowUserDefinedStaticSize╠HasVisibilityAccessIntern═:SM3_Robotics, 4.3.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)╬SM3_Robotics¤?SM3_Robotics_Visu, 4.3.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)đSM3_Robotics_VisuĐ@SM3_Transformation, 4.3.1.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)ĎSM3_TransformationËTRAFOďUINT0Ň IEC-TasksÍ$609a42d4-f974-4041-8548-f80e229ca5edÎ GroupnameěCore┘DefaultGroup┌Editable█alTaskGroups▄parent_tasksŢ
825
StaticSize╦AllowUserDefinedStaticSize╠HasVisibilityAccessIntern═:SM3_Robotics, 4.3.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)╬SM3_Robotics¤?SM3_Robotics_Visu, 4.3.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)đSM3_Robotics_VisuĐ@SM3_Transformation, 4.3.1.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)ĎSM3_TransformationËTRAFOďUINT0Ň IEC-TasksÍ$609a42d4-f974-4041-8548-f80e229ca5edÎ GroupnameěCore┘DefaultGroup┌Editable█alTaskGroups▄parent_tasksŢ
828
device_appŮStopParentAppsOnException▀X509CommonNameÓX509EncryptionThumbprintßX509EncryptionThumbprintsÔSignDownloadWithX509CertificateŃUINTńUINT1ňUINT2ŠUINT3šUINT4ŔUINT5ÚUINT6ŕPreparedValueAccessŰUseRefactoringýIsCommunicationEncryptedÝUseDeviceApplicationStructureţ(AllowSymbolicVarAccessInSyncWithIecCycle´363­OPTO˝Element-Lamp-Lamp1-Yellow˛PLC_PRG.optoIn[0]ˇLamp1˘VisuFbElemLamp§GenElemInst_67÷$ab45c879-d1e5-4fd7-87cc-0ee14c051b64¸PLC_PRG.optoIn[1]°GenElemInst_69¨$486ab0be-8ae9-44d5-ad19-e980b6201d14˙PLC_PRG.optoIn[2]űGenElemInst_71ŘUINT7řAnyInt■$60a92fc2-45e4-4c98-9b5b-90da7442a9c6 $bcc9025a-0aca-4af1-ad35-4ff0deeaeca2ÇPLC_PRG.optoIn[3]üGenElemInst_73é$d848f8c4-faf4-467c-af31-701a6d49c7adâPLC_PRG.optoIn[4]äGenElemInst_75ů$f9f2b378-ebf2-4b21-bd5d-7454f72e364ećPLC_PRG.optoIn[5]ç$382aeaf3-c0ce-51b2-ac64-26d4bbc6035cłGetInstanceë$1c9b0459-6e7b-4505-86c7-1cec685d408dŐ
GetClientDataő$76bb4624-4246-42f6-bbbf-054eb808e2b6îPaintŹ$facd1ea9-8d5e-4ea3-8702-22850a5d44b4ÄGetElementArrayĆ$cf2e9f46-1ee2-4682-bbe6-3874f3fbe56aÉSetVisuFlagsInternalĹ$84d2ab05-f590-4e46-b3c5-4a062a41cc06ĺGetTextô$1ec69f24-acc5-4cf9-a25d-046039fb8b46öGetTextPropertiesĽ$a10c43a8-e1a5-4395-9c05-8f068fa3f213ľIsAntialiasingInactiveŚ$5bb0232a-d46b-4efe-a5e8-245ae295b9afśHasInputAccessInternÖ$4290cddb-265f-55d4-8cff-96c9b4a10e69Ü$43d721f5-3a2b-42c9-a104-7a96c2316abfŤDestructť$bd1a03d8-3f54-4dda-849e-104c71af7c8dŁSetStaticState×$de111f4d-7470-49ed-86d0-ee0f1b804464čGetSurroundingRectá$18ce8e0e-1457-48a8-bcd0-7951d3f970e9í GetResultó$9655272c-63b4-4054-89e9-f6b5ef061483úGetLocalUsergroupĄ$d38745a9-8472-4fcd-9856-cfc8383db429ąGetNameŽ$604f705e-b993-4483-8f31-a926f1bee51fžGetSizeĘ$65e82692-6b00-428f-b988-733045be680aęSetDialogInterface¬$ad0154f8-cdcf-4125-beb5-90afc63c4293ź FB_ReinitČ$090eea3f-18d6-4ef3-9c3e-248da005ce0cşFB_Exit«$aa7e9389-6b12-4c5f-8c66-428005e5015a»GetInitializeVersion░$12d294c2-ef86-4913-ae4b-87a45c1a30c4▒GetDialogInterface▓$24b69a04-9f67-4b32-83fd-6753e870d2a1│GetElementIdArray┤$5e4273fc-9f05-461c-b423-c58b9dc134d2ÁHandleInputÂ$cc34e399-f4db-4173-9353-487653ee10abĚElementInfoŞ$c98d91a8-1d85-4559-a363-567406dda799╣NotImportant║$dd985c81-0095-4882-a2ff-843289bce790╗$9b3b19b2-a1fe-4c50-92a4-e5ad434f93b6╝$282fafbf-0a3c-4875-9be1-27ced30aa6cfŻFB_Initż$6b6f41a3-a8cd-45ce-8514-b94637335652┐$d04d91fa-4b0b-497b-b152-7d6ec4d00f3c└$ca9fe37c-1364-4c6f-9dcb-01cb544712c0┴$4e921803-e07d-48c8-80d7-7a2aac7c56f8┬$11bff534-c9a4-44f6-b64d-3bc2d37bec9c├ExecuteLooseCapture─$dec25a0c-b845-4bae-b7b6-37687aa5889f┼ExecuteMouseDblClickĂ$85daecef-7da0-46e6-8672-310fd40d0030ăExecuteMouseDown╚$0ab7662d-3fc0-4cc7-8ef0-fce9a1a2a4e9╔ExecuteMouseUp╩$d93a468f-6a0f-4460-be12-3a42797560ee╦GetElementInfo╠$b5d4d500-4679-4b66-bcd4-ea10e488cf4b═abstrGetDefaultCursor╬$3fd3d4ba-27f7-4ab3-a67c-9075da8268c6¤ExecuteDialogClosedđ$e40c8085-e048-4278-a0d0-d122406898b6ĐExecuteKeyUpĎ$0bb91e82-b9a6-46c6-93ff-220aef01ccf4ËExecuteKeyDownď$107a0ec9-3a87-44e0-90ad-dd21752eff91ŇExecuteMouseMoveÍ$2dc83640-e2ad-415b-9fc9-a8a98b9e4848Î$bb9c83f1-333f-46ab-ab8e-69199fd99035ěExecuteMouseEnter┘$2f392794-1f37-48ce-b0cf-c975d4d6f9a9┌ExecuteMouseLeave█$30c7dd61-6de6-4d2f-9e21-a8f0f5cb7a7b▄ExecuteMouseClickŢ$10c4373f-1635-4fa7-8a09-5b7fd27a5d1eŮ$fc4c6343-7ce9-42bc-8262-9a6a1327341b▀$994e5fec-2e9c-4792-a9b7-527137c6f3c0Ó
826
device_appŮStopParentAppsOnException▀X509CommonNameÓX509EncryptionThumbprintßX509EncryptionThumbprintsÔSignDownloadWithX509CertificateŃUINTńUINT1ňUINT2ŠUINT3šUINT4ŔUINT5ÚUINT6ŕPreparedValueAccessŰUseRefactoringýIsCommunicationEncryptedÝUseDeviceApplicationStructureţ(AllowSymbolicVarAccessInSyncWithIecCycle´363­OPTO˝Element-Lamp-Lamp1-Yellow˛PLC_PRG.optoIn[0]ˇLamp1˘VisuFbElemLamp§GenElemInst_67÷$ab45c879-d1e5-4fd7-87cc-0ee14c051b64¸PLC_PRG.optoIn[1]°GenElemInst_69¨$486ab0be-8ae9-44d5-ad19-e980b6201d14˙PLC_PRG.optoIn[2]űGenElemInst_71ŘUINT7řAnyInt■35 $bcc9025a-0aca-4af1-ad35-4ff0deeaeca2ÇPLC_PRG.optoIn[3]üGenElemInst_73é$d848f8c4-faf4-467c-af31-701a6d49c7adâPLC_PRG.optoIn[4]äGenElemInst_75ů$f9f2b378-ebf2-4b21-bd5d-7454f72e364ećPLC_PRG.optoIn[5]ç$382aeaf3-c0ce-51b2-ac64-26d4bbc6035cłGetInstanceë$1c9b0459-6e7b-4505-86c7-1cec685d408dŐ
GetClientDataő$76bb4624-4246-42f6-bbbf-054eb808e2b6îPaintŹ$facd1ea9-8d5e-4ea3-8702-22850a5d44b4ÄGetElementArrayĆ$cf2e9f46-1ee2-4682-bbe6-3874f3fbe56aÉSetVisuFlagsInternalĹ$84d2ab05-f590-4e46-b3c5-4a062a41cc06ĺGetTextô$1ec69f24-acc5-4cf9-a25d-046039fb8b46öGetTextPropertiesĽ$a10c43a8-e1a5-4395-9c05-8f068fa3f213ľIsAntialiasingInactiveŚ$5bb0232a-d46b-4efe-a5e8-245ae295b9afśHasInputAccessInternÖ$4290cddb-265f-55d4-8cff-96c9b4a10e69Ü$43d721f5-3a2b-42c9-a104-7a96c2316abfŤDestructť$bd1a03d8-3f54-4dda-849e-104c71af7c8dŁSetStaticState×$de111f4d-7470-49ed-86d0-ee0f1b804464čGetSurroundingRectá$18ce8e0e-1457-48a8-bcd0-7951d3f970e9í GetResultó$9655272c-63b4-4054-89e9-f6b5ef061483úGetLocalUsergroupĄ$d38745a9-8472-4fcd-9856-cfc8383db429ąGetNameŽ$604f705e-b993-4483-8f31-a926f1bee51fžGetSizeĘ$65e82692-6b00-428f-b988-733045be680aęSetDialogInterface¬$ad0154f8-cdcf-4125-beb5-90afc63c4293ź FB_ReinitČ$090eea3f-18d6-4ef3-9c3e-248da005ce0cşFB_Exit«$aa7e9389-6b12-4c5f-8c66-428005e5015a»GetInitializeVersion░$12d294c2-ef86-4913-ae4b-87a45c1a30c4▒GetDialogInterface▓$24b69a04-9f67-4b32-83fd-6753e870d2a1│GetElementIdArray┤$5e4273fc-9f05-461c-b423-c58b9dc134d2ÁHandleInputÂ$cc34e399-f4db-4173-9353-487653ee10abĚElementInfoŞ$c98d91a8-1d85-4559-a363-567406dda799╣NotImportant║$dd985c81-0095-4882-a2ff-843289bce790╗$9b3b19b2-a1fe-4c50-92a4-e5ad434f93b6╝$282fafbf-0a3c-4875-9be1-27ced30aa6cfŻFB_Initż$6b6f41a3-a8cd-45ce-8514-b94637335652┐$d04d91fa-4b0b-497b-b152-7d6ec4d00f3c└$ca9fe37c-1364-4c6f-9dcb-01cb544712c0┴$4e921803-e07d-48c8-80d7-7a2aac7c56f8┬$11bff534-c9a4-44f6-b64d-3bc2d37bec9c├ExecuteLooseCapture─$dec25a0c-b845-4bae-b7b6-37687aa5889f┼ExecuteMouseDblClickĂ$85daecef-7da0-46e6-8672-310fd40d0030ăExecuteMouseDown╚$0ab7662d-3fc0-4cc7-8ef0-fce9a1a2a4e9╔ExecuteMouseUp╩$d93a468f-6a0f-4460-be12-3a42797560ee╦GetElementInfo╠$b5d4d500-4679-4b66-bcd4-ea10e488cf4b═abstrGetDefaultCursor╬$3fd3d4ba-27f7-4ab3-a67c-9075da8268c6¤ExecuteDialogClosedđ$e40c8085-e048-4278-a0d0-d122406898b6ĐExecuteKeyUpĎ$0bb91e82-b9a6-46c6-93ff-220aef01ccf4ËExecuteKeyDownď$107a0ec9-3a87-44e0-90ad-dd21752eff91ŇExecuteMouseMoveÍ$2dc83640-e2ad-415b-9fc9-a8a98b9e4848Î$bb9c83f1-333f-46ab-ab8e-69199fd99035ěExecuteMouseEnter┘$2f392794-1f37-48ce-b0cf-c975d4d6f9a9┌ExecuteMouseLeave█$30c7dd61-6de6-4d2f-9e21-a8f0f5cb7a7b▄ExecuteMouseClickŢ$10c4373f-1635-4fa7-8a09-5b7fd27a5d1eŮ$fc4c6343-7ce9-42bc-8262-9a6a1327341b▀$994e5fec-2e9c-4792-a9b7-527137c6f3c0Ó
829
VAR_IN_OUTá$b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532âGlobalTextListã$63784cbb-9ba0-45e6-9d69-babf3f040511ä$801c0cf3-db0f-43ba-adb1-365b1ce533b1å$75a77c44-c12f-4acf-8057-4ca7c74c6033æ$263c09eb-fe49-4e6f-9da6-309286303177ç$12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74dèVisualization Manageré$4d3fdb8f-ab50-4c35-9d3a-d4bb9bb9a628êDisabledë
827
VAR_IN_OUTá$b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532âGlobalTextListã$63784cbb-9ba0-45e6-9d69-babf3f040511ä$801c0cf3-db0f-43ba-adb1-365b1ce533b1å$75a77c44-c12f-4acf-8057-4ca7c74c6033æ$263c09eb-fe49-4e6f-9da6-309286303177ç$12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74dèVisualization Manageré$4d3fdb8f-ab50-4c35-9d3a-d4bb9bb9a628êDisabledë
830
AutoDetectìCh8UINTíVisuDialogs.NumpadîVisuDialogs.KeypadïVisuDialogs.TextinputWithLimitsðVisuUserManagement.VUM_Loginñ%VisuUserManagement.VUM_ChangePasswordò%VisuUserManagement.VUM_UserManagementó$ade7918a-6d6a-4c1c-b87c-95b20bed63e8ô$d8ea3f71-3d4c-46bb-87b1-67247f3e881dõ$626a9f2f-8c8c-4931-922b-526e34913f53ö$03ab0519-9efa-4405-944f-1ea6cfb14d0b÷$cb73a13e-6ccc-4bc6-8859-f5aa98bb116bø6ù7ú8û9üAýADDITIONþBÿ BACKSPACE€CCOMMA‚DƒDELETE„DIVIDE…DOWN†E‡ENDˆESCAPE‰FŠF1‹F10ŒF11F12ŽF2F3F4‘F5’F6“F7”F8•F9–G—H˜HOME™IšINSERT›JœKLžLEFTŸM MULTIPLY¡N¢NUM0£NUM1¤NUM2¥NUM3¦NUM4§NUM5¨NUM6©NUM7ªNUM8«NUM9¬O­P®PAUSE¯PRINT°Q±R²
828
AutoDetectìCh8UINTíVisuDialogs.NumpadîVisuDialogs.KeypadïVisuDialogs.TextinputWithLimitsðVisuUserManagement.VUM_Loginñ%VisuUserManagement.VUM_ChangePasswordò%VisuUserManagement.VUM_UserManagementó$ade7918a-6d6a-4c1c-b87c-95b20bed63e8ô$d8ea3f71-3d4c-46bb-87b1-67247f3e881dõ$626a9f2f-8c8c-4931-922b-526e34913f53ö$03ab0519-9efa-4405-944f-1ea6cfb14d0b÷$cb73a13e-6ccc-4bc6-8859-f5aa98bb116bø6ù7ú8û9üAýADDITIONþBÿ BACKSPACE€CCOMMA‚DƒDELETE„DIVIDE…DOWN†E‡ENDˆESCAPE‰FŠF1‹F10ŒF11F12ŽF2F3F4‘F5’F6“F7”F8•F9–G—H˜HOME™IšINSERT›JœKLžLEFTŸM MULTIPLY¡N¢NUM0£NUM1¤NUM2¥NUM3¦NUM4§NUM5¨NUM6©NUM7ªNUM8«NUM9¬O­P®PAUSE¯PRINT°Q±R²
831
RETURN_KEY│RIGHT┤SÁSPACEÂSUBTRACTĚTŞTAB╣U║UP╗V╝WŻXżY┐Z└$d1249906-2ec9-4c7f-a1c0-947620335847┴$c8b14a41-4ab2-4ce0-b753-e58fac4b2ad9┬Init├$cefb3487-d546-4330-b074-abc59840906c─$cf10f341-e203-4058-8c01-009e0ffd804e┼$25ff38bc-0f33-4b26-bd82-a369e03e54c2Ă$937de597-355a-41fa-8e20-8142c12e778aă$0c3bfada-2b82-405c-9060-5c6816bc6084╚$360271c9-155f-4ab0-b7a5-de08aa73a4a3╔$3dd4ca21-6719-469d-abf5-d6d9d1fc937b╩$2d512b3a-d522-42b3-94e0-873849f574f3╦$32616094-af3c-4572-894b-ec519549a3ff╠$40cb3c3e-c6e7-462c-b371-03339c54e726═$66177a42-b86d-4c0e-89c4-f9040bf7f593╬$99fa22e7-3053-432c-8eb8-3add527bdd06¤$2f2d5515-d12a-4167-a690-41743a3312f2đ$7e88f098-3795-4b72-8dac-16cce30d864aĐ$94af8bda-5723-4142-8c0d-5bb5d19df66bĎ$0912c2cb-31dd-43c9-b056-92b69198d812Ë$170c2316-758c-420f-8ed2-920b8c72f94bď$f209a603-a898-45ae-b7e2-31d287fd1285Ň$752b71e2-b1b2-4702-9050-08da20eb72caÍ$3d732b5c-2738-4e89-973b-f4b8944091e0Î$91c86c02-f3d9-4227-a565-2c1978784eebě$cd4d6755-c0b1-48f7-b969-40645e76e866┘$3754a7fe-edf0-48c3-8383-f9bdba65a8a1┌$699a317d-78d2-4b8a-b18c-7a254dea2abb█$829c3fad-3781-4802-9510-67b96822953a▄$8d3c26e8-b3b3-45ad-b4aa-c3fe0255abf8Ţ$9fcd0dc6-ff2b-44a9-ace0-057cb076b991Ů$dfb912be-9ba4-4cef-b7d8-5762c2bc316d▀$6d3b3738-46ae-4069-82be-278a25d18291Ó$b18407be-481e-4339-9b63-00b9fadb6afbß$8fc03bb5-edf9-4dbb-817e-dc279c9a11aeÔ$dd39b8e8-0902-4f00-9613-77ca5a80e8ceŃ$c954273d-6e0e-4a09-9628-ce66ae839650ń$f8ad4a67-9a9a-44ef-9e98-ed15b58af3f5ň$02128c91-8553-421b-84cf-0da45290cfe1Š$efcad0f9-b129-4fdc-b6c2-5371f6226a2fš$e9ebae38-19db-48b7-a966-339ac6cbe4b8Ŕ$c412a81f-f38a-4e63-8a52-cdcbd8f71d83Ú$ee5216ca-0fed-45f9-a636-9b3c17514358ŕ$5c7f7cd9-1404-43c5-a2d7-992d6e8f0011Ű$be15ff2b-07dd-4056-a684-54390d44275bý$f97d6abc-612f-4c99-b2ca-065130694f33Ý$a693afe2-199e-47a9-b1c6-8d32a5454ddbţ$033c6971-1955-41bf-8d2e-5344b48aea3a´$e55b107b-ea0d-4a5f-a8d3-8ea8fa04b1bc­$80a6fb3f-4c8a-4d9e-ab7c-641434948f5a˝$a06f3811-f4d4-4937-b758-72150c9c569d˛$238d0a16-62aa-408d-92c7-3921b963dfafˇ$8c8b487b-5da0-482f-8386-a1622c212ce5˘$71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd§WebVisu÷$0fdbf158-1ae0-47d9-9269-cd84be308e9d¸webvisu°Touchscreen¨$fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611˙  VISU_TASKű100Ř$5e962ff0-1154-46b2-8f21-7d2da4848734ř$736c54ae-fcf5-4ba2-be73-c63400acbeb2■VisuElems.Visu_Prg   <default>Ç 
829
RETURN_KEY│RIGHT┤SÁSPACEÂSUBTRACTĚTŞTAB╣U║UP╗V╝WŻXżY┐Z└$d1249906-2ec9-4c7f-a1c0-947620335847┴$c8b14a41-4ab2-4ce0-b753-e58fac4b2ad9┬Init├$cefb3487-d546-4330-b074-abc59840906c─$cf10f341-e203-4058-8c01-009e0ffd804e┼$25ff38bc-0f33-4b26-bd82-a369e03e54c2Ă$937de597-355a-41fa-8e20-8142c12e778aă$0c3bfada-2b82-405c-9060-5c6816bc6084╚$360271c9-155f-4ab0-b7a5-de08aa73a4a3╔$3dd4ca21-6719-469d-abf5-d6d9d1fc937b╩$2d512b3a-d522-42b3-94e0-873849f574f3╦$32616094-af3c-4572-894b-ec519549a3ff╠$40cb3c3e-c6e7-462c-b371-03339c54e726═$66177a42-b86d-4c0e-89c4-f9040bf7f593╬$99fa22e7-3053-432c-8eb8-3add527bdd06¤$2f2d5515-d12a-4167-a690-41743a3312f2đ$7e88f098-3795-4b72-8dac-16cce30d864aĐ$94af8bda-5723-4142-8c0d-5bb5d19df66bĎ$0912c2cb-31dd-43c9-b056-92b69198d812Ë$170c2316-758c-420f-8ed2-920b8c72f94bď$f209a603-a898-45ae-b7e2-31d287fd1285Ň$752b71e2-b1b2-4702-9050-08da20eb72caÍ$3d732b5c-2738-4e89-973b-f4b8944091e0Î$91c86c02-f3d9-4227-a565-2c1978784eebě$cd4d6755-c0b1-48f7-b969-40645e76e866┘$3754a7fe-edf0-48c3-8383-f9bdba65a8a1┌$699a317d-78d2-4b8a-b18c-7a254dea2abb█$829c3fad-3781-4802-9510-67b96822953a▄$8d3c26e8-b3b3-45ad-b4aa-c3fe0255abf8Ţ$9fcd0dc6-ff2b-44a9-ace0-057cb076b991Ů$dfb912be-9ba4-4cef-b7d8-5762c2bc316d▀$6d3b3738-46ae-4069-82be-278a25d18291Ó$b18407be-481e-4339-9b63-00b9fadb6afbß$8fc03bb5-edf9-4dbb-817e-dc279c9a11aeÔ$dd39b8e8-0902-4f00-9613-77ca5a80e8ceŃ$c954273d-6e0e-4a09-9628-ce66ae839650ń$f8ad4a67-9a9a-44ef-9e98-ed15b58af3f5ň$02128c91-8553-421b-84cf-0da45290cfe1Š$efcad0f9-b129-4fdc-b6c2-5371f6226a2fš$e9ebae38-19db-48b7-a966-339ac6cbe4b8Ŕ$c412a81f-f38a-4e63-8a52-cdcbd8f71d83Ú$ee5216ca-0fed-45f9-a636-9b3c17514358ŕ$5c7f7cd9-1404-43c5-a2d7-992d6e8f0011Ű$be15ff2b-07dd-4056-a684-54390d44275bý$f97d6abc-612f-4c99-b2ca-065130694f33Ý$a693afe2-199e-47a9-b1c6-8d32a5454ddbţ$033c6971-1955-41bf-8d2e-5344b48aea3a´$e55b107b-ea0d-4a5f-a8d3-8ea8fa04b1bc­$80a6fb3f-4c8a-4d9e-ab7c-641434948f5a˝$a06f3811-f4d4-4937-b758-72150c9c569d˛$238d0a16-62aa-408d-92c7-3921b963dfafˇ$8c8b487b-5da0-482f-8386-a1622c212ce5˘$71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd§WebVisu÷$0fdbf158-1ae0-47d9-9269-cd84be308e9d¸webvisu°Touchscreen¨$fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611˙  VISU_TASKű100Ř$5e962ff0-1154-46b2-8f21-7d2da4848734ř$736c54ae-fcf5-4ba2-be73-c63400acbeb2■VisuElems.Visu_Prg   <default>Ç 
832
HORIZONTAL 
830
HORIZONTAL 
833
LEFT_RIGHT‚   BOTTOM_UPƒ Element-Bar-ScaleColor„  Arial… Element-Bar-GraphColor†  
831
LEFT_RIGHT‚   BOTTOM_UPƒ Element-Bar-ScaleColor„  Arial… Element-Bar-GraphColor†  
...
...
976
GuidStartVisuInitPouReInitū
974
GuidStartVisuInitPouReInitū
977
GuidVisuGVL0ÿ
975
GuidVisuGVL0ÿ
978
GuidVisuGVL1€GuidVisuGVL2
GuidVisuGVL_3‚GuidReservedPouƒGuidVisuGVL3„GuidReservedPouInit…GuidVisuGVL4†GuidVisuGVL5‡GuidLicenseGVLˆGuidGlobalClientManagerGVL‰GuidVisuUserMgmtInitPouŠGuidVisuUserMgmtInitPouInit‹GuidBeforeCompileCommonGVLŒGuidVisuGVL6GuidReservedPouMethod1ŽGuidReservedPouReInitGuidReservedPouMethod0GuidReservedPouMethod2‘$00207769-37aa-45a4-ae43-8435c5f1880b’HtmFileName“MainStartHtm”
976
GuidVisuGVL1€GuidVisuGVL2
GuidVisuGVL_3‚GuidReservedPouƒGuidVisuGVL3„GuidReservedPouInit…GuidVisuGVL4†GuidVisuGVL5‡GuidLicenseGVLˆGuidGlobalClientManagerGVL‰GuidVisuUserMgmtInitPouŠGuidVisuUserMgmtInitPouInit‹GuidBeforeCompileCommonGVLŒGuidVisuGVL6GuidReservedPouMethod1ŽGuidReservedPouReInitGuidReservedPouMethod0GuidReservedPouMethod2‘$00207769-37aa-45a4-ae43-8435c5f1880b’HtmFileName“MainStartHtm”
979
UpdateRate•CommBufferSize–ForceWebVisuClient—Antialiasing˜ClientOperationType™&{bd122c9a-5824-461f-8b56-d89816d314bf}šScaleTypeIsotropic›UseScalingOptionsForDialogsœ$c694e3a2-5c0b-4177-ab35-cb06bd5a6a02$17e26cd1-bb9b-47fe-a3d5-18fcd63b9c96žVisualElemMemberListŸ&{a4b83bea-3742-489c-9fe8-d96d68dba7ab} $f86c2928-8614-4cca-824b-e819ac4d58c4¡ConfiguredComplexInputs¢&{1de566f6-72a7-494c-9353-9a418172c96e}£Elements¤VisualElementDescription¥VisualElementName¦VisualElementTypeName§VisualElementIsRectangle¨VisualElementIdentifier©!VisualElementOfflinePaintCommandsªVisualElementFrameInformation«VisualElementInputActions¬VisualElementIdentification­VisualElementOwningObjectGuid®LMGuids¯VisualElementId°UserManagementAccessRights±$fa491db2-51ff-4bc1-9cd0-ce8c94ff6216²$b12a9636-e818-4598-ae0d-fb6a2446102c³
QualifiedName´$c1464dbe-c10d-4717-be8f-63efe8638434µ AttrFlags¶TypeNodeAttributesData·&{02a85e84-ef2d-46fc-93f2-acb0bbff3eda}¸ConvDone¹$f7e1e748-ea0f-4fcb-b563-94837ee17e8dºFlags»BasicTypeNodeValue¼BasicTypeNodeAcceptsExpression½BasicTypeNodeFastAccess¾BasicTypeNodeEnumValues¿EnumValueDisplayTextIdsÀ"EnumValueVisibilityAttributeValuesÁEnumValueLibraryIdÂ*DynamicEnumMemberVisibilityCheckerTypeGuidÃTypeNodeChildrenÄTypeNodeTypeÅTypeNodeNameÆTypeNodeAttributesÇ
977
UpdateRate•CommBufferSize–ForceWebVisuClient—Antialiasing˜ClientOperationType™&{bd122c9a-5824-461f-8b56-d89816d314bf}šScaleTypeIsotropic›UseScalingOptionsForDialogsœ$c694e3a2-5c0b-4177-ab35-cb06bd5a6a02$17e26cd1-bb9b-47fe-a3d5-18fcd63b9c96žVisualElemMemberListŸ&{a4b83bea-3742-489c-9fe8-d96d68dba7ab} $f86c2928-8614-4cca-824b-e819ac4d58c4¡ConfiguredComplexInputs¢&{1de566f6-72a7-494c-9353-9a418172c96e}£Elements¤VisualElementDescription¥VisualElementName¦VisualElementTypeName§VisualElementIsRectangle¨VisualElementIdentifier©!VisualElementOfflinePaintCommandsªVisualElementFrameInformation«VisualElementInputActions¬VisualElementIdentification­VisualElementOwningObjectGuid®LMGuids¯VisualElementId°UserManagementAccessRights±$fa491db2-51ff-4bc1-9cd0-ce8c94ff6216²$b12a9636-e818-4598-ae0d-fb6a2446102c³
QualifiedName´$c1464dbe-c10d-4717-be8f-63efe8638434µ AttrFlags¶TypeNodeAttributesData·&{02a85e84-ef2d-46fc-93f2-acb0bbff3eda}¸ConvDone¹$f7e1e748-ea0f-4fcb-b563-94837ee17e8dºFlags»BasicTypeNodeValue¼BasicTypeNodeAcceptsExpression½BasicTypeNodeFastAccess¾BasicTypeNodeEnumValues¿EnumValueDisplayTextIdsÀ"EnumValueVisibilityAttributeValuesÁEnumValueLibraryIdÂ*DynamicEnumMemberVisibilityCheckerTypeGuidÃTypeNodeChildrenÄTypeNodeTypeÅTypeNodeNameÆTypeNodeAttributesÇ
980
TypeNodeId╚TypeNodeIdLong╔  LibraryId╩DescriptionTextID╦DescriptionUseParent╠$503c5b2e-e80e-4ee7-ae00-c5b93a62b1aa═StructuredTypeNodeIsAnimation╬$9e842eb2-1463-4af2-b605-4fbb17044f94¤  FontStyleđAdditionalFontStyleĐ
ExplicitColorĎFontNameËFontSizeďDoubleFontSizeŇ
978
TypeNodeId╚TypeNodeIdLong╔  LibraryId╩DescriptionTextID╦DescriptionUseParent╠$503c5b2e-e80e-4ee7-ae00-c5b93a62b1aa═StructuredTypeNodeIsAnimation╬$9e842eb2-1463-4af2-b605-4fbb17044f94¤  FontStyleđAdditionalFontStyleĐ
ExplicitColorĎFontNameËFontSizeďDoubleFontSizeŇ
981
NamedColorÍ$6c16f79c-dd98-4c29-b3ba-7042e3055542ÎDynamicArrayNodeCounterNodeěDynamicArrayNodeFastAccess┘
ChildTemplate┌PLC_PRG.adcVoltages[0]█PLC_PRG.adcVoltages[1]▄
GenElemInst_3Ţ$1c441f3f-e861-4d04-9356-1bc9b0a482c9ŮPLC_PRG.adcVoltages[2]▀
GenElemInst_5Ó$cfa6ad1d-dc33-4711-89e1-b0f6e8d9c3eeßPLC_PRG.adcVoltages[3]Ô
GenElemInst_7Ń$06334561-316e-41d1-a570-d22d078094f4ńPLC_PRG.adcVoltages[4]ň
GenElemInst_9Š$d64e86e0-a8d6-49e9-85a0-ddd731866aaašPLC_PRG.adcVoltages[5]ŔGenElemInst_11Ú$2b4b2903-2722-47ee-9861-58776768dcffŕPLC_PRG.adcVoltages[6]ŰGenElemInst_13ý$4ed07573-1f8c-4144-9ab6-46862b6d475fÝPLC_PRG.adcVoltages[7]ţGenElemInst_15´$bdea0992-060d-4189-b63d-653532396659­STYLE˝INSIDE˛LINESˇ Element-Potentiometer-ScaleColor˘Zeigerinstrument§optoIn÷$0bba7f54-45c2-4cd8-bf70-6f83726c5d9f¸+Element-Potentiometer-Potentiometer360-Gray°$Element-Potentiometer-LabelFontColor¨Potentiometer360˙VisuFbElemPotentiometer360űGenElemInst_77Ř$d498e8f2-37c5-417c-b982-977da58dcd82řPLC_PRG.optoIn[6]■GenElemInst_79 $cfd8fd24-b306-49e1-b069-36e1f3b33c01ÇPLC_PRG.optoIn[7]üGenElemInst_81é$e5cecc22-2c06-4838-b759-3a4a8d5a3752âGenElemInst_83äPLC_PRG.dacVoltageů$16ac39fa-e9f8-4fac-92ed-1d97fff082cdćgpioInç$f4b2e0fa-e4f7-44bb-abd9-ab7df653a803łPLC_PRG.gpioIn[5]ë$1fa42413-55de-455f-ac6d-e47555ed6aa4ŐGenElemInst_131ő$ecbd78fd-52dc-457f-96b6-8ccdbf59a601îPLC_PRG.gpioOut[5]ŹGenElemInst_133Ä$752ac59f-d84c-4578-91c9-a248b9701d68ĆGC_POINTS_PER_CAMÉGC_POINTS_PER_POLYGONĹ" adcVoltages: ARRAY[0..7] OF REAL;ĺOPTO-INPUTSô965ö
ANALOG INPUTSĽGPIOľ16#31Ś798śMegaIO CODESYS ExampleÖSMALL_ARROWÜGenElemInst_135Ť$3405704a-4a51-4403-96fe-3bb4fb0bdc60ť771ŁOPEN COLECTOR
979
NamedColorÍ$6c16f79c-dd98-4c29-b3ba-7042e3055542ÎDynamicArrayNodeCounterNodeěDynamicArrayNodeFastAccess┘
ChildTemplate┌PLC_PRG.adcVoltages[0]█PLC_PRG.adcVoltages[1]▄
GenElemInst_3Ţ$1c441f3f-e861-4d04-9356-1bc9b0a482c9ŮPLC_PRG.adcVoltages[2]▀
GenElemInst_5Ó$cfa6ad1d-dc33-4711-89e1-b0f6e8d9c3eeßPLC_PRG.adcVoltages[3]Ô
GenElemInst_7Ń$06334561-316e-41d1-a570-d22d078094f4ńPLC_PRG.adcVoltages[4]ň
GenElemInst_9Š$d64e86e0-a8d6-49e9-85a0-ddd731866aaašPLC_PRG.adcVoltages[5]ŔGenElemInst_11Ú$2b4b2903-2722-47ee-9861-58776768dcffŕPLC_PRG.adcVoltages[6]ŰGenElemInst_13ý$4ed07573-1f8c-4144-9ab6-46862b6d475fÝPLC_PRG.adcVoltages[7]ţGenElemInst_15´$bdea0992-060d-4189-b63d-653532396659­STYLE˝INSIDE˛LINESˇ Element-Potentiometer-ScaleColor˘Zeigerinstrument§optoIn÷36¸+Element-Potentiometer-Potentiometer360-Gray°$Element-Potentiometer-LabelFontColor¨Potentiometer360˙VisuFbElemPotentiometer360űGenElemInst_77Ř$d498e8f2-37c5-417c-b982-977da58dcd82řPLC_PRG.optoIn[6]■GenElemInst_79 $cfd8fd24-b306-49e1-b069-36e1f3b33c01ÇPLC_PRG.optoIn[7]üGenElemInst_81é$e5cecc22-2c06-4838-b759-3a4a8d5a3752âGenElemInst_83äPLC_PRG.dacVoltageů$16ac39fa-e9f8-4fac-92ed-1d97fff082cdćgpioInç$f4b2e0fa-e4f7-44bb-abd9-ab7df653a803łPLC_PRG.gpioIn[5]ë37ŐGenElemInst_131ő$ecbd78fd-52dc-457f-96b6-8ccdbf59a601îPLC_PRG.gpioOut[5]ŹGenElemInst_133Ä$752ac59f-d84c-4578-91c9-a248b9701d68ĆGC_POINTS_PER_CAMÉGC_POINTS_PER_POLYGONĹ" adcVoltages: ARRAY[0..7] OF REAL;ĺOPTO-INPUTSô965ö
ANALOG INPUTSĽGPIOľ16#31Ś798śMegaIO CODESYS ExampleÖSMALL_ARROWÜGenElemInst_135Ť$3405704a-4a51-4403-96fe-3bb4fb0bdc60ť771ŁOPEN COLECTOR
982
OUTPUTSž818ŸOPTO- ISOLATED INPUTS 198¡OPTO- ISOLATED
980
OUTPUTSž818ŸOPTO- ISOLATED INPUTS 198¡OPTO- ISOLATED
983
INPUTS¢680£DAC
981
INPUTS¢680£DAC
984
OUTOUT¤
982
OUTOUT¤
985
DAC OUTOUT¥812¦
983
DAC OUTOUT¥812¦
986
DAC OUTPUT§Element-Switch-DipSwitch-Blue¨$b75f22fe-2902-4798-8b9b-73d72eeb28f1© dacVoltage: REAL;ª$2ab5618c-6e00-4fdc-9f1c-8d6744c5c695«IoDrvOutput¬local:IoDrvOutput­
984
DAC OUTPUT§Element-Switch-DipSwitch-Blue¨38©  dacVoltage: REAL;ª39«IoDrvOutput¬local:IoDrvOutput­
987
OC OUTPUTS®267¯GenElemInst_19°$bec67784-e2ac-459a-86f9-1f1361c69be9±211²Raspberry MegaIO³$53da1be7-ad25-47c3-b0e8-e26286dad2e0´TextIDµTextDefault¶
LanguageTexts·374¸743¹ADCºBasicElement-Frame-Color»BasicElement-Fill-Color¼BasicElement-Alarm-Frame-Color½BasicElement-Alarm-Fill-Color¾NONE¿<toggle/tap variable>À
985
OC OUTPUTS®267¯GenElemInst_19°$bec67784-e2ac-459a-86f9-1f1361c69be9±211²Raspberry MegaIO³$53da1be7-ad25-47c3-b0e8-e26286dad2e0´TextIDµTextDefault¶
LanguageTexts·374¸743¹ADCºBasicElement-Frame-Color»BasicElement-Fill-Color¼BasicElement-Alarm-Frame-Color½BasicElement-Alarm-Fill-Color¾NONE¿<toggle/tap variable>À
988
Font-TitleŃVISU_ST_RECTANGLE¬  Rectangle√VisuFbElemSimpleńGenElemInst_21Ň$25b93584-eccd-4a68-881f-94c3c40e9e41∆Font-Heading«GenElemInst_23»$19769e95-be81-4965-b191-6a2df24f59ca…789 DACňGenElemInst_27Ő$21d292d1-2312-4700-bd48-ec8814f9ab08ÕGenElemInst_29ő$2bbdc6f9-fade-414e-93ac-f7d306ab5ea0ŌGenElemInst_31–$390b6db2-7ba0-4cd1-8016-a334d8fbe24b—GenElemInst_33“$e5fd76d9-5cea-4ca7-9633-73e46bae26d6”493‘452’212÷704◊74ō399Ŕ72ŕ225ŘGenElemInst_35‹$ca792984-9c17-46c2-bd43-1adca6e4d6b0›GenElemInst_37ř$8f1fb229-ee68-4c10-b2d4-2ff16aafe3e3ŖGenElemInst_39ŗ$0762fab2-e82f-48e6-a836-6d0849aa3559ŠGenElemInst_41‚$22b28f9a-19ac-45e9-9901-c178c4b6badb„GenElemInst_43š$ae18e1ed-123d-4740-8de0-eab5eb8b98e3ŚO.C. OUTPUTSśElement-Lamp-Lamp1-GreenÁElement-Switch-DipSwitch-RedŤdwConfigť$6dbadb4c-b8fc-4e50-ade4-3b363ac5f739ÍGenElemInst_151Ž$f3623029-11a7-41d5-8ce6-c92c5d4a23f0žGenElemInst_149Ū$1e3187e5-aded-4628-b45e-e8cf01463f63ÓGenElemInst_147Ô$0a57a4cb-83ca-4f22-8f14-5dcbff356b0eūGenElemInst_145Ů$ebb94a7f-f576-4424-85c1-3973efabbc6fÚFont-HeadingLargeůGenElemInst_153Ű$563c3a47-5aef-4ef5-8a0c-ea4034f71c29ű727Ų77ųRELAY 1ÝTOGGLEýElement-Switch-DipSwitch-Grayķ  DipSwitchŻVisuFbElemDipSwitchŁGenElemInst_45ż$021c3a7f-bd23-4d76-8a2d-1fc1305074d0ĢGenElemInst_47ˇ$9eb9bf1a-4047-4d90-9711-040f65df3eb6Ä
GenElemInst_49Ā
$cfe8f9b3-4af2-4fc8-a128-8b85cc26f049ā
GenElemInst_51É
$e5c0e800-8bf2-4a05-8286-64349c4595c4Ą
GenElemInst_53Ö
$0d285f1c-65c2-4177-8cd6-755f8b3ac6b0Ü
GenElemInst_55á
$c71efb72-74fe-416c-aa52-f9301e95456aą
GenElemInst_57Č
$514629ef-eb5a-4b27-9d1a-5558984a60fbä
GenElemInst_61č
$bcecc06d-685e-4e10-99e3-9e1653b1b2e6Ć
406ć
RELAYSé
PLC_PRG.relaysState[0]Ź
PLC_PRG.relaysState[4]ź
PLC_PRG.relaysState[1]Ď
PLC_PRG.relaysState[5]í
PLC_PRG.relaysState[2]ď
PLC_PRG.relaysState[6]Ē
PLC_PRG.relaysState[7]ē
PLC_PRG.relaysState[3]Ė
GenElemInst_65ó
$800f98bb-d5cd-478c-ae79-1b5fb7e74330ė
8680ô
OPTO-ISOLATED INPUTSö
SafetyInterfaceõ
$(DeviceName)_Instanceú
IoDrvMEGAIO_InstanceĚ
$d19af62f-1576-4980-99d9-0ce65a69dd05ě
$f7e7d026-2f82-4d2d-a4a6-96440808f711ü
$af45e363-980c-4291-9831-ff96fcbde79e†
IoStandard, 3.5.13.0 (System)°
7SM3_Basic, 4.4.0.1 (3S - Smart Software Solutions GmbH)Ę
CBML£
ECommon Behaviour Model, 3.5.13.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)§
5SM3_CNC, 4.4.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)•
GRaspberry Pi Peripherals, 3.5.13.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)¶
$55913eb1-8fc8-4243-95bf-95272cdbc8f8ß
"IoDrvMEGAIO, 2.0.0.0 (Open Source)®
$9c031df9-f8cf-4080-bc8b-76222ddb13cf©
$258ab4a0-1097-4155-be1b-8a022e889a67$bb3e1bea-a4ef-4d1c-a56b-eece413a43b0ę
$9f288056-21d1-486a-8f29-dff4514cb260¨
$59d9238b-8ad8-4e7f-b057-f00a97158922$e85d8130-804f-473b-8a1e-f36d68e1f522ģ
$e8d43f8a-67c4-4ef6-8988-12067433d7eaĮ
$5caff236-295b-498e-96d4-d942241502e7į
DisableMappingĪ
IoChannelFBInstance≤
  AddedByAP≥
$afeb97b3-a217-4c4f-a793-fed3123866f2ī
$4d82ae63-7993-4f41-8cf5-a0b31c33f6c5Ķ
$7cb82bb1-ddb5-40b4-8945-0acebe0f5364$ac75946e-d8dc-46b6-89f5-deaf147f2d0b$21217bcb-0437-4f39-9f89-012a7690f4d0ł
MEGAIOĻ
309ļ
32Ľ
33ľ
34Ĺ
2.0.0.0ĺ
35Ņ
36ņ
37Ń
Open Source¬
__VisuInitInstantiation_Fb√
UseBackgroundForModalDialogń
314Ň
  dwIn : DWORD;∆
  dwOut : DWORD;«
38»
39…
3A 
3Bň
3CŐ
3DÕ
3Eő
3FŌ
40–
41—
42“
43”
323‘
44’
45÷
46◊
47ō
48Ŕ
IoDrvFBŕ
49Ř
AnimationDuration‹
4A›
4Bř
986
Font-TitleŃVISU_ST_RECTANGLE¬  Rectangle√VisuFbElemSimpleńGenElemInst_21Ň$25b93584-eccd-4a68-881f-94c3c40e9e41∆Font-Heading«GenElemInst_23»$19769e95-be81-4965-b191-6a2df24f59ca…789 DACňGenElemInst_27Ő$21d292d1-2312-4700-bd48-ec8814f9ab08ÕGenElemInst_29ő$2bbdc6f9-fade-414e-93ac-f7d306ab5ea0ŌGenElemInst_31–$390b6db2-7ba0-4cd1-8016-a334d8fbe24b—GenElemInst_33“$e5fd76d9-5cea-4ca7-9633-73e46bae26d6”493‘452’212÷704◊74ō399Ŕ72ŕ225ŘGenElemInst_35‹$ca792984-9c17-46c2-bd43-1adca6e4d6b0›GenElemInst_37ř$8f1fb229-ee68-4c10-b2d4-2ff16aafe3e3ŖGenElemInst_39ŗ$0762fab2-e82f-48e6-a836-6d0849aa3559ŠGenElemInst_41‚$22b28f9a-19ac-45e9-9901-c178c4b6badb„GenElemInst_43š$ae18e1ed-123d-4740-8de0-eab5eb8b98e3ŚO.C. OUTPUTSśElement-Lamp-Lamp1-GreenÁElement-Switch-DipSwitch-RedŤdwConfigťIO_Driver_for_MEGAIO_InstanceÍGenElemInst_151Ž$f3623029-11a7-41d5-8ce6-c92c5d4a23f0žGenElemInst_149Ū$1e3187e5-aded-4628-b45e-e8cf01463f63ÓGenElemInst_147Ô$0a57a4cb-83ca-4f22-8f14-5dcbff356b0eūGenElemInst_145Ů$ebb94a7f-f576-4424-85c1-3973efabbc6fÚFont-HeadingLargeůGenElemInst_153Ű$563c3a47-5aef-4ef5-8a0c-ea4034f71c29ű727Ų77ųRELAY 1ÝTOGGLEýElement-Switch-DipSwitch-Grayķ  DipSwitchŻVisuFbElemDipSwitchŁGenElemInst_45ż$021c3a7f-bd23-4d76-8a2d-1fc1305074d0ĢGenElemInst_47ˇ$9eb9bf1a-4047-4d90-9711-040f65df3eb6Ä
GenElemInst_49Ā
$cfe8f9b3-4af2-4fc8-a128-8b85cc26f049ā
GenElemInst_51É
$e5c0e800-8bf2-4a05-8286-64349c4595c4Ą
GenElemInst_53Ö
$0d285f1c-65c2-4177-8cd6-755f8b3ac6b0Ü
GenElemInst_55á
$c71efb72-74fe-416c-aa52-f9301e95456aą
GenElemInst_57Č
$514629ef-eb5a-4b27-9d1a-5558984a60fbä
GenElemInst_61č
$bcecc06d-685e-4e10-99e3-9e1653b1b2e6Ć
406ć
RELAYSé
PLC_PRG.relaysState[0]Ź
PLC_PRG.relaysState[4]ź
PLC_PRG.relaysState[1]Ď
PLC_PRG.relaysState[5]í
PLC_PRG.relaysState[2]ď
PLC_PRG.relaysState[6]Ē
PLC_PRG.relaysState[7]ē
PLC_PRG.relaysState[3]Ė
GenElemInst_65ó
$800f98bb-d5cd-478c-ae79-1b5fb7e74330ė
3Aô
OPTO-ISOLATED INPUTSö
SafetyInterfaceõ
$(DeviceName)_Instanceú
3BĚ
3Cě
33E†
IoStandard, 3.5.13.0 (System)°
7SM3_Basic, 4.4.0.1 (3S - Smart Software Solutions GmbH)Ę
CBML£
ECommon Behaviour Model, 3.5.13.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)§
5SM3_CNC, 4.4.0.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)•
GRaspberry Pi Peripherals, 3.5.13.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)¶
3Fß
"IoDrvMEGAIO, 2.0.0.0 (Open Source)®
40©
4142ę
43¨
4445ģ
46Į
47į
DisableMappingĪ
IoChannelFBInstance≤
  AddedByAP≥
48ī
49Ķ
4A4B4Cł
MEGAIOĻ
309ļ
4DĽ
4Eľ
4FĹ
2.0.0.0ĺ
50Ņ
51ņ
52Ń
Open Source¬
__VisuInitInstantiation_Fb√
UseBackgroundForModalDialogń
314Ň
  dwIn : DWORD;∆
  dwOut : DWORD;«
53»
54…
55 
56ň
57Ő
58Õ
59ő
5AŌ
5B–
5C—
5D“
5E”
323‘
5F’
60÷
61◊
63ō
4537Ŕ
IoDrvFBŕ
64Ř
AnimationDuration‹
Input Channels›
65ř
989
UseOverlayß
4Cà
Application.PLC_PRG.dwIná
Application.PLC_PRG.dacVoltageâ
&{05125339-dc8c-4673-b403-e21bec548370}ã
Application.PLC_PRG.relaysStateä
4Då
VerifyAfterCreationæ
4249ç
Application.PLC_PRG.gpioOutè
Application.PLC_PRG.gpioDiré
Application.PLC_PRG.dwOutê
Application.PLC_PRG.adcVoltagesë
Application.PLC_PRG.adcRAWì
Application.PLC_PRG.optoIní
Application.PLC_PRG.gpioInî
dwOut := dwOut +1;ï
dwIn;ð
4Eñ
4Fò
$a62bc868-1eb4-48fd-8dfc-e6de3475bba7ó
50ô
51õ
52ö
346÷
53ø
54ù
55ú
56û
57ü
58ý
59þ
5Aÿ
$3fcac421-ebcb-48cd-91fd-ad0e421d7a5a€OpenDrainState5B‚$d0978ad5-b02e-47e7-83eb-4f9c38d2e781ƒ5C„$5e88d3ce-e15d-4b2f-ba44-aceb49b923fb…$cf62bdd0-9beb-4135-9b91-4e26ffc1fcee†5D‡5EˆConfig‰5FŠ60‹$4b87e08a-fc7c-443f-956f-bd1dda5b249aŒIoDrvConfig3000Žlocal:IoDrvConfig$9ba04189-2412-4a45-a20f-b30c31174a03$a552d6d2-6467-4441-8b8d-e3f57c088c3a‘$2fa06529-5614-430c-a575-553447452ff7’$500d30a6-fff2-4a3d-af9c-bf9ea2dc637e“$705a7ef3-a1f6-459e-8c77-7da7fa307e25”$39e305bd-5376-4e9a-a00c-cd257e00b490•$87130527-d8a8-4a3f-a43d-fabaec05f356–LmStructTypeGuid—IecType˜
987
UseOverlayß
66à
Application.PLC_PRG.dwIná
Application.PLC_PRG.dacVoltageâ
&{05125339-dc8c-4673-b403-e21bec548370}ã
Application.PLC_PRG.relaysStateä
67å
VerifyAfterCreationæ
4249ç
Application.PLC_PRG.gpioOutè
Application.PLC_PRG.gpioDiré
Application.PLC_PRG.dwOutê
Application.PLC_PRG.adcVoltagesë
68ì
Application.PLC_PRG.optoIní
Application.PLC_PRG.gpioInî
dwOut := dwOut +1;ï
dwIn;ð
69ñ
6Aò
$a62bc868-1eb4-48fd-8dfc-e6de3475bba7ó
Output Channelsô
6Bõ
6Cö
346÷
6Dø
6Eù
6Fú
70û
71ü
Iný
Outþ
73ÿ
$3fcac421-ebcb-48cd-91fd-ad0e421d7a5a€OpenDrainState75‚$d0978ad5-b02e-47e7-83eb-4f9c38d2e781ƒ76„$5e88d3ce-e15d-4b2f-ba44-aceb49b923fb…$cf62bdd0-9beb-4135-9b91-4e26ffc1fcee†78‡79ˆConfig‰7AŠ7B‹$4b87e08a-fc7c-443f-956f-bd1dda5b249aŒIoDrvConfig3000Žlocal:IoDrvConfig$9ba04189-2412-4a45-a20f-b30c31174a03$a552d6d2-6467-4441-8b8d-e3f57c088c3a‘$2fa06529-5614-430c-a575-553447452ff7’$500d30a6-fff2-4a3d-af9c-bf9ea2dc637e“$705a7ef3-a1f6-459e-8c77-7da7fa307e25”$39e305bd-5376-4e9a-a00c-cd257e00b490•$87130527-d8a8-4a3f-a43d-fabaec05f356–LmStructTypeGuid—IecType˜
990
IecTypeLib™TypeNameš$aee4d1e4-caac-4b3a-b0a6-f1826ea5ba86›
988
IecTypeLib™TypeNameš$aee4d1e4-caac-4b3a-b0a6-f1826ea5ba86›
991
#IoDrvBaseœIoDrvBase, 3.5.13.0 (System)#IoStandardž#SysCpuHandlingŸ!SysCpuHandling, 3.5.13.0 (System) 61¡63¢64£65¤66¥67¦68§69¨$e582e50a-ae2c-4058-b807-e058d8ad34df©6Aª6B«GPIOs B+/Pi2¬#Raspberry GPIOs of model B+ and Pi2­6C®GPIO5¯configuration of GPIO5°GPIO6±configuration of GPIO6²GPIO12³configuration of GPIO12´12µGPIO13¶configuration of GPIO13·13¸GPIO16¹configuration of GPIO16º16»GPIO19¼configuration of GPIO19½19¾GPIO20¿configuration of GPIO20À20ÁGPIO21Âconfiguration of GPIO21Ã21ÄGPIO26Åconfiguration of GPIO26Æ398Ç26È6DÉ6EÊ6FË70Ì71Í73Î75Ï76Ð78Ñ4Raspberry I2C MEGAIO, 1.1.0.0 (Sequent Microsystems)Ò79Ó7AÔ7BÕ7CÖ7D×7EØ7FÙ80Ú81Û82Ü83Ý84Þ85ß86à87á88â89ã8Aä8Bå8Cæ8Dç8Eè8Fé90ê91ë92ì93í94î95ï96ð97ñ98ò99ó9Aô9Bõ9Cö9D÷9Eø9FùA0úA1ûA2üA3ýA4þA5ÿA6€A7A8‚A9ƒAA„AB…AC†AD‡AEˆAF‰B0ŠB1‹B2ŒB3B4ŽB5B6B7‘B8’B9“BA”BB•BC–BD—BE˜BF™C0šC1›C2œC3C4žC5ŸC6 C7¡C8¢C9£CA¤CB¥CC¦CD§CE¨CF©D0ªD1«D2¬D3­D4®D5¯D6°D7±D8²D9³DA´DBµDC¶DD·DE¸DF¹E0ºE1»E2¼E3½E4¾E5¿E6ÀE7ÁE8ÂE9ÃEAÄEBÅECÆEDÇEEÈEFÉF0ÊFAËFBÌFCÍFDÎFEÏFFÐ101Ñ102Ò103Ó104Ô105Õ106Ö107×108Ø109Ù10AÚ10BÛ10CÜ10DÝ10EÞ10Fß110à111á112â113ã114ä115å116æ117ç118è119é11Aê11Bë11Cì11Dí11Eî11Fï120ð121ñ122ò123ó124ô448õOutputsö125÷126ø127ù128ú129û12Aü12Bý12Cþ12Dÿ12E€12F130‚131ƒ132„133…134†135‡136ˆ137‰138Š139‹13AŒ13B13CŽ13D13E13F‘140’141“142”143•144–145—146˜147™148š149›14Aœ14B14Cž14DŸ14E 14F¡150¢151£152¤153¥154¦155§156¨157©158ª159«15A¬15B­15C®15D¯15E°15F±160²161³162´163µ164¶165·BringToForeground¸$6ad3e88f-aee2-4766-a7ea-a8790037ef51¹WidthºHeight»$5f612b0e-b404-455f-8177-27864e9f5332¼Size½VisuSizeManager¾ScriptIdentification¿ ElementIdÀ166Á167Â168Ã169Ä16AÅ16BÆ16CÇ16DÈ16EÉ16FÊ170Ë171Ì172Í173Î174Ï175Ð176Ñ177Ò178Ó179Ô17AÕ17BÖ17C×17DØ17EÙ17FÚ180Û181Ü182Ý183Þ184ß185à186á187â188ã189ä18Aå18Bæ18Cç18Dè18Eé18Fê190ë191ì192í193î194ï195ð196ñ197ò199ó19Aô19Bõ19Cö19D÷+An I/O driver for MEGAIO written by Aliazzzø19Eù19Fú1A0û1A1ü1A2ý1A3þ1A4ÿ1A5€1A6OpenDrain State‚1A7ƒGPIO Direction„1A8…1A9†1AA‡1ABˆ1AC‰1ADŠ1AE‹1AFŒ1B01B1Ž1B21B3RowCount‘1B4’1B5“1B6”1B7•1B8–1B9—1BA˜1BB™1BCš1BD›1BEœ1BF1C0ž1C1Ÿ1C2 1C3¡1C4¢1C5£1C6¤1C7¥1C8¦1C9§1CA¨1CB©1CCª1CD«1CE¬1CF­1D0®1D1¯1D2°1D3±1D4²1D5³1D6´1D7µ1D8¶1D9·1DA¸1DB¹1DCº1DD»1DE¼1DF½1E0¾1E1¿1E2À1E3Á1E4Â1E5Ã1E6Ä1E7Å1E8Æ1E9Ç1EAÈ1EBÉ1ECÊ1EDË1EEÌ1EFÍ1F0Î1F1Ï1F2Ð1F3Ñ1F4Ò1F5Ó1F6Ô1F7Õ% openDrainState: ARRAY[0..3] OF BOOL;Ö62×PLC_PRG.openDrainState[0]ØPLC_PRG.openDrainState[1]ÙPLC_PRG.openDrainState[2]ÚPLC_PRG.openDrainState[3]Û"Application.PLC_PRG.openDrainStateÜ1F8Ý adcRaw: ARRAY[0..7] OF UINT;Þ1F9ß1FAà1FBá1FCâ1FDã1FEä1FFå200æ201ç202è203é204ê205ë206ì207í208î209ï20Að20Bñ20Cò20Dó20Eô20Fõ210ö213÷214ø215ù216ú217û218ü219ý$aa028b23-5c08-40cd-8a4c-a7d7ec07c07dþPointerTypeNodeIsAnimationÿPointerTypeNodeAssignValue€$b39ad3ed-6bf4-4180-84f6-6072998a3dc1ArrayTypeNodeLowerBound‚ArrayTypeNodeUpperBoundƒ21A„21B…21C†21D‡21Eˆ$8fac7628-4f9d-401d-8713-d78d623fa87e‰
DataArrayTypeŠColumnCount‹FirstColumnIndexŒ
FirstRowIndexColumnTypesŽColumnNamesBounds  ArrayType‘&{ebaacb5d-5a32-412b-9087-31925070be93}’21F“$VisuElemsDateTime, 3.5.14.0 (System)”+VisuElemsSpecialControls, 3.5.14.0 (System)•!VisuElem3DPath, 3.5.14.0 (System)–$VisuNativeControl, 3.5.14.0 (System)—'VisuElemsWinControls, 3.5.14.0 (System)˜%VisuElemTextEditor, 3.5.14.0 (System)™ VisuElemMeter, 3.5.14.0 (System)š!VisuElemsAlarm, 3.5.14.0 (System)›'VisuElemCamDisplayer, 3.5.14.0 (System)œVisuElems, 3.5.14.0 (System) VisuElemTrace, 3.5.14.0 (System)ž220Ÿ221 223¡"VisuElemXYChart, 3.5.14.0 (System)¢visuinputs, 3.5.14.0 (system)£8Basic style, 3.5.14.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)¤224¥226¦227§228¨229©22Aª22B«22C¬22D­22E®22F¯230°231±232²233³234´235µ236¶237·238¸239¹23Aº23B»23C¼23D½23E¾23F¿240À241Á242Â243Ã244Ä245Å246Æ247Ç248È249É24AÊ24BË24CÌ24DÍ24EÎ24FÏ250Ð251Ñ252Ò253Ó254Ô256Õ257Ö258×259Ø25AÙ25BÚ25CÛ25DÜ25EÝ25FÞ260ß261à262á263âGeneralParametersãGeneral Parametersä264å265æ266ç268è269é26Aê26Bë26Cì26Dí26Eî26Fï270ð$33f58abf-62ae-4277-a80b-74c57ea00c50ñParentIdòSubSectionsó271ô272õ273ö274÷275ø276ù277ú278û279ü27Aý27Bþ27Cÿ27D€27E
Configuration‚27Fƒ280„281…282ÿÿPKJ³4N
989
#IoDrvBaseœIoDrvBase, 3.5.13.0 (System)#IoStandardž#SysCpuHandlingŸ!SysCpuHandling, 3.5.13.0 (System) 7C¡7D¢7E£7F¤80¥81¦82§83¨$e582e50a-ae2c-4058-b807-e058d8ad34df©84ª85«GPIOs B+/Pi2¬#Raspberry GPIOs of model B+ and Pi2­86®GPIO5¯configuration of GPIO5°GPIO6±configuration of GPIO6²GPIO12³configuration of GPIO12´12µGPIO13¶configuration of GPIO13·13¸GPIO16¹configuration of GPIO16º16»GPIO19¼configuration of GPIO19½19¾GPIO20¿configuration of GPIO20À20ÁGPIO21Âconfiguration of GPIO21Ã21ÄGPIO26Åconfiguration of GPIO26Æ398Ç26È87É88Ê89Ë8AÌ$a2024022-88dd-436d-8409-4f20bd23bad4Í$9159f0a3-44b5-4f88-a88f-d29e59f0c570Î$6d56b215-5195-4d67-8097-876d77858958Ï$9a0b7243-ce48-4f3b-acb1-a35dd8a6defcÐ$f6033aae-8ace-4755-9706-036430dad96bÑ4Raspberry I2C MEGAIO, 1.1.0.0 (Sequent Microsystems)Ò$cd0e571f-6bf5-4fb5-ab6d-570ec766dc53Ó$01acf3ff-1e25-4298-9fe6-3215376c6031Ô$b7dcb8a9-5caf-4e46-b3de-58d84a8d737aÕ$c383ce79-8ee3-44fb-b8b9-0f92e681dd60Ö8B×8CØ8DÙ8EÚ8FÛ90Ü91Ý92Þ93ß94à95á96â97ã98ä99å9Aæ9Bç9Cè9Dé9Eê9FëA0ìA1íA2îA3ïA4ðA5ñA6òA7óA8ôA9õAAöAB÷ACøADùAEúAFûB0üB1ýB2þB3ÿB4€B5B6‚B7ƒB8„B9…BA†BB‡BCˆBD‰BEŠBF‹C0ŒC1C2ŽC3C4C5‘C6’C7“C8”C9•CA–CB—CC˜CD™CEšCF›D0œD1D2žD3ŸD4 D5¡D6¢D7£D8¤D9¥DA¦DB§DC¨DD©DEªDF«E0¬E1­E2®E3¯E4°E5±E6²E7³E8´E9µEA¶EB·EC¸ED¹EEºEF»F0¼FA½FB¾FC¿FDÀFEÁFFÂ101Ã102Ä103Å104Æ105ÇApplication.PLC_PRG.adcRawÈ$ce19d7c0-61ff-4970-a412-678b95cb8a7fÉ$07669a93-053f-4b58-ad7a-a5f4e8f397ffÊ$0b20daf6-e0f7-41d2-8a2c-2ea4d41912ecË$863bfb6e-7e04-49f4-8989-9a9028790461Ì$020951fd-74f1-4c97-99bf-cd8d761f25cfÍ$cc33b1b1-a98f-4694-9d4e-8b25d9f1bc04Î$67204f02-795b-4976-b3c9-f668c22b7bc6Ï$0ac93ca0-c2a3-468d-8435-44c198f98990Ð$4fa87c7c-3f8f-4e88-a215-d47a68e6ab20Ñ$b6a9cee4-27dd-473a-8291-7464c5525ef2Ò$e974fd91-8c76-4b3c-91ab-a28c1b2675d8Ó$90fa12c5-8bbf-4728-85cf-5ac90a687c03Ô$93e9ad99-3764-4ba9-b995-4218fc253cbaÕ$920dc392-bdc2-459e-9ae6-939c9c698ac3Ö$0ee80650-1ff9-4a2c-aa13-af88a5a21acc×$5da3435b-8217-4334-be26-299a04851e84Ø$670e0404-aea4-4cf1-ba6d-75ed2d67f3bbÙ106Ú107Û108Ü109Ý10AÞ10Bß10Cà10Dá10Eâ10Fã110ä111å112æ113ç114è115é116ê117ë118ì119í11Aî11Bï11Cð11Dñ11Eò11Fó120ô448õ121ö122÷123ø124ù125ú126û127ü128ý129þ12Aÿ12B€12C12D‚12Eƒ12F„130…131†132‡133ˆ134‰135Š136‹137Œ138139Ž13A13B13C‘13D’13E“13F”140•141–142—143˜144™145š146›147œ148149ž14AŸ14B 14C¡14D¢14E£14F¤150¥151¦152§153¨154©155ª156«157¬158­159®15A¯15B°15C±15D²15E³15F´160µ161¶162·BringToForeground¸$6ad3e88f-aee2-4766-a7ea-a8790037ef51¹WidthºHeight»$5f612b0e-b404-455f-8177-27864e9f5332¼Size½VisuSizeManager¾ScriptIdentification¿ ElementIdÀ163Á164Â165Ã166Ä167Å168Æ169Ç16AÈ16BÉ16CÊ16DË16EÌ16FÍ170Î171Ï172Ð173Ñ174Ò175Ó176Ô177Õ178Ö179×17AØ17BÙ17CÚ17DÛ17EÜ17FÝ180Þ181ß182à183á184â185ã186ä187å188æ189ç18Aè18Bé18Cê18Dë18Eì18Fí190î191ï192ð193ñ194ò195ó196ô197õ199ö19A÷+An I/O driver for MEGAIO written by Aliazzzø19Bù19Cú19Dû19Eü19Fý1A0þ1A1ÿ1A2€1A3OpenDrain State‚1A4ƒGPIO Direction„1A5…1A6†1A7‡1A8ˆ1A9‰1AAŠ1AB‹1ACŒ1AD1AEŽ1AF1B0RowCount‘1B1’1B2“1B3”1B4•1B5–1B6—1B7˜1B8™1B9š1BA›1BBœ1BC1BDž1BEŸ1BF 1C0¡1C1¢1C2£1C3¤1C4¥1C5¦1C6§1C7¨1C8©1C9ª1CA«1CB¬1CC­1CD®1CE¯1CF°1D0±1D1²1D2³1D3´1D4µ1D5¶1D6·1D7¸1D8¹1D9º1DA»1DB¼1DC½1DD¾1DE¿1DFÀ1E0Á1E1Â1E2Ã1E3Ä1E4Å1E5Æ1E6Ç1E7È1E8É1E9Ê1EAË1EBÌ1ECÍ1EDÎ1EEÏ1EFÐ1F0Ñ1F1Ò1F2Ó1F3Ô1F4Õ% openDrainState: ARRAY[0..3] OF BOOL;Ö62×PLC_PRG.openDrainState[0]ØPLC_PRG.openDrainState[1]ÙPLC_PRG.openDrainState[2]ÚPLC_PRG.openDrainState[3]Û"Application.PLC_PRG.openDrainStateÜ1F5Ý adcRaw: ARRAY[0..7] OF UINT;Þ1F6ß1F7à1F8á1F9â1FAã1FBä1FCå1FDæ1FEç1FFè200é201ê202ë203ì204í205î206ï207ð208ñ209ò20Aó20Bô20Cõ20Dö20E÷20Fø210ù213ú214û215ü216ý$aa028b23-5c08-40cd-8a4c-a7d7ec07c07dþPointerTypeNodeIsAnimationÿPointerTypeNodeAssignValue€$b39ad3ed-6bf4-4180-84f6-6072998a3dc1ArrayTypeNodeLowerBound‚ArrayTypeNodeUpperBoundƒ217„218…219†21A‡21Bˆ$8fac7628-4f9d-401d-8713-d78d623fa87e‰
DataArrayTypeŠColumnCount‹FirstColumnIndexŒ
FirstRowIndexColumnTypesŽColumnNamesBounds  ArrayType‘&{ebaacb5d-5a32-412b-9087-31925070be93}’21C“$VisuElemsDateTime, 3.5.14.0 (System)”+VisuElemsSpecialControls, 3.5.14.0 (System)•!VisuElem3DPath, 3.5.14.0 (System)–$VisuNativeControl, 3.5.14.0 (System)—'VisuElemsWinControls, 3.5.14.0 (System)˜%VisuElemTextEditor, 3.5.14.0 (System)™ VisuElemMeter, 3.5.14.0 (System)š!VisuElemsAlarm, 3.5.14.0 (System)›'VisuElemCamDisplayer, 3.5.14.0 (System)œVisuElems, 3.5.14.0 (System) VisuElemTrace, 3.5.14.0 (System)ž21DŸ21E 21F¡"VisuElemXYChart, 3.5.14.0 (System)¢visuinputs, 3.5.14.0 (system)£8Basic style, 3.5.14.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)¤220¥221¦223§224¨226©227ª228«229¬22A­22B®22C¯22D°22E±22F²230³231´232µ233¶234·235¸236¹237º238»239¼23A½23B¾23C¿23DÀ23EÁ23FÂ240Ã241Ä242Å243Æ244Ç245È246É247Ê248Ë249Ì24AÍ24BÎ24CÏ24DÐ24EÑ24FÒ250Ó251Ô252Õ253Ö254×256Ø257Ù258Ú259Û25AÜ25BÝ25CÞ25Dß25Eà25Fá260âGeneralParametersãGeneral Parametersä261å262æ263ç264è265é266ê268ë269ì26Aí26Bî26Cï26Dð$33f58abf-62ae-4277-a80b-74c57ea00c50ñParentIdòSubSectionsó26Eô26Fõ270ö271÷272ø273ù274ú275û276ü277ý278þ279ÿ27A€27B
Configuration‚27Cƒ27D„27E…27FÿÿPKµ¡6N
992
”·´¯ missingtypeinformation.auxiliary¯Pïÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null“System.Collections.Generic.List`1[[_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2, Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]_items_size_version2_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2[]  0_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2üÿÿÿ0_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2MissingTypeGuid
990
”·´¯ missingtypeinformation.auxiliary¯Pïÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null“System.Collections.Generic.List`1[[_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2, Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]_items_size_version2_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2[]  0_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2üÿÿÿ0_3S.CoDeSys.Core.Objects.MissingTypeInformation2MissingTypeGuid
993
PlugInName
PlugInVersionOwningPackageIdOwningPackageNameOwningPackageVersionSystem.GuidSystem.VersionSystem.GuidSystem.VersionûÿÿÿSystem.Guid_a_b_c_d_e_f_g_h_i_j_koþS‡"J CåSÄüŽEngine  øÿÿÿûÿÿÿ   
991
PlugInName
PlugInVersionOwningPackageIdOwningPackageNameOwningPackageVersionSystem.GuidSystem.VersionSystem.GuidSystem.VersionûÿÿÿSystem.Guid_a_b_c_d_e_f_g_h_i_j_koþS‡"J CåSÄüŽEngine  øÿÿÿûÿÿÿ   
994
õÿÿÿüÿÿÿôÿÿÿûÿÿÿGþ["6s¼M”A§È1ú

Device Object  ñÿÿÿûÿÿÿ    îÿÿÿüÿÿÿíÿÿÿûÿÿÿ+ü­Í˜…!F­V[÷ۑ 
 êÿÿÿûÿÿÿ    çÿÿÿüÿÿÿæÿÿÿûÿÿÿ"—é¼UåI€4ûÒxïq 
 ãÿÿÿûÿÿÿ    àÿÿÿüÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿòé_xoèD¾$XyÀɕ™ 
 Üÿÿÿûÿÿÿ    &ÙÿÿÿüÿÿÿØÿÿÿûÿÿÿXñÛàÙG’ḯ¾0Ž)Visualization object  *Õÿÿÿûÿÿÿ    -ÒÿÿÿüÿÿÿÑÿÿÿûÿÿÿýfW>EEŽÖQÕm]; 
 Îÿÿÿûÿÿÿ    4ËÿÿÿüÿÿÿÊÿÿÿûÿÿÿù´@ÜåÆBȟJQs†7Plc Logic Object  8Çÿÿÿûÿÿÿ    ;ÄÿÿÿüÿÿÿÃÿÿÿûÿÿÿI›cWULF¯‘qºÉõI>Application Object ?Àÿÿÿûÿÿÿ    B½ÿÿÿüÿÿÿ¼ÿÿÿûÿÿÿ™¬oáüN„eh¬D;}E
992
õÿÿÿüÿÿÿôÿÿÿûÿÿÿGþ["6s¼M”A§È1ú

Device Object  ñÿÿÿûÿÿÿ    îÿÿÿüÿÿÿíÿÿÿûÿÿÿ+ü­Í˜…!F­V[÷ۑ 
 êÿÿÿûÿÿÿ    çÿÿÿüÿÿÿæÿÿÿûÿÿÿ"—é¼UåI€4ûÒxïq 
 ãÿÿÿûÿÿÿ    àÿÿÿüÿÿÿßÿÿÿûÿÿÿòé_xoèD¾$XyÀɕ™ 
 Üÿÿÿûÿÿÿ    &ÙÿÿÿüÿÿÿØÿÿÿûÿÿÿXñÛàÙG’ḯ¾0Ž)Visualization object  *Õÿÿÿûÿÿÿ    -ÒÿÿÿüÿÿÿÑÿÿÿûÿÿÿýfW>EEŽÖQÕm]; 
 Îÿÿÿûÿÿÿ    4ËÿÿÿüÿÿÿÊÿÿÿûÿÿÿù´@ÜåÆBȟJQs†7Plc Logic Object  8Çÿÿÿûÿÿÿ    ;ÄÿÿÿüÿÿÿÃÿÿÿûÿÿÿI›cWULF¯‘qºÉõI>Application Object ?Àÿÿÿûÿÿÿ    B½ÿÿÿüÿÿÿ¼ÿÿÿûÿÿÿ™¬oáüN„eh¬D;}E
995
POU Object F¹ÿÿÿûÿÿÿ    I¶ÿÿÿüÿÿÿµÿÿÿûÿÿÿ~[í©ÅuQF¯ÒÂ~˜Ë”LVariable Declaration Object M²ÿÿÿûÿÿÿ    P¯ÿÿÿüÿÿÿ®ÿÿÿûÿÿÿv·ƒ;%û¸C™ò<P|‘CüSST Implementation Object  T«ÿÿÿûÿÿÿ    W¨ÿÿÿüÿÿÿ§ÿÿÿûÿÿÿw⮢(JžûEl½RóZTaskConfig Object  [¤ÿÿÿûÿÿÿ    ^¡ÿÿÿüÿÿÿ ÿÿÿûÿÿÿŠp¢˜›1O‚í¡F[$ú-aTask Object bÿÿÿûÿÿÿ    ešÿÿÿüÿÿÿ™ÿÿÿûÿÿÿe˵­ŽJ·
993
POU Object F¹ÿÿÿûÿÿÿ    I¶ÿÿÿüÿÿÿµÿÿÿûÿÿÿ~[í©ÅuQF¯ÒÂ~˜Ë”LVariable Declaration Object M²ÿÿÿûÿÿÿ    P¯ÿÿÿüÿÿÿ®ÿÿÿûÿÿÿv·ƒ;%û¸C™ò<P|‘CüSST Implementation Object  T«ÿÿÿûÿÿÿ    W¨ÿÿÿüÿÿÿ§ÿÿÿûÿÿÿw⮢(JžûEl½RóZTaskConfig Object  [¤ÿÿÿûÿÿÿ    ^¡ÿÿÿüÿÿÿ ÿÿÿûÿÿÿŠp¢˜›1O‚í¡F[$ú-aTask Object bÿÿÿûÿÿÿ    ešÿÿÿüÿÿÿ™ÿÿÿûÿÿÿe˵­ŽJ·
996
7^¢u‚óhLibrary Manager Object i–ÿÿÿûÿÿÿ    l“ÿÿÿüÿÿÿ’ÿÿÿûÿÿÿ‰ì‹ñïŸ@™S/sšh )  *ÿÿÿûÿÿÿ    sŒÿÿÿüÿÿÿ‹ÿÿÿûÿÿÿÛ?MP«5L:Ô»›¹¦( )  *ˆÿÿÿûÿÿÿ    z…ÿÿÿüÿÿÿ„ÿÿÿûÿÿÿ»Lxc ›æEiº¿?}%Text lists for multi language support  ~ÿÿÿûÿÿÿ    ~ÿÿÿüÿÿÿ}ÿÿÿûÿÿÿ}*>A±­,M¾)jæäú¸  a  bzÿÿÿûÿÿÿ    ˆwÿÿÿüÿÿÿvÿÿÿûÿÿÿzhŽ§|ÓB¾ü½¦vÅï‹
994
7^¢u‚óhLibrary Manager Object i–ÿÿÿûÿÿÿ    l“ÿÿÿüÿÿÿ’ÿÿÿûÿÿÿ‰ì‹ñïŸ@™S/sšh )  *ÿÿÿûÿÿÿ    sŒÿÿÿüÿÿÿ‹ÿÿÿûÿÿÿÛ?MP«5L:Ô»›¹¦( )  *ˆÿÿÿûÿÿÿ    z…ÿÿÿüÿÿÿ„ÿÿÿûÿÿÿ»Lxc ›æEiº¿?}%Text lists for multi language support  ~ÿÿÿûÿÿÿ    ~ÿÿÿüÿÿÿ}ÿÿÿûÿÿÿ}*>A±­,M¾)jæäú¸  a  bzÿÿÿûÿÿÿ    ˆwÿÿÿüÿÿÿvÿÿÿûÿÿÿzhŽ§|ÓB¾ü½¦vÅï‹
...
...
1033
GÿÿÿüÿÿÿFÿÿÿûÿÿÿ
1031
GÿÿÿüÿÿÿFÿÿÿûÿÿÿ
1034
1032
1035
Eÿÿÿûÿÿÿ
1033
Eÿÿÿûÿÿÿ
1036
1034
1037
System.Version_Major_Minor_Build  _Revision
1035
System.Version_Major_Minor_Build  _Revision
1038
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&ÿÿÿÿÿÿÿÿ*-ÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÿÿÿÿÿÿÿÿ8;ÿÿÿÿÿÿÿÿ?BÿÿÿÿÿÿÿÿFIÿÿÿÿÿÿÿÿMPÿÿÿÿÿÿÿÿTWÿÿÿÿÿÿÿÿ[^ÿÿÿÿÿÿÿÿbeÿÿÿÿÿÿÿÿilÿÿÿÿÿÿÿÿsÿÿÿÿÿÿÿÿzÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿÿÿÿÿÿÿÿŒÿÿÿÿÿÿÿÿ–ÿÿÿÿÿÿÿÿšÿÿÿÿÿÿÿÿPKJ³4Nþnõé/ä/profile7.auxiliaryä/Ð!0…jüo²Ö¶¸ 
1036
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&ÿÿÿÿÿÿÿÿ*-ÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÿÿÿÿÿÿÿÿ8;ÿÿÿÿÿÿÿÿ?BÿÿÿÿÿÿÿÿFIÿÿÿÿÿÿÿÿMPÿÿÿÿÿÿÿÿTWÿÿÿÿÿÿÿÿ[^ÿÿÿÿÿÿÿÿbeÿÿÿÿÿÿÿÿilÿÿÿÿÿÿÿÿsÿÿÿÿÿÿÿÿzÿÿÿÿÿÿÿÿ~ÿÿÿÿÿÿÿÿˆÿÿÿÿÿÿÿÿŒÿÿÿÿÿÿÿÿ–ÿÿÿÿÿÿÿÿšÿÿÿÿÿÿÿÿPKµ¡6Nðc҈é/ä/profile7.auxiliaryä/Ð!0…jüo²Ö¶¸ 
1039
/íýžSystem.StringL{365d0ef4db974d9b86bd4d9ca2c92eef}ProfilebyteName"CODESYS V3.5 SP14ÐEû]ÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null#_3S.CoDeSys.Core.Components.Profile_plugInGuidToVersionConstraint_plugInGuidToExtension_plugInGuidToExtensionList=_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionary0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionary@_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionary     =_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable 0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  @_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  System.Collections.Hashtable
1037
/«5#RSystem.StringL{365d0ef4db974d9b86bd4d9ca2c92eef}ProfilebyteName"CODESYS V3.5 SP14ÐEû]ÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null#_3S.CoDeSys.Core.Components.Profile_plugInGuidToVersionConstraint_plugInGuidToExtension_plugInGuidToExtensionList=_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionary0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionary@_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionary     =_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable 0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  @_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  System.Collections.Hashtable
1040
LoadFactorVersionComparerHashCodeProviderHashSizeKeysValuesSystem.Collections.IComparer$System.Collections.IHashCodeProviderìQ8?
1038
LoadFactorVersionComparerHashCodeProviderHashSizeKeysValuesSystem.Collections.IComparer$System.Collections.IHashCodeProviderìQ8?
1041
1039
1042
     
1040
     
1043
ìQ8?
1041
ìQ8?
1044
1042
1045
    ìQ8?
1043
    ìQ8?
1046
1044
1047
%  
  Ð                                     !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~    €    ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž      ‘  ’  “  ”  •  –  —  ˜  ™  š  ›  œ    ž  Ÿ     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  ­  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ·  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á     à  Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ
1045
%  
  Ð                                     !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~    €    ‚  ƒ  „  …  †  ‡  ˆ  ‰  Š  ‹  Œ    Ž      ‘  ’  “  ”  •  –  —  ˜  ™  š  ›  œ    ž  Ÿ     ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  ­  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ·  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á     à  Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ
1048
Ð  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  à  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  â  ß  ß  ß  ß  ä  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß
 æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ÷  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ  ÿ                System.Guid_a_b_c_d_e_f_g_h_i_j_kK¥‹V8FÑJ¯ݒ  ©9ýØÍ﷎’M…EþE[y!{jÌ"s÷G˜!ÝHჿtªGIÛÓN’ƒV€í 8úuÙû/2 7G„ï­Ï7™º]¶áŸJ™Òßž¤?U¯8ÚUŠç®F‘[v†eo¬i¼¥‹VìJˆýS©U§›¾Ñ$Çw4H”jv‰êÏ¡‡¤zz( úC‰Hõ÷³`|Tà‡?’ÌÉN§Y¾¡ZÈ{ˆÙƒŠ$A¾n¢<Ÿ¶7»Öû0Ñ|@˜^ß ÝsAÖÿ裌äíE˜DÙ_qߦkSÜ’F¹cîõsلE³0®Ëª¤CÞBÌWb
1046
Ð  ß  à  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  â  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ä  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß
 æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ÷  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ  ÿ                System.Guid_a_b_c_d_e_f_g_h_i_j_kK¥‹V8FÑJ¯ݒ  ©9ýx7xw¢IB¥º†8èvúä!{jÌ"s÷G˜!ÝHჿtªGIÛÓN’ƒV€í 8úuÙû/2 7G„ï­Ï7™º]¶áŸJ™Òßž¤?U¯8ÚUŠç®F‘[v†eo¬‡¤zz( úC‰Hõ÷³`|Tà‡?’ÌÉN§Y¾¡ZÈ{ˆÙƒŠ$A¾n¢<Ÿ¶7»Öû0Ñ|@˜^ß  ÝsAÖÿ裌äíE˜DÙ_qßE³0®Ëª¤CÞBÌWb
1049
Zà&ñ`J˜vú<nhA íE¤ÔðL ÷_ŠŸíލ!zùrº{F¨Ê/å~ñ€"–¿D²‡ÃA’<ûéÅM#è4‡ùÛDA¼Ó6£Å×ð$+
W~©K½Î—_  oyÃ%²èlÁxO®Ìo;Ï}Š¥&™úH÷®–<NºÞ%sþêX'¯Ȭ¤DF¶Ñ;€$¼É(ܳv’Å»H£ž\i7à’)¨sЉ‚bA¿L_Õ~®¬*Fò÷x;JÁ”]ÝV;+Q˜°ÄpÉ@ŠÖþYîx",î0ÎkªÈI›°™™_%-&G‡ö+åÍCª„½ ;ü.‰}q€ÌL°¢‰`ÑNmç/Z씯’ýŽA§‘¹{X§*0£Rj/ðXM‡IQt#3R´1¾à!
[¶I‚7õÖ>Êâo2:GlÉcRI’¦ÿ’‰3mZx*FõÑG‘kÊ ò2Ï4ƒÒ^'A@@¿„ÿ8CÝP5C´e«ÍöA£[c74Œ6ҁ i¹Ñ@±»2³C•7ð¸ˆBxÏC–5yÛVæß8!¬ÁµSG™‚µA¼¶œ‘9ř'IÆçC§œÇOË«T:¢€"ŒcD¶çAµèiW;«¤¯™þî|B¸S/Ã©¢<ʾ§Àñ N7ÅUïa½=&þÑSôDµxG7>³ë>~ã~»fåF‡40v|)–?Ž­àËôL»ÿ{—/á…Q@©¶Š
1047
Zà&ñ`J˜vú<nhAíE¤ÔðL ÷_ŠŸíލzùrº{F¨Ê/å~ñ€–¿D²‡ÃA’<ûéÅM è4‡ùÛDA¼Ó6£Å×ð!+
W~©K½Î—_  oyÃ"5Ú·áÛ{ÔA‚µNSŒ‚#™úH÷®–<NºÞ%sþêX$¯Ȭ¤DF¶Ñ;€$¼É%ܳv’Å»H£ž\i7à’&¨sЉ‚bA¿L_Õ~®¬':GlÉcRI’¦ÿ’‰}é(Fò÷x;JÁ”]ÝV;)¢€"ŒcD¶çAµèiW*Q˜°ÄpÉ@ŠÖþYîx"+î0ÎkªÈI›°™™_%,&G‡ö+åÍCª„½  ;ü-ˋt¡ùñO¥4Fç<Ïé„.‰}q€ÌL°¢‰`ÑNmç/Z씯’ýŽA§‘¹{X§*0/f—\™<·D‘+“˜É¹y™1¾à!
[¶I‚7õÖ>Êâo2¾Ñ$Çw4H”jv‰êÏ¡3mZx*FõÑG‘kÊ ò2Ï4ƒÒ^'A@@¿„ÿ8CÝP5ҁ i¹Ñ@±»2³C•6ð¸ˆBxÏC–5yÛVæß7!¬ÁµSG™‚µA¼¶œ‘8ř'IÆçC§œÇOË«T9¦kSÜ’F¹cîõsل:«¤¯™þî|B¸S/Ã©¢;ʾ§Àñ N7ÅUïa½<~ã~»fåF‡40v|)–=Ž­àËôL»ÿ{—/á…Q>©¶Š
1050
[@DˆªÑðªdxA%egIŠOŸõ6ãb-BAˆ@yOôN‘?cæM’ž<CAy3ÿ7vA³ÑÆM"N±fDÇ(ÝB¢©A—嶊(΢ëE‚õ.éwZ¯C…üiIö³FSõ_§Ÿ˜B¸×ͪíeGÐdֈ,H¿9õÜÔHšE¹LÃCA³òE1åŒILitÝä‚DˆªÎb˪ÊJ ¯º8|D˜/gÿ¥¾J³K£¤Ÿº•E˜mª»¨p$LÜ|äã½n/G€AOÆM¤#qlC¯“:osvN|OV,qÊI²<˅ó^ŒTOÒùאÉ'‰G‚Pl&+JPg_k3µòL“ßØ¢[벨Qtµí$ZM¹þ’X­N®
1048
[@DˆªÑðªdx?%egIŠOŸõ6ãb-@Ç(ÝB¢©A—嶊(΢ëA‚õ.éwZ¯C…üiIö³BSõ_§Ÿ˜B¸×ͪíeCÐdֈ,H¿9õÜÔDšE¹LÃCA³òE1åŒEÞ¯“âúI:ÃÒRÐ&™FLitÝä‚DˆªÎb˪ÊGP·(¢•¯C¶§‚Žÿô÷8HR-[ÕÚN¡  ì¢TIxIÜ|äã½n/G€AOÆJ¤#qlC¯“:osvK|OV,qÊI²<˅ó^ŒTLÒùאÉ'‰G‚Pl&+JMg_k3µòL“ßØ¢[벨Ntµí$ZM¹þ’X­N®
1051
R‰64~_šªF¿VYÄïìYSÔÿ»²¡XJ£ÛœxõÙÉTVFF¸Q6B¨û$ XU»Ð4ÐBuyA„—…0R¼Û[V5uµÁ·ðŸA›vF¤ø0·pW(ôfOkWD›ÃÜç  ÂûrX5ìÖc¬6ÆB·Íäe®ÒLQY QžÚÑÌB«p  CXÛªZÀ¢%:y\;HŒœ~Zz][V{ÃÉàN¢kõµ·,¨x\Æ!û¦±ï‡I¦¼òÜRÂT]W­zmšBI¼ãZ0Òzì^FTͯIçO»x›ÿëpý_ñˆBô#”C†6Û2¬`“‚¢Ïţ@½ýÝ$ÁúõÙa°‹«amë@½æÅ8~Tb=i±ðÊXóN§ŸÓ˒?ð0cÁPÌc¿ª¨L–T³‚,#&dÖ~pæI¦Ö»Ò‡þ¸Že§¥ãúJ,G…×Ì»°õ&ºf*T®l:ÂE‰Ò¶QÜg¦QgâkŽ¿¨C¡EŠ$Swn-<Ôhªñ4L‰N‘Ó–Úq\©iD~€z$ñI—™MÒS¬Žj/E€&CÄBˆ“¶Å­Å[kžC«7#„(HŸ–Y„œ$›l†yèí4¯K†S*1'‰m­ßARX©E¤r<º_Ã=nx/§ÑH¡H†Ð‘3HeðOoAQFËðQE¸ñîÇ%Û_pTÅiW­æþAªüªr+Žq{ʈ\ eL¼Ž¢WŒè9r.2¡rË8I­hÀÝ,ӛDsmµ;®˜[GŒ¶[þª­àtˆ¶¢ñÊñ5BŠ$ášïSð5uZáëaÀ,F€©ñ¿Y¥Žv5+Ÿ§9,A¸¡ÒäÕq:w%]ÉÀY}C©ô,®¹aøx³¾™ËÔA6F£Üt\¦À‹Ìy‰Ò2Ù
1049
O‰64~_šªF¿VYÄïìYPÔÿ»²¡XJ£ÛœxõÙÉQVFF¸Q6B¨û$ XR5uµÁ·ðŸA›vF¤ø0·pS(ôfOkWD›ÃÜç  ÂûrT5ìÖc¬6ÆB·Íäe®ÒLQU QžÚÑÌB«p  CXÛªVÛö€R=Jª´IÜqêWÀ¢%:y\;HŒœ~Zz]X®äz@ÅI4b°lu½YV{ÃÉàN¢kõµ·,¨xZÆ!û¦±ï‡I¦¼òÜRÂT[W­zmšBI¼ãZ0Òzì\²%°1RTG¡Fx•}™ö]FTͯIçO»x›ÿëpý^ñˆBô#”C†6Û2¬_“‚¢Ïţ@½ýÝ$ÁúõÙ`°‹«amë@½æÅ8~Ta=i±ðÊXóN§ŸÓ˒?ð0bÁPÌc¿ª¨L–T³‚,#&cÖ~pæI¦Ö»Ò‡þ¸Žd*T®l:ÂE‰Ò¶QÜg¦QeâkŽ¿¨C¡EŠ$Swn-<Ôfªñ4L‰N‘Ó–Úq\©gD~€z$ñI—™MÒS¬Žh/E€&CÄBˆ“¶Å­Å[ižC«7#„(HŸ–Y„œ$›j†yèí4¯K†S*1'‰k­ßARX©E¤r<º_Ã=lx/§ÑH¡H†Ð‘3HeðOmAQFËðQE¸ñîÇ%Û_nTÅiW­æþAªüªr+Žo{ʈ\ eL¼Ž¢WŒè9p.2¡rË8I­hÀÝ,ӛDqmµ;®˜[GŒ¶[þª­àrZáëaÀ,F€©ñ¿Y¥Žs%]ÉÀY}C©ô,®¹aøt³¾™ËÔA6F£Üt\¦À‹Ìu‰Ò2Ù
1052
OvO°çm÷§çvzìI?kƒ&F‘Ðœµg:Î'{Žú[NHÕ@¶.sŸ¿´¹ç|r¶<Îe˜I´ÑŸ\£¬ô}R-[ÕÚN¡ ì¢TIx~ü4åþ­}ELÒYăh<A?ô H£²6c7RR€‡±]g#H‰¯£H{;LÑ¢öF¦>@1‚Ò‚õõÁ°Zn$I’·•¸à•;)ƒî¼ý—©¯B…>¯ìÛG‹„¤Ž·ytKJ½
O}Ï­…ˆ%íÃG¯úëa’m›N†²%°1RTG¡Fx•}™ö‡K½ô’R=E†2ÃõÄH׈5Ú·áÛ{ÔA‚µNSŒ‚‰ˋt¡ùñO¥4Fç<Ï鄊¼ã¶Å¬xJ‹‹;íd9‹®äz@ÅI4b°lu½ŒÁ2¶
1050
OvO°çm÷§çvvKó)¥à¥O‡7Ⱥï jwìI?kƒ&F‘Ðœµg:Î'xŽú[NHÕ@¶.sŸ¿´¹çyr¶<Îe˜I´ÑŸ\£¬ôz²èlÁxO®Ìo;Ï}Š¥{€"õN¾oìO–_\ýMÀ|ü4åþ­}ELÒYÄ}ƒh<A?ô H£²6c7RR~‡±]g#H‰¯£H{;LÑ¢öF¦>@1‚Ò€õõÁ°Zn$I’·•¸à•;)î¼ý—©¯B…>¯ìÛG‹‚¤Ž·ytKJ½
O}Ï­ƒˆ%íÃG¯úëa’m›N„£Rj/ðXM‡IQt#3R´…K½ô’R=E†2ÃõÄHΧ†‹E3T·çJ¸~„#x‡ˆ¶¢ñÊñ5BŠ$ášïSð5ˆ¼ã¶Å¬xJ‹‹;íd9‰5+Ÿ§9,A¸¡ÒäÕq:ŠÁ2¶
1053
à‚ÎC°#i€,à¾@¿œJ®qôåÉ,]œŽjë8¦ãç±O„–À49Cÿeºùõ8ÓgD®ÄŒ•)Ô#ǐmü   ¤¦”G”óSʼ˜y¯‘Ûö€R=Jª´IÜqê’»¢0ÉÏCÑŒ{tá“P·(¢•¯C¶§‚Žÿô÷8”£O@£ŸU³OžÖ6Ò¡•ü6•JÛ¼…ʇG£‰…e=·–®:6:•B±¯›øúêQ—p;¹¬–KšCªKç}ËÞ˜û)÷´|F8MŒëpŸÒb´Þ™²—0¢g@€±É›=ûóšºÖõ7’5Ežn\æ%››Å%7Ö³¼ùK²ÐóMR@…œ©B¶˜¯cE“X_|á˜9Þ¯“âúI:ÃÒRÐ&™žRã9®áà1N¹T†U#±Ÿz‘Ҕ§J•€ÔÓ¯¤×= ËðʱÌG´£µNßĎR¡
1051
à‚ÎC°#i€‹,à¾@¿œJ®qôåÉ,]œŒjë8¦ãç±O„–À49Cÿeºùõ8ÓgD®ÄŒ•)Ô#ǎmü   ¤¦”G”óSʼ˜y¯§¥ãúJ,G…×Ì»°õ&º»¢0ÉÏCÑŒ{tá‘ØÍ﷎’M…EþE[y’£O@£ŸU³OžÖ6Ò¡•ü6“JÛ¼…ʇG£‰…e=·”®:6:•B±¯›øúêQ•p;¹¬–KšCªKç}ËÞ–ƒÑÜ5'GM¦r¶——û)÷´|F8MŒëpŸÒb´Þ˜²—0¢g@€±É›=ûó™ºÖõ7’5Ežn\æ%›šÅ%7Ö³¼ùK²ÐóMR@…›©B¶˜¯cE“X_|á˜9œ ¯º8|D˜/gÿ¥¾J³Rã9®áà1N¹T†U#±žz‘Ҕ§J•€ÔÓ¯¤×=ŸÞIMUÛWC´qžÅÜ ËðʱÌG´£µNßĎR¡^ˆGÓ4F4AŸ¿åÃ>jÞ¢
1054
¹HÄ(G°ò”FÐ` Y¢»Íú«ÈOW+
1052
¹HÄ(G°ò”FÐ` Y£»Íú«ÈOW+
1055
>£÷æ“4W\fB¨°C†,  3/¤DLT—DŽ¿
1053
>¤DLT—DŽ¿
1056
MOcç¥/BÿwMEƒ¬ð‰XDu¦›Äí›M„2þ»€»ö˧—2ƒ¢PAI·K6@ñüx¨c7<•J¬HK¦Ê."੒©Ê^Æ,lÆI·r»1²±ò ª\é–û`1F“ôgà$=Æ«ÿ\«6U*ÿJ‡wö}U@¡¬DØhMeL¤©fSdV­¬fFã‰Dû
1054
MOcç¥/BÿwMEƒ¬ð‰XDu¦›Äí›M„2þ»€»ö˧—2ƒ¢PAI·K6@ñüx¨c7<•J¬HK¦Ê."੒©Ê^Æ,lÆI·r»1²±ò ª\é–û`1F“ôgà$=Æ«ÿ\«6U*ÿJ‡wö}U@¡¬DØhMeL¤©fSdV­¬fFã‰Dû
1057
Bò÷¹®«é´\}RL­ÇBþœõ"*¯|“ÜðéMC…·Iž7Š°‹E3T·çJ¸~„#x±£°
1055
Bò÷¹®«é´\}RL­ÇBþœõ"*¯|“ÜðéMC…·Iž7Š°&þÑSôDµxG7>³ë±£°
1058
¦ºÔE¼P«Ëô²Kó)¥à¥O‡7Ⱥï j³¨
JØЀ"Fç%°ð6B´g^ÓûißI„ÖM[FE:ßµ6üçjGaL¡Ë§™µu¶EÕqfcUA¡õ𡤶#
1056
¦ºÔE¼P«Ëô²¥‹VìJˆýS©U§›³¨
JØЀ"Fç%°ð6B´g^ÓûißI„ÖM[FE:ßµ6üçjGaL¡Ë§™µu¶EÕqfcUA¡õ𡤶#
1059
·™Zz^|¨&A„®hâ¤E¶ß¸͂¾€6ËK©W^™WC×¹:GAæ¨D>’œPºs.žßö7Lµ
gšÒ£¤3»~'¬©B:M—Z4ïzy(GÓ4F4AŸ¿åÃ>jÞ½ÔÏÏ@ºû¤O‹KmìžÙt¾q¶l]?¡îEƒ¯cy7¿¾šTM/CZOšcÉ™à„±Àø‰\%C¸<Ãè^TÊÁE;J"ÈG§H$ûËvÿ¢Âœ>h ‚3xJ¡ÚâäV¡7µÃlm¡âà ÔD­1"­  ‚@Ä6Z¬eœ Gµåoà´ÓÅ,µš–À™N¶{×|ýû?Æ"õN¾oìO–_\ýMÀÇÞE–™Þ{Ú% Èt‰Žj'O˜e(R™ƒÉÞIMUÛWqžÅÜÊ'¡îË¥*bA…ÛâbréːqVÚÝEŽÛÀۙ8Ì—L‰£iD¿_jéVïvÍ
݆«*0Né¢Ï÷ÂEÎ)4÷#§<O›IŒå*†Ïª.?
1057
·™Zz^|¨&A„®hâ¤E¶ß¸͂¾€6ËK©W^™WC×¹:GAæ¨D>’œPºs.žßö7Lµ
gšÒ£¤3»÷æ“4W\fB¨°C†,  3/¼ÔÏÏ@ºû¤O‹KmìžÙt½q¶l]?¡îEƒ¯cy7¾¾šTM/CZOšcÉ™à„±¿ø‰\%C¸<Ãè^TÊÀE;J"ÈG§H$ûËvÿ¢Áœ>h ‚3xJ¡ÚâäV¡7µÂlm¡âà ÔD­1"­  ‚@Ã6Z¬eœ  Gµåoà´ÓÄ,µš–À™N¶{×|ýû?ÅAy3ÿ7vA³ÑÆM"N±fÆ'¡îË¥*bA…ÛâbréÇÞE–™Þ{Ú% Èt‰Žj'O˜e(R™ƒÉ£¤Ÿº•E˜mª»¨p$ÊC´e«ÍöA£[c74ŒËqVÚÝEŽÛÀۙ8Ì—L‰£iD¿_jéVïvÍ
݆«*0Né¢Ï÷ÂEÎ)4÷#§<O›IŒå*†Ïª.?
1060
d)Jùö€KÉàÐ9a‡בL‘Ì¢{…fÅÑõšÍÁ>öE¥°¥3¾-Òà2°ËÃu¹K¼Þ¶ÉÿmÖÓ.@Ôy“Lˆ„»§¥è_Ô¯!mÆF{ѹjÕB8Ó&ó$L¥Or8‰né›Öx7xw¢IB¥º†8èvúä×.!ÀýG—ó-Aøþ×ØÇ1¾½×šJ¤õ>Íiِè¯SðÎNƒª“*„°°Ú/f—\™<·D‘+“˜É¹y™ÛOµËèzJŠM·Œ¾êaC܃ÑÜ5'GM¦r¶—ݽϟR±ØK‹Â—s»V`„Þ{/Ÿ³nI«²¸Z`Ûß2_3S.CoDeSys.Core.Components.ExactVersionConstraint_versionSystem.Version  àß    âß  
1058
d)Jùö€KÉàÐ9a‡בL‘Ì¢{…fÅÑõšÍÁ>öE¥°¥3¾-Òà2°ËÃu¹K¼Þ¶ÉÿmÖÓ.@Ôy“Lˆ„»§¥è_Ô¯!mÆF{ѹjÕB8Ó&ó$L¥Or8‰né›Ö»Ð4ÐBuyA„—…0R¼Û[×.!ÀýG—ó-Aøþ×ØÇ1¾½×šJ¤õ>Íiِè¯SðÎNƒª“*„°°Ú~'¬©B:M—Z4ïzyïÛOµËèzJŠM·Œ¾êaCÜAˆ@yOôN‘?cæM’ž<ݽϟR±ØK‹Â—s»V`„Þ{/Ÿ³nI«²¸Z`Ûß2_3S.CoDeSys.Core.Components.ExactVersionConstraint_versionSystem.Version  àß    âß  
1061
äß æÜhí  …”µB«û¼‚Õç$RCÄÍ9íE©—_cNÄè0j«x~|ÔJ¶›õm¶®éTÔf< ¢N³ûQwÚü8êË©­õn¯N‰ ²õáüëîT/Ø@¦4Ą1F´‚ìì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅíEé3÷A…­B¢ç¹]jà“î
1059
äß æÜhí  …”µB«û¼‚Õç$RCÄÍ9íE©—_cNÄè0j«x~|ÔJ¶›õm¶®éTÔf< ¢N³ûQwÚü8êË©­õn¯N‰ ²õáüëîT/Ø@¦4Ą1F´‚ìì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅíEé3÷A…­B¢ç¹]jà“î/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆTïËüO9ºÀB¿k¶#È$¢ð§Cjö2§æJ‹—| ¡ñ4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓòWy•Ì¡ÄE—löžpò€œózÑ)ÓþxCª-o',ô¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG«õÙÙJ˄[M´º•vWàvOö
1062
ç¼m/-F³°ó&D‹ï¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG«ð/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆTñ§Cjö2§æJ‹—|  ¡ò4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓóWy•Ì¡ÄE—löžpò€œôËüO9ºÀB¿k¶#È$¢õÙÙJ˄[M´º•vWàvOözÑ)ÓþxCª-o',÷0_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtensionList_listSystem.Collections.ArrayList ø÷  
ù÷  ú÷  û÷  ü÷  ý÷  þ÷  ÿ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  System.Version_Major_Minor_Build  _Revision 
1060
ç¼m/-F³°ó&D‹÷0_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtensionList_listSystem.Collections.ArrayList  ø÷  
ù÷  ú÷  û÷  ü÷  ý÷  þ÷  ÿ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  System.Version_Major_Minor_Build  _Revision 
1063
System.Collections.ArrayList_items_size_version  
       !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .
 /
 0
  1
! 2
" 3
# 4
$ 5
% 6
& 7
' 8
( 9
) :
* ;
+ <
, =
- >
.,_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtension
_stOriginator_plugInGuid_versionSystem.GuidSystem.Version?PackageManagement:3ÀþÿÿÜhí  …”µB«û¼‚Õ  A/.BPackageManagement:1½þÿÿ$RCÄÍ9íE©—_cNÄ D0.EPackageManagement:1ºþÿÿ0j«x~|ÔJ¶›õm¶® G1.HPackageManagement:1·þÿÿTÔf< ¢N³ûQwÚü8 J2.KPackageManagement:9´þÿÿË©­õn¯N‰ ²õáü M3.NPackageManagement:7±þÿÿîT/Ø@¦4Ą1F´‚ P4.QPackageManagement:6®þÿÿì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅ S5.TPackageManagement:1«þÿÿEé3÷A…­B¢ç¹]jà“ V6.WPackageManagement:1¨þÿÿ
1061
System.Collections.ArrayList_items_size_version  
       !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .
 /
 0
  1
! 2
" 3
# 4
$ 5
% 6
& 7
' 8
( 9
) :
* ;
+ <
, =
- >
.,_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtension
_stOriginator_plugInGuid_versionSystem.GuidSystem.Version?PackageManagement:3ÀþÿÿÜhí  …”µB«û¼‚Õ  A/.BPackageManagement:1½þÿÿ$RCÄÍ9íE©—_cNÄ D0.EPackageManagement:1ºþÿÿ0j«x~|ÔJ¶›õm¶® G1.HPackageManagement:1·þÿÿTÔf< ¢N³ûQwÚü8 J2.KPackageManagement:9´þÿÿË©­õn¯N‰ ²õáü M3.NPackageManagement:7±þÿÿîT/Ø@¦4Ą1F´‚ P4.QPackageManagement:6®þÿÿì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅ S5.TPackageManagement:1«þÿÿEé3÷A…­B¢ç¹]jà“ V6.WPackageManagement:7¨þÿÿ/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆT  Y7.ZPackageManagement:1¥þÿÿËüO9ºÀB¿k¶#È$¢ \8.]PackageManagement:5¢þÿÿ§Cjö2§æJ‹—|  ¡ _9.`PackageManagement:4Ÿþÿÿ4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓ b:.cPackageManagement:7œþÿÿWy•Ì¡ÄE—löžpò€œ e;.fPackageManagement:1™þÿÿzÑ)ÓþxCª-o', h<.iPackageManagement:1–þÿÿ¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG« k=.lPackageManagement:1“þÿÿÙÙJ˄[M´º•vWàvO n>.oPackageManagement:1þÿÿ
1064
ç¼m/-F³°ó&D‹  Y7.ZPackageManagement:1¥þÿÿ¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG« \8.]PackageManagement:7¢þÿÿ/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆT _9.`PackageManagement:5Ÿþÿÿ§Cjö2§æJ‹—|  ¡ b:.cPackageManagement:4œþÿÿ4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓ e;.fPackageManagement:7™þÿÿWy•Ì¡ÄE—löžpò€œ h<.iPackageManagement:1–þÿÿËüO9ºÀB¿k¶#È$¢ k=.lPackageManagement:1“þÿÿÙÙJ˄[M´º•vWàvO n>.oPackageManagement:1þÿÿzÑ)ÓþxCª-o', qADGJMPSVY\_behknqÐ-PKJ³4Nxyþ¤# Npoolcontext.pool.00000000-0000-0000-0000-000000000000.precompileinfo.auxiliary áß  (ú‡‰
ªNone__HelpConvertDateFunction
TimeStampOnly$1c137676-f66f-428c-af12-54699e1772b8$00000000-0000-0000-0000-000000000000__HelpConvertString$e3e2dee5-80c7-4e97-ab64-7b5e39ea535b__LEFT  $1ac273b6-a01b-4295-88c5-ff4e218b6071
1062
ç¼m/-F³°ó&D‹  qADGJMPSVY\_behknqÐ-PKµ¡6NuùÈÌÇPapplicationcontext.e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203.precompileinfo.auxiliaryÇ8î   (dYöuTarget__GetInterfaceReferenceMethod
TimeStampOnly$50ec1707-5731-45b1-885b-40907fd79c2d$7495bafc-e9de-41f4-8422-4fa3de13a1fe__GetInterfacePointer$926f7604-3bb3-4ac2-a2b2-c74509742af8IQueryInterface   Interface
1065
__SkipWhiteSpace$882a2370-bae2-4085-93e5-0932a060bdfc
__HelpConvert
$fdd0113a-d0f8-4f19-bc73-fa6acf9ecc59__HelpConvertTime$13c0f538-7207-41d3-8311-a322a7c20a0e__HelpConvertTimeUnits$183c332f-7773-4f5f-805c-178b91efab72__HelpConvertFromTime$020b085d-1351-401a-b6c0-1e0475de8a9f__HelpConvertStringBase$d6948954-0bf4-4d3f-ae69-e82fdade476c__HelpConvertFromDate$cee86ba7-461c-4d5d-b68e-c4f154c509d1__HelpConvertTimeWithUnit$50f01a4a-c350-4e6e-9dfa-0c242ec58ce8any32__to__string$52f276ac-71ea-475d-be1d-c34d7442869estring__to__any32$2aee5633-6b5b-4b6e-9cbc-79dd1000b70f__HelpReal32Convert$d623fa64-302c-47ab-9727-e08d1bbeb2b4 new__real32__to__string!$a891eece-ca29-4db8-b9cf-c1a855c9feac"
__ExtractReal#$b4fbe026-742b-4541-9a4b-a710de7d376c$__ExtractRealRaw%$3d3aa07e-b7ec-4780-af79-d77e0e2cb50f&real32__to__string'$6e654c8d-212d-4593-9f3a-0add0687319c(string__to__real32)$3fdad988-bfc9-4de5-969f-faf6f3c2a2e7*VERSION+Type,$5181460b-9464-4c0f-82f2-1f9633a4c34e-__HelpConvertStringBase64.$f277d52d-3603-4349-91bd-ca6602f5cff8/__HelpLConvert0$26023af2-e263-44c0-b290-4197ca6caa6a1__HelpConvertLTimeUnits2$92c01d00-33dc-47b6-842b-f7ab6ac400513__HelpConvertLTimeWithUnit4$9b7fa8d4-59a0-43f0-a610-be7bd5350ad95any64__to__string6$3cce6ca9-0c61-42bf-9945-73fd93e91f597string__to__any648$5239465a-699e-451b-8b12-973a3fc2657f9__HelpRealConvert:$e6a8a736-c389-4a55-8363-2e30c26fed79;real64__to__string<$2a265c59-789e-4c94-a95e-f5f70529f084=string__to__real64>$0ea1b145-4f18-4d61-a208-3c5f2005fc47?__ExtractLReal@$0ffc8285-5cf0-4854-bfbf-cfca06799935A__ExtractLRealRawB$e543e1fd-2bb8-4ac1-a749-ebad37d711fcC__SkipWhiteSpaceWD$19a99e06-dfd5-4402-8f83-521389a0dc1cE__LEFTWF$7bf449d7-156f-4dc3-885e-a6da7640cd90G__HelpConvertWH$95f63b9b-1365-4b41-ad25-d7a78a50547eI__HelpConvertDateWJ$f00a1aa9-5a5c-4c14-baa3-0f7ed88039c9K__HelpConvertTimeWL$a23e7f2f-7c7f-4ab8-b259-2bf314fda9c3M__HelpConvertTimeWithUnitWN$da52bb11-b3ee-4e17-9ece-aaac0b30420bO__HelpConvertStringWP$ce02c656-4033-46a9-b5f1-becdedeb9055Q__HelpConvertFromDateWR$ca024f07-11dc-4600-9f6f-069db29ac898S__HelpConvertFromTimeWT$0e53be5f-bda6-46ff-8a1f-7994ad076b55U__HelpConvertStringBaseWV$2e715801-9991-42f1-a152-4ae20bcff540W__HelpConvertTimeUnitsWX$095fd00c-3c36-4c3c-9f44-495013154180Y__HelpLConvertWZ$77fa4cbe-badc-4fcd-8f5d-c6cb079b41aa[__HelpConvertLTimeWithUnitW\$9c3251e0-2217-408f-a01c-0734012a0930]__HelpConvertStringBase64W^$3b4ae181-2d77-4a11-8709-d7385f2094ba___HelpConvertLTimeUnitsW`$7e0ea004-a391-4ef9-8aba-4797d6abef1ca__HelpReal32ConvertWb$b6997d1d-9d82-4124-bdc8-5c9ad8e80b65c__HelpRealConvertWd$9e79f897-d5d3-46c7-9038-97ad046758c0ewstring__to__real32f$d7d42225-63e5-489a-8ffc-da13c32e2888gnew__real32__to__wstringh$2e99850f-3fd7-43f6-915c-5908ab79d5d4ireal32__to__wstringj$d0117dd7-073c-4a9f-b9ec-8d276f7ae3b7kany32__to__wstringl$103e7c1c-c83d-4719-a2c6-923bc1ee8bfcmwstring__to__any32n$3493b04f-9f38-4061-af85-90cd238a240aostring__to__wstringp$9248ff97-fbbc-448e-ae9b-2fb2646b8bf7qwstring__to__stringr$3951380b-30c9-4ec4-92e7-a4707aca12e8sany64__to__wstringt$fdeae835-342b-4f09-9e28-287167c2d05cuwstring__to__any64v$c63e18fa-6b1a-452f-9bcc-080e5f54a487wreal64__to__wstringx$86a06adf-8294-4d01-8a63-1ec0342be49bywstring__to__real64z$c8fb5eda-6b2b-4b6b-bcc1-566c08910a30{__GlobalTextList__GVL|  VarGlobal}$bc12ce8e-58d2-5233-a537-d100c8e7bfcf~FB_Init$43eadc6f-b52a-58f4-8d01-95ec2cca7927Ä  FB_ReinitĀ$e39fbcc5-3598-5694-8a63-eac89a0aab1dāFB_ExitÉ$284852f5-61f0-58e9-9be6-4809eda266abĄÖ$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423eÜLengthá
1063
$00000000-0000-0000-0000-000000000000__CheckedInterfaceCastFunction
$6c7b0b40-3393-4ac8-8272-f7e492c63aa3__CheckedPointerCast$2720d84f-e738-47fc-9606-476eb9a419c8__CompareInterfaces$89f9f17e-dfb1-4753-a04a-0e04defb54eeVAR_INFOType$365c4d7d-256c-4416-945b-832d41d631b2__DataSegments$6d5ee79a-0165-410b-9a03-2dcb86d77084
__SegmentInfo$86a3bd70-f6af-446c-a3ca-d70c9d74cefbExceptionContext$dc964aa2-aef0-4805-92de-9b8bed089e6c__BasePropertyInfo$31ba9dec-acd8-475d-b624-39b6068c7eaf__PropertyInfoStruct$85b65d0b-a93f-4e02-80e4-fafd3f54abc3__POUInfoStruct $8467172f-0c66-4acf-9d6b-245b2445da14!__FBInfoStruct"$1964cd27-f960-4298-b539-cf555cb4552c#__MethodInfoStruct$$d277c0d4-0a58-4c92-97d1-0453f8828707%__DUTInfoStruct&$76a1e5d2-9eb5-4a1b-a8e7-baf1b7eb9716'__GVLInfoStruct($a40cb7c8-28fe-4494-89ac-d9ba39db98a8)AnyType*$b60a5c90-aa6c-4c3f-8332-c02981c0bf59+__CodeLocationStruct,$bb81851c-8557-43fd-ad66-2f0071e45f53-__ARRAY__DIM__INFO.$c2d24aa9-2fc9-4f89-80ac-14d9f558122a/trycatch0$fdb186ec-1bb3-428f-bd1c-2a07c8f62af91throwex2$d3df2306-1c85-4582-9840-d91ec47927aa3__ImplicitReferenceTypesInit4$270c4366-521b-4273-856a-24cad42924c95__TaskSpecificInfo6$5f3af15b-046d-4359-9fb1-4011c841ebb07__CheckedInterfaceAssign8$09818148-288b-4e68-aaac-88d3699e851b9
__memcmp__iec:$0ac70c4a-9600-4218-ba11-7d8ad957fb05;ExceptionFlags<  VarGlobal=$13116516-29a3-4cab-a26f-d2f27fc21758>
1064
TYPE_CLASS?$f4fafa0b-0199-4a4a-82c6-354c2db388c0@MEMORY_AREAA$04bdff5c-e859-4983-80cd-36bbdbce9f28B__DataSegmentFlagsC$36b719e5-3a34-450b-b806-362248c6fc69D
ExceptionCodeE$a241205c-3e8b-4f58-af39-21f166f9a7d2F__COMPILE_CONSTANTSG$db173c48-0431-4ee2-8080-d72c759a68e3H__WatchVarsI$e4086481-b65b-4bfc-821c-c1f278b8711dJ!__AllocatedImplicitReferenceTypesK$4e6b58d5-7a7d-4d43-b710-af56f2531e62L ConstantsM$c912f995-f4b5-48bd-9416-f36b0846c0e1NO$e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203P$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423eQLengthR
1066
VariableIdˆSignatureId‰ScopeIdŠPositionToSave‹MessagesToSaveŒ&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}NameŽ$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1dNameExpOperator‘&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}’PreCompileFlags“&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}”
1065
VariableIdSSignatureIdTScopeIdUPositionToSaveVMessagesToSaveW&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}XNameY$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1dZNameExp[Operator\&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}]PreCompileFlags^&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}_
1067
ObjectGuid•System.Guid–ParentObjectGuid— TimeStamp˜$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41™PreCompiledPOUFlagsš&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}›Breakpointlistœ$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331
KindOfContextž&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}Ÿ
SubSignatures SignaturesArray¡&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}¢GlobalSignaturesArray£CompiledPOUsArray¤&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}¥LibraryPath¦ Namespace§ApplicationGuid¨
1066
ObjectGuid`System.GuidaParentObjectGuidb TimeStampc$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41dPreCompiledPOUFlagse&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}fBreakpointlistg$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331h
KindOfContexti&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}j
SubSignaturesk&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}lSignaturesArraymGlobalSignaturesArraynCompiledPOUsArrayo&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}pLibraryPathq  NamespacerApplicationGuids
1068
TargetGuid©UnicodeIdentifiers+ˆŠ
1067
TargetGuidtUnicodeIdentifiersPQRSTU
1069
‹ŒŽ€‘’€“”€•–€•—
1068
VWXYZ[€\]€^_€`a€`b
1070
˜”€•ˆ™€š—
1069
cX_€`Sd€eb
1071
›œ€žŸ ¡¢¡£¤¥—
1070
fgh€ijklkmknopb
1072
¶ІАХ®АХ©;€€€€€€€€€€€€jЦяМn÷€€€€€€€€€€€€Q—яМn÷€€€€€€€€€€€€ mняМn÷€€€€€€€€€€€€
1071
qr€`s€`tÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?’ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ `¸ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! 
1073
&рŒnж
џџџџџџџџџџџџ
ЌBрŒnжџџџџџџџџџџџџ_рŒnжџџџџџџџџџџџџmтŒnжџџџџџџџџџџџџy‰тŒnжџџџџџџџџџџџџmотŒnжџџџџџџџџџџџџL%уŒnжџџџџџџџџџџџџ&ќzуŒnжџџџџџџџџџџџџ”ауŒnжџџџџџџџџџџџџ€AфŒnжџџџџџџџџџџџџ кЯфŒnжџџџџџџџџџџџџ„ !hBхŒnж
џџџџџџџџџџџџ7"#MЯхŒnжџџџџџџџџџџџџЄ$%dцŒnжџџџџџџџџџџџџ&'(AцŒnжџџџџџџџџџџџџ ()мВцŒnжџџџџџџџџџџџџ
1072
?’ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:
1074
*+,є╦чМn╓            .вMыМn╓             /0YЖыМn╓            12ївыМn╓            34^┐ыМn╓            56WьМn╓             78'HьМn╓            9:╛┌юМn╓             ;<VяМn╓             =>иiяМn╓            7?@╛яМn╓            дABК┌яМn╓            CDшл¤Мn╓            EFшл¤Мn╓            GHв╚¤Мn╓            IJЖх¤Мn╓            KLбGМn╓            MNeМn╓            OP╧ЭМn╓            QRй╣Мn╓            ST╡ЄМn╓            UVГ+Мn╓            WXюGМn╓             YZbdМn╓            [\─АМn╓            ]^Ф╣Мn╓            _`{ЄМn╓             ab█Мn╓            cd(dМn╓             efqzМn╓             ghf╒Мn╓            ijЭ*Мn╓            klКАМn╓            mn╥╕Мn╓            op,Мn╓            qr┌*Мn╓            st0HМn╓            uvudМn╓             wxКлМn╓             yzЙкМn╓                    {|} [КМn╓=    Q╤▀Мn╓    mэ▀Мn╓     /
1073
`¸ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:
1075
āŒnÖ
1074
`¸ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF
1076
ÿÿÿÿ&àŒnÖ
ÿÿÿÿ_àŒnÖÿÿÿÿè‰àŒnÖÿÿÿÿy‰âŒnÖÿÿÿÿmÞâŒnÖÿÿÿÿîãŒnÖÿÿÿÿüzãŒnÖÿÿÿÿo³ãŒnÖÿÿÿÿQ%äŒnÖÿÿÿÿ1³äŒnÖÿÿÿÿìåŒnÖ !ÿÿÿÿ̲åŒnÖ"#ÿÿÿÿ¹ëåŒnÖ$%ÿÿÿÿdæŒnÖ&'ÿÿÿÿv–æŒnÖ()ÿÿÿÿ©ëæŒnÖ-.ÿÿÿÿjëŒnÖ/0ÿÿÿÿY†ëŒnÖ12ÿÿÿÿõ¢ëŒnÖ34ÿÿÿÿWìŒnÖ56ÿÿÿÿÅ0ìŒnÖ78ÿÿÿÿp‡ìŒnÖ9:ÿÿÿÿ&÷îŒnÖ;<ÿÿÿÿ(LïŒnÖ=>ÿÿÿÿµ¡ïŒnÖ?@ÿÿÿÿ¾ïŒnÖABÿÿÿÿŠÚïŒnÖCDÿÿÿÿè«ýŒnÖEFÿÿÿÿ¢ÈýŒnÖGHÿÿÿÿ†åýŒnÖIJÿÿÿÿŸþŒnÖKLÿÿÿÿ¡GŒnÖMNÿÿÿÿϝŒnÖOPÿÿÿÿϝŒnÖQRÿÿÿÿOÖŒnÖSTÿÿÿÿƒ+ŒnÖUVÿÿÿÿîGŒnÖWXÿÿÿÿbdŒnÖYZÿÿÿÿĀŒnÖ[\ÿÿÿÿ”¹ŒnÖ]^ÿÿÿÿ2ÖŒnÖ_`ÿÿÿÿ{òŒnÖabÿÿÿÿ½GŒnÖcdÿÿÿÿqzŒnÖefÿÿÿÿ¹ŒnÖghÿÿÿÿTŒnÖijÿÿÿÿŒcŒnÖklÿÿÿÿÒ¸ŒnÖmnÿÿÿÿ,ŒnÖopÿÿÿÿÚ*ŒnÖqrÿÿÿÿÚ*ŒnÖstÿÿÿÿ0HŒnÖuvÿÿÿÿ2‘ŒnÖwxÿÿÿÿ_õŒnÖyzÿÿÿÿÇŒnÖ~ÿÿÿÿ÷¶é%Ö€ÿÿÿÿ÷¶é%Ö‚ƒÿÿÿÿê%Ö„×G&ÖPKJ³4N:Ÿ?ê/å/profile.auxiliaryå/Ð!0…jüo²3Œ§/¶xOåSystem.StringL{796f40d25c904085b7f4842bc86d8deb}ProfilebyteName"CODESYS V3.5 SP14ÐEü]ÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null#_3S.CoDeSys.Core.Components.Profile_plugInGuidToVersionConstraint_plugInGuidToExtension_plugInGuidToExtensionList=_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionary0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionary@_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionary      =_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable 0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  @_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  System.Collections.Hashtable
1075
ƒÞ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1076

1077
¶w Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1078
¶w Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1079
" Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,
1080
EÃ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1081
Yø Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1082
Yø Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ< 
1083
ú6 Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<!"
1084
ú6 Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<#$
1085
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<%&
1086
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<'(
1087
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<)*
1088
¾ô ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH,
1089
Ï Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
1090
ë@ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0/0
1091
<IŁ€Ö˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙012
1092
ÚZI£€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL34
1093
\{ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH56
1094
ŒŽ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ|78
1095
µ Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL9:
1096
3l Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ;<=
1097
È* Ö
1098
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€><?
1099
È* Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€@<A
1100
èP ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB<C
1101
¶w Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿND<E
1102
EÃ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF<G
1103
¾ô ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH<I
1104
Ï Ö!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿJ<K
1105
ŒŽ Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL<M
1106
% Ö
ÿÿÿÿ`¸ ÖÿÿÿÿƒÞ Öÿÿÿÿ¥ Ö34ÿÿÿÿ\{ Ö78ÿÿÿÿµ Ö9:ÿÿÿÿ6AË¥€ÖN6AË¥€ÖO
1107
PKµ¡6N:Ÿ?ê/å/profile.auxiliaryå/Ð!0…jüo²3Œ§/¶xOåSystem.StringL{796f40d25c904085b7f4842bc86d8deb}ProfilebyteName"CODESYS V3.5 SP14ÐEü]ÿÿÿÿ<Core, Version=3.5.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null#_3S.CoDeSys.Core.Components.Profile_plugInGuidToVersionConstraint_plugInGuidToExtension_plugInGuidToExtensionList=_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionary0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionary@_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionary     =_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToVersionConstraintDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable 0_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToBoolDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  @_3S.CoDeSys.Core.Components.GuidToProfileExtensionListDictionaryDictionaryBase+hashtableSystem.Collections.Hashtable  System.Collections.Hashtable
1077
LoadFactorVersionComparerHashCodeProviderHashSizeKeysValuesSystem.Collections.IComparer$System.Collections.IHashCodeProviderìQ8?
1108
LoadFactorVersionComparerHashCodeProviderHashSizeKeysValuesSystem.Collections.IComparer$System.Collections.IHashCodeProviderìQ8?
1078
1109
1079
     
1110
     
1080
ìQ8?
1111
ìQ8?
1081
1112
...
...
1096
·™Zz^|¨&A„®hâ¤E¶ß¸͂¾€6ËK©W^™WC×¹:GAæ¨D>’œPºs.žßö7Lµ
gšÒ£¤3»~'¬©B:M—Z4ïzyï¼^ˆGÓ4F4AŸ¿åÃ>jÞ½ÔÏÏ@ºû¤O‹KmìžÙt¾q¶l]?¡îEƒ¯cy7¿¾šTM/CZOšcÉ™à„±Àø‰\%C¸<Ãè^TÊÁE;J"ÈG§H$ûËvÿ¢Âœ>h ‚3xJ¡ÚâäV¡7µÃlm¡âà ÔD­1"­  ‚@Ä6Z¬eœ  Gµåoà´ÓÅ,µš–À™N¶{×|ýû?Æ€"õN¾oìO–_\ýMÀÇÞE–™Þ{Ú% Èt‰Žj'O˜e(R™ƒÉÞIMUÛWC´qžÅÜÊ'¡îË¥*bA…ÛâbréːqVÚÝEŽÛÀۙ8Ì—L‰£iD¿_jéVïvÍ
݆«*0Né¢Ï÷ÂEÎ)4÷#§<O›IŒå*†Ïª.?
1127
·™Zz^|¨&A„®hâ¤E¶ß¸͂¾€6ËK©W^™WC×¹:GAæ¨D>’œPºs.žßö7Lµ
gšÒ£¤3»~'¬©B:M—Z4ïzyï¼^ˆGÓ4F4AŸ¿åÃ>jÞ½ÔÏÏ@ºû¤O‹KmìžÙt¾q¶l]?¡îEƒ¯cy7¿¾šTM/CZOšcÉ™à„±Àø‰\%C¸<Ãè^TÊÁE;J"ÈG§H$ûËvÿ¢Âœ>h ‚3xJ¡ÚâäV¡7µÃlm¡âà ÔD­1"­  ‚@Ä6Z¬eœ  Gµåoà´ÓÅ,µš–À™N¶{×|ýû?Æ€"õN¾oìO–_\ýMÀÇÞE–™Þ{Ú% Èt‰Žj'O˜e(R™ƒÉÞIMUÛWC´qžÅÜÊ'¡îË¥*bA…ÛâbréːqVÚÝEŽÛÀۙ8Ì—L‰£iD¿_jéVïvÍ
݆«*0Né¢Ï÷ÂEÎ)4÷#§<O›IŒå*†Ïª.?
1097
d)Jùö€KÉàÐ9a‡בL‘Ì¢{…fÅÑõšÍÁ>öE¥°¥3¾-Òà2°ËÃu¹K¼Þ¶ÉÿmÖÓ.@Ôy“Lˆ„»§¥è_Ô¯!mÆF{ѹjÕB8Ó&ó$L¥Or8‰né›Öx7xw¢IB¥º†8èvúä×.!ÀýG—ó-Aøþ×ØÇ1¾½×šJ¤õ>Íiِè¯SðÎNƒª“*„°°Ú/f—\™<·D‘+“˜É¹y™ÛOµËèzJŠM·Œ¾êaC܃ÑÜ5'GM¦r¶—ݽϟR±ØK‹Â—s»V`„Þ{/Ÿ³nI«²¸Z`Ûß2_3S.CoDeSys.Core.Components.ExactVersionConstraint_versionSystem.Version  àß    âß  
1128
d)Jùö€KÉàÐ9a‡בL‘Ì¢{…fÅÑõšÍÁ>öE¥°¥3¾-Òà2°ËÃu¹K¼Þ¶ÉÿmÖÓ.@Ôy“Lˆ„»§¥è_Ô¯!mÆF{ѹjÕB8Ó&ó$L¥Or8‰né›Öx7xw¢IB¥º†8èvúä×.!ÀýG—ó-Aøþ×ØÇ1¾½×šJ¤õ>Íiِè¯SðÎNƒª“*„°°Ú/f—\™<·D‘+“˜É¹y™ÛOµËèzJŠM·Œ¾êaC܃ÑÜ5'GM¦r¶—ݽϟR±ØK‹Â—s»V`„Þ{/Ÿ³nI«²¸Z`Ûß2_3S.CoDeSys.Core.Components.ExactVersionConstraint_versionSystem.Version  àß    âß  
1098
äß  æzÑ)ÓþxCª-o',ç$RCÄÍ9íE©—_cNÄè0j«x~|ÔJ¶›õm¶®éTÔf< ¢N³ûQwÚü8êË©­õn¯N‰ ²õáüëîT/Ø@¦4Ą1F´‚ìì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅíEé3÷A…­B¢ç¹]jà“¢@J‘µ±_ŒbG«ï/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆTð§Cjö2§æJ‹—|  ¡ñÜhí …”µB«û¼‚Õò4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓóWy•Ì¡ÄE—löžpò€œôËüO9ºÀB¿k¶#È$¢õÙÙJ˄[M´º•vWàvOö
1129
äß  æzÑ)ÓþxCª-o',ç$RCÄÍ9íE©—_cNÄè0j«x~|ÔJ¶›õm¶®éTÔf< ¢N³ûQwÚü8êË©­õn¯N‰ ²õáüëîT/Ø@¦4Ą1F´‚ìì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅíEé3÷A…­B¢ç¹]jà“¢@J‘µ±_ŒbG«ï/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆTð§Cjö2§æJ‹—|  ¡ñÜhí …”µB«û¼‚Õò4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓóWy•Ì¡ÄE—löžpò€œôËüO9ºÀB¿k¶#È$¢õÙÙJ˄[M´º•vWàvOö
1099
ç¼m/-F³°ó&D‹÷0_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtensionList_listSystem.Collections.ArrayList  ø÷  
ù÷  ú÷  û÷  ü÷  ý÷  þ÷  ÿ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  System.Version_Major_Minor_Build  _Revision 
1130
ç¼m/-F³°ó&D‹÷0_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtensionList_listSystem.Collections.ArrayList  ø÷  
ù÷  ú÷  û÷  ü÷  ý÷  þ÷  ÿ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  System.Version_Major_Minor_Build  _Revision 
1100
System.Collections.ArrayList_items_size_version  
       !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .
 /
 0
  1
! 2
" 3
# 4
$ 5
% 6
& 7
' 8
( 9
) :
* ;
+ <
, =
- >
.,_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtension
_stOriginator_plugInGuid_versionSystem.GuidSystem.Version?PackageManagement:1ÀþÿÿzÑ)ÓþxCª-o', A/.BPackageManagement:1½þÿÿ$RCÄÍ9íE©—_cNÄ D0.EPackageManagement:1ºþÿÿ0j«x~|ÔJ¶›õm¶® G1.HPackageManagement:1·þÿÿTÔf< ¢N³ûQwÚü8 J2.KPackageManagement:9´þÿÿË©­õn¯N‰ ²õáü M3.NPackageManagement:7±þÿÿîT/Ø@¦4Ą1F´‚ P4.QPackageManagement:6®þÿÿì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅ S5.TPackageManagement:1«þÿÿEé3÷A…­B¢ç¹]jà“ V6.WPackageManagement:1¨þÿÿ¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG« Y7.ZPackageManagement:7¥þÿÿ/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆT \8.]PackageManagement:5¢þÿÿ§Cjö2§æJ‹—|  ¡ _9.`PackageManagement:14ŸþÿÿÜhí …”µB«û¼‚Õ  b:.cPackageManagement:4œþÿÿ4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓ e;.fPackageManagement:7™þÿÿWy•Ì¡ÄE—löžpò€œ h<.iPackageManagement:1–þÿÿËüO9ºÀB¿k¶#È$¢ k=.lPackageManagement:1“þÿÿÙÙJ˄[M´º•vWàvO n>.oPackageManagement:1þÿÿ
1131
System.Collections.ArrayList_items_size_version  
       !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .
 /
 0
  1
! 2
" 3
# 4
$ 5
% 6
& 7
' 8
( 9
) :
* ;
+ <
, =
- >
.,_3S.CoDeSys.Core.Components.ProfileExtension
_stOriginator_plugInGuid_versionSystem.GuidSystem.Version?PackageManagement:1ÀþÿÿzÑ)ÓþxCª-o', A/.BPackageManagement:1½þÿÿ$RCÄÍ9íE©—_cNÄ D0.EPackageManagement:1ºþÿÿ0j«x~|ÔJ¶›õm¶® G1.HPackageManagement:1·þÿÿTÔf< ¢N³ûQwÚü8 J2.KPackageManagement:9´þÿÿË©­õn¯N‰ ²õáü M3.NPackageManagement:7±þÿÿîT/Ø@¦4Ą1F´‚ P4.QPackageManagement:6®þÿÿì9l»Ž!¸Jœ(!ÚuþÅÅ S5.TPackageManagement:1«þÿÿEé3÷A…­B¢ç¹]jà“ V6.WPackageManagement:1¨þÿÿ¿žÂ¢@J‘µ±_ŒbG« Y7.ZPackageManagement:7¥þÿÿ/¾m*–ëØF®&d¼m3ˆT \8.]PackageManagement:5¢þÿÿ§Cjö2§æJ‹—|  ¡ _9.`PackageManagement:14ŸþÿÿÜhí …”µB«û¼‚Õ  b:.cPackageManagement:4œþÿÿ4¦Ç¶^ýB§VØ\gQÓ e;.fPackageManagement:7™þÿÿWy•Ì¡ÄE—löžpò€œ h<.iPackageManagement:1–þÿÿËüO9ºÀB¿k¶#È$¢ k=.lPackageManagement:1“þÿÿÙÙJ˄[M´º•vWàvO n>.oPackageManagement:1þÿÿ
1101
ç¼m/-F³°ó&D‹ qADGJMPSVY\_behknqÐ-PKJ³4NÙ©¡8_3_Papplicationcontext.d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.precompileinfo.auxiliary3_Ì  (QE(èTarget
ContainsPointMethod
TimeStampOnly$3da92167-7fbc-408e-ba31-289eacd9a1b6$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aDestruct$bd1a03d8-3f54-4dda-849e-104c71af7c8dElementInfo $c98d91a8-1d85-4559-a363-567406dda799
1132
ç¼m/-F³°ó&D‹ qADGJMPSVY\_behknqÐ-PKµ¡6NRôbßX_S_Papplicationcontext.d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.precompileinfo.auxiliaryS_¬  (pF(èTarget
ContainsPointMethod
TimeStampOnly$3da92167-7fbc-408e-ba31-289eacd9a1b6$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aDestruct$bd1a03d8-3f54-4dda-849e-104c71af7c8dElementInfo $c98d91a8-1d85-4559-a363-567406dda799
1102
GetClientData$76bb4624-4246-42f6-bbbf-054eb808e2b6GetSurroundingRect
$18ce8e0e-1457-48a8-bcd0-7951d3f970e9GetTextProperties$a10c43a8-e1a5-4395-9c05-8f068fa3f213GetUpdateRects$92ddec3b-588c-49de-9230-ee0593f038f1HandleInput$cc34e399-f4db-4173-9353-487653ee10ab
1133
GetClientData$76bb4624-4246-42f6-bbbf-054eb808e2b6GetSurroundingRect
$18ce8e0e-1457-48a8-bcd0-7951d3f970e9GetTextProperties$a10c43a8-e1a5-4395-9c05-8f068fa3f213GetUpdateRects$92ddec3b-588c-49de-9230-ee0593f038f1HandleInput$cc34e399-f4db-4173-9353-487653ee10ab
1103
Initialize$43d721f5-3a2b-42c9-a104-7a96c2316abfPaint$facd1ea9-8d5e-4ea3-8702-22850a5d44b4
SetClientData$bc268e22-f376-43d7-a953-8227104baad9SetStaticState$de111f4d-7470-49ed-86d0-ee0f1b804464Update$e474628b-362f-4f98-b267-63183c99f5aaGetName$604f705e-b993-4483-8f31-a926f1bee51f GetNamespace!$32695e07-f7a8-4b27-ae56-49ccf6b96998"GetSize#$65e82692-6b00-428f-b988-733045be680a$
GetTranslator%$929fcc05-da12-4e25-8570-ce91af28ee8a&SetVisuFlagsInternal'$84d2ab05-f590-4e46-b3c5-4a062a41cc06(  FB_ReInit)$090eea3f-18d6-4ef3-9c3e-248da005ce0c*GetInitializeVersion+$12d294c2-ef86-4913-ae4b-87a45c1a30c4,FB_Exit-$aa7e9389-6b12-4c5f-8c66-428005e5015a.GetText/$1ec69f24-acc5-4cf9-a25d-046039fb8b460
1134
Initialize$43d721f5-3a2b-42c9-a104-7a96c2316abfPaint$facd1ea9-8d5e-4ea3-8702-22850a5d44b4
SetClientData$bc268e22-f376-43d7-a953-8227104baad9SetStaticState$de111f4d-7470-49ed-86d0-ee0f1b804464Update$e474628b-362f-4f98-b267-63183c99f5aaGetName$604f705e-b993-4483-8f31-a926f1bee51f GetNamespace!$32695e07-f7a8-4b27-ae56-49ccf6b96998"GetSize#$65e82692-6b00-428f-b988-733045be680a$
GetTranslator%$929fcc05-da12-4e25-8570-ce91af28ee8a&SetVisuFlagsInternal'$84d2ab05-f590-4e46-b3c5-4a062a41cc06(  FB_ReInit)$090eea3f-18d6-4ef3-9c3e-248da005ce0c*GetInitializeVersion+$12d294c2-ef86-4913-ae4b-87a45c1a30c4,FB_Exit-$aa7e9389-6b12-4c5f-8c66-428005e5015a.GetText/$1ec69f24-acc5-4cf9-a25d-046039fb8b460
1104
GetTooltip1$21c25eca-c248-465b-b4b0-0204791155ff2GetElementArray3$cf2e9f46-1ee2-4682-bbe6-3874f3fbe56a4GetElementIdArray5$5e4273fc-9f05-461c-b423-c58b9dc134d26$bb9c83f1-333f-46ab-ab8e-69199fd990357$fc4c6343-7ce9-42bc-8262-9a6a1327341b8FB_Init9$752b71e2-b1b2-4702-9050-08da20eb72ca:$f209a603-a898-45ae-b7e2-31d287fd1285;GetStringValue<$3754a7fe-edf0-48c3-8383-f9bdba65a8a1= FB_Reinit>$3d732b5c-2738-4e89-973b-f4b8944091e0?GetBoolValue@$91c86c02-f3d9-4227-a565-2c1978784eebAGetDintValueB$cd4d6755-c0b1-48f7-b969-40645e76e866C$8d3c26e8-b3b3-45ad-b4aa-c3fe0255abf8D$829c3fad-3781-4802-9510-67b96822953aE$46f0b393-4fad-55d4-b808-0596b8cb1e4bF$cff18b1d-6553-00d5-c7c5-07be573590d7G$96c5ff85-de7d-5069-b40d-704a8d70c04eH$1998350e-226f-5e8b-b165-ce591fcaaa43I$ade7918a-6d6a-4c1c-b87c-95b20bed63e8J$03ab0519-9efa-4405-944f-1ea6cfb14d0bK$626a9f2f-8c8c-4931-922b-526e34913f53L$d8ea3f71-3d4c-46bb-87b1-67247f3e881dMCallTask__MainTaskNFunctionO$9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ecP$00000000-0000-0000-0000-000000000000QCallTask__VISU_TASKR$fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611S__Setup__Call__POUTProgramU$f0c628e9-d551-404f-a477-94989ca91494V__sys__setup__tasksW$55a5d3fc-ed75-4089-a361-a5b88070b08fX_Implicit_Jitter_DistributionYTypeZ$0ef06689-85fe-4a20-b9db-ac957b388540[_Implicit_Task_Info\$24cedb4e-5449-49c0-a441-e663430ba7d2]_Implicit_TaskGroup_Info^$58f96dad-78cc-5d7c-869c-011893a9c9d5__Implicit_Task_Config_Info`$fcbb4ffd-005d-40ae-9011-ba816e47d83ea__VisualizationStyleb
FunctionBlockc0Visu__VisualManager__AfterOnlinechangeConcurrentd$238d0a16-62aa-408d-92c7-3921b963dfafe4Visu__VisualManager__AfterOnlinechangeConcurrentLatef$8c8b487b-5da0-482f-8386-a1622c212ce5g1Visu__VisualManager__BeforeOnlinechangeConcurrenth$a06f3811-f4d4-4937-b758-72150c9c569di,Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visuj$e55b107b-ea0d-4a5f-a8d3-8ea8fa04b1bck1Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visu_latel$80a6fb3f-4c8a-4d9e-ab7c-641434948f5am6Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visu_generatedn$ad05de03-85c7-5d93-b901-7188de77dcc6o!__VisuSettings_VisualManager__visp$__VisuMemory_Init_VisualManager__visq*Visu__VisualManager__InitializationProgramr$02128c91-8553-421b-84cf-0da45290cfe1sT9a088331HPS_1t$a7062fe6-fc45-4fca-92ad-57fd097ea858uPLC_PRGv$5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031wVisualization__visxVisualization__inp__visyT56cd5e21HPS_1z$abe08917-1e37-499c-9eac-6878a71b7477{T370f1b48HPS_1|$e17f0803-7faa-490a-a3e5-0c1ce4c5b3bd}IoConfig__ErrorPou~$aee4d1e4-caac-4b3a-b0a6-f1826ea5ba86,Tparam_8000_F4EBD22D_IoDrvInput_Channel8BOOL€$f7e7d026-2f82-4d2d-a4a6-96440808f711.Tparam_8000_F4EBD22D_IoDrvInput_OpenDrainState‚$af45e363-980c-4291-9831-ff96fcbde79eƒ'Tparam_8000_F4EBD22D_IoDrvInput_Ch5BOOL„$55913eb1-8fc8-4243-95bf-95272cdbc8f8…Tparam_8000_F4EBD22D_IoDrvInput†$258ab4a0-1097-4155-be1b-8a022e889a67‡(Tparam_8000_AA0F2F85_IoDrvOutput_Ch8REALˆ$bb3e1bea-a4ef-4d1c-a56b-eece413a43b0‰(Tparam_8000_AA0F2F85_IoDrvOutput_Ch8UINTŠ$9f288056-21d1-486a-8f29-dff4514cb260‹-Tparam_8000_AA0F2F85_IoDrvOutput_Channel8BOOLŒ$59d9238b-8ad8-4e7f-b057-f00a97158922(Tparam_8000_AA0F2F85_IoDrvOutput_Ch5BOOLŽ$e85d8130-804f-473b-8a1e-f36d68e1f522 Tparam_8000_AA0F2F85_IoDrvOutput$e8d43f8a-67c4-4ef6-8988-12067433d7ea‘ Tparam_8000_E391E531_IoDrvConfig’$5caff236-295b-498e-96d4-d942241502e7“%Visu__VisualManager__AfterInitProgram”$e9ebae38-19db-48b7-a966-339ac6cbe4b8•__VisuInitInstantiation_Fb–real32__to__any32—$adb07db6-6cb2-4889-b206-007b85f53578˜any32__to__real32™$bc57a7e2-ed11-422f-976f-8be4fc5666bfš
1135
GetTooltip1$21c25eca-c248-465b-b4b0-0204791155ff2GetElementArray3$cf2e9f46-1ee2-4682-bbe6-3874f3fbe56a4GetElementIdArray5$5e4273fc-9f05-461c-b423-c58b9dc134d26$bb9c83f1-333f-46ab-ab8e-69199fd990357$fc4c6343-7ce9-42bc-8262-9a6a1327341b8FB_Init9$752b71e2-b1b2-4702-9050-08da20eb72ca:$f209a603-a898-45ae-b7e2-31d287fd1285;GetStringValue<$3754a7fe-edf0-48c3-8383-f9bdba65a8a1= FB_Reinit>$3d732b5c-2738-4e89-973b-f4b8944091e0?GetBoolValue@$91c86c02-f3d9-4227-a565-2c1978784eebAGetDintValueB$cd4d6755-c0b1-48f7-b969-40645e76e866C$8d3c26e8-b3b3-45ad-b4aa-c3fe0255abf8D$829c3fad-3781-4802-9510-67b96822953aE$46f0b393-4fad-55d4-b808-0596b8cb1e4bF$cff18b1d-6553-00d5-c7c5-07be573590d7G$96c5ff85-de7d-5069-b40d-704a8d70c04eH$1998350e-226f-5e8b-b165-ce591fcaaa43I$ade7918a-6d6a-4c1c-b87c-95b20bed63e8J$03ab0519-9efa-4405-944f-1ea6cfb14d0bK$626a9f2f-8c8c-4931-922b-526e34913f53L$d8ea3f71-3d4c-46bb-87b1-67247f3e881dMTa2024022HPS_1NTypeO$32066000-0945-4665-b242-aa39f7e04a65P$00000000-0000-0000-0000-000000000000QCallTask__MainTaskRFunctionS$9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ecTCallTask__VISU_TASKU$fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611V__Setup__Call__POUWProgramX$f0c628e9-d551-404f-a477-94989ca91494Y__sys__setup__tasksZ$55a5d3fc-ed75-4089-a361-a5b88070b08f[_Implicit_Jitter_Distribution\$0ef06689-85fe-4a20-b9db-ac957b388540]_Implicit_Task_Info^$24cedb4e-5449-49c0-a441-e663430ba7d2__Implicit_TaskGroup_Info`$58f96dad-78cc-5d7c-869c-011893a9c9d5a_Implicit_Task_Config_Infob$fcbb4ffd-005d-40ae-9011-ba816e47d83ecVisualization__visd
FunctionBlockeVisualization__inp__visf__VisualizationStyleg0Visu__VisualManager__AfterOnlinechangeConcurrenth$238d0a16-62aa-408d-92c7-3921b963dfafi4Visu__VisualManager__AfterOnlinechangeConcurrentLatej$8c8b487b-5da0-482f-8386-a1622c212ce5k1Visu__VisualManager__BeforeOnlinechangeConcurrentl$a06f3811-f4d4-4937-b758-72150c9c569dm,Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visun$e55b107b-ea0d-4a5f-a8d3-8ea8fa04b1bco1Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visu_latep$80a6fb3f-4c8a-4d9e-ab7c-641434948f5aq6Visu__VisualManager__WithinInitAndExit__visu_generatedr$ad05de03-85c7-5d93-b901-7188de77dcc6s!__VisuSettings_VisualManager__vist$__VisuMemory_Init_VisualManager__visu*Visu__VisualManager__InitializationProgramv$02128c91-8553-421b-84cf-0da45290cfe1wPLC_PRGx$5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031yT56cd5e21HPS_1z$abe08917-1e37-499c-9eac-6878a71b7477{@Tparam_Io_c383ce79_8ee3_44fb_b8b9_0f92e681dd60_HPS_1_IoDrvConfig|$b5476396-d6e6-4940-893b-8747755907f4}Tc383ce79HPS_1~$8afef0f1-4250-4466-b2a7-f6d293cf7192IoConfig__ErrorPou€$aee4d1e4-caac-4b3a-b0a6-f1826ea5ba86'Tparam_8000_3252E4CF_IoDrvInput_Ch8REAL‚$13e266c0-b2f2-4cc2-abd1-18830df2c5e1ƒ'Tparam_8000_3252E4CF_IoDrvInput_Ch8UINT„$edb3ea70-7c80-4343-9be1-68af0b582817…,Tparam_8000_3252E4CF_IoDrvInput_Channel8BOOL†$6fb86d21-003d-4b5e-9a28-3fd77a04eef7‡'Tparam_8000_3252E4CF_IoDrvInput_Ch5BOOLˆ$f85e6158-d142-4968-9dcc-f7a4c1116af3‰Tparam_8000_3252E4CF_IoDrvInputŠ$937e53e5-74bf-4f0b-a4c2-d2cc43dbdecc‹-Tparam_8000_C0078C4C_IoDrvOutput_Channel8BOOLŒ$d9364b5d-eafe-451b-a2d4-feb272433d56/Tparam_8000_C0078C4C_IoDrvOutput_OpenDrainStateŽ$a0c94aa2-f6c4-4eb4-95e5-9e4cea87722e(Tparam_8000_C0078C4C_IoDrvOutput_Ch5BOOL$fdc0d1bf-6b17-49ba-bcec-7208d768c92a‘ Tparam_8000_C0078C4C_IoDrvOutput’$2f44fb85-0523-4146-ab2c-6ca68553a747“%Visu__VisualManager__AfterInitProgram”$e9ebae38-19db-48b7-a966-339ac6cbe4b8•__VisuInitInstantiation_Fb–real32__to__any32—$adb07db6-6cb2-4889-b206-007b85f53578˜any32__to__real32™$bc57a7e2-ed11-422f-976f-8be4fc5666bfš
1105
real32__eq›$79084732-5d65-4953-878b-b9d1570ab3c3œ
1136
real32__eq›$79084732-5d65-4953-878b-b9d1570ab3c3œ
1106
real32__neŁ$26c1b838-f805-4f80-b547-7a6b4efbbbb5×
1137
real32__neŁ$26c1b838-f805-4f80-b547-7a6b4efbbbb5×
1107
real32__ltŸ$8897f859-01db-4c48-85cd-8862ad90c271 
1138
real32__ltŸ$8897f859-01db-4c48-85cd-8862ad90c271 
1108
real32__leĦ$06045a98-b196-40fe-bbf3-cc6b9cd04fa6˘
1139
real32__leĦ$06045a98-b196-40fe-bbf3-cc6b9cd04fa6˘
1109
real32__gt£$57dc0ec0-25cf-4c02-9dde-c27a20a79806¤
1140
real32__gt£$57dc0ec0-25cf-4c02-9dde-c27a20a79806¤
...
...
1135
real64__eqí$475d8087-1c89-48a4-8923-1690f76c80fdî
1166
real64__eqí$475d8087-1c89-48a4-8923-1690f76c80fdî
1136
real64__ne´$7229c098-2c5d-434a-9ab4-f35ad2b92202­
1167
real64__ne´$7229c098-2c5d-434a-9ab4-f35ad2b92202­
1137
real64__lt˝$5de9e5f2-dd5e-4a6e-b860-18fd191e23ee˛
1168
real64__lt˝$5de9e5f2-dd5e-4a6e-b860-18fd191e23ee˛
1138
real64__le๓$7301d2cc-2aa1-4de3-9bef-548d89987e86๔
1169
real64__le๓$7301d2cc-2aa1-4de3-9bef-548d89987e86๔
1139
real64__gtő$38f386c3-7170-454b-8528-c10a39021b23ö
1170
real64__gtő$38f386c3-7170-454b-8528-c10a39021b23ö
1140
real64__ge÷$f9510bc1-1227-49ab-9870-64870fd1a5fbųreal64__addł$9dc891f0-020c-40ef-b8a7-99b35c1d6808śreal64__subū$2fd9375a-655d-4573-bd00-1bcc1c494227üreal64__mulż$e2479120-cb69-43ba-87fa-98e33b5112c2žreal64__div’$a1c7ca2c-f191-46d4-a7f5-1504f1ba9eb8€real64__abs$99947bf9-0e45-48b1-ad7f-8efb60cecd95‚real64__minƒ$fb18f571-3f0d-4f1e-9a10-9bf219caed48„real64__max…$7b55e231-072f-4e70-a3f9-b4b1a98c1c66†
real64__limit‡$b701090f-8dde-42e6-b8fe-5f22597768eeˆreal64__to__any64‰$d8153915-f13d-4be5-963e-2e0db8de9f44Šany64__to__real64‹$97dc91e6-edb3-4c35-be5d-6e444884a6eeŒ__sys__rts__cycle__2$1230b333-5d6b-46b8-a973-900b5373db72Žexchange__and__add$a39e5468-86fa-4e6d-affe-3e2e51db2150test__and__set‘$78879ef1-a378-4991-b06f-4f6324e3955f’compare__and__swap“$84b9de1a-938d-454b-a526-1c5121467a99” __memcopy•$9d234cab-298b-4f80-8b06-238a4ecbdbf1–__stringcompare—$9f5705df-d2f0-46b3-8c4d-6a4d6217fac6˜__wstringcompare™$0bea6546-230e-4059-a0c6-574c96c9dcc9š__CurrentTaskDetection›$16e0ace9-adb7-41f9-bd1c-cb81bbe43190œ__cycle__code__MainTask$b8ceff16-a5a4-476d-8785-3e38e33b192ež__cycle__code__VISU_TASKŸ$9b77df1b-3612-41bd-b438-d8cc6dd3e43c _Implicit_Task_Config_Variables” VarGlobal¢$eb2f4a3e-74cf-41ed-8881-9ac72253e1ce£_Implicit_KindOfTask¤$f9f7a07a-2f59-43dd-92c1-9e759034552b„Visu__VisualManager__GVL__1¦$dd39b8e8-0902-4f00-9613-77ca5a80e8ce§Visu__VisualManager__GVL__2Ø$c954273d-6e0e-4a09-9628-ce66ae839650©Visu__VisualManager__OverlayGVLŖ$c64ed4bf-97d7-597f-9909-ced761cbdc29«1GVL_Io_9a088331_caf6_4164_aadf_3519e8df09fa_HPS_1¬$39b7227e-18b7-47cf-b04d-c57c6da7954b­1GVL_Io_56cd5e21_56df_42c1_8175_ed57ed99c9ef_HPS_1®$a5e28ec0-8486-4cc9-821d-f7751e365f8bÆ1GVL_Io_370f1b48_4197_4836_be0d_411c32c64912_HPS_1°$afeb97b3-a217-4c4f-a793-fed3123866f2±IoConfig_Globals²$500d30a6-fff2-4a3d-af9c-bf9ea2dc637e³/GVL_Io_9fb366cf_c38e_4347_b400_1a9d7c728688_DPS“$a62bc868-1eb4-48fd-8dfc-e6de3475bba7µIoConfig_Globals_ModuleList¶$39e305bd-5376-4e9a-a00c-cd257e00b490·IoConfig_Globals_Mappingø$705a7ef3-a1f6-459e-8c77-7da7fa307e25¹Visu__VisualManager__GVL__0ŗ$8fc03bb5-edf9-4dbb-817e-dc279c9a11ae»VisualConstraintErrorsGVL¼$568dd4cd-9ccc-459c-a9a9-42eb7b83275e½Visu__VisualManager__CommonGVL¾$033c6971-1955-41bf-8d2e-5344b48aea3aæ__CYCLE__CODE__VISU_TASKĄ__CYCLE__CODE__MAINTASKĮĀ$d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51Ć$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423eÄLengthÅ
1171
real64__ge÷$f9510bc1-1227-49ab-9870-64870fd1a5fbųreal64__addł$9dc891f0-020c-40ef-b8a7-99b35c1d6808śreal64__subū$2fd9375a-655d-4573-bd00-1bcc1c494227üreal64__mulż$e2479120-cb69-43ba-87fa-98e33b5112c2žreal64__div’$a1c7ca2c-f191-46d4-a7f5-1504f1ba9eb8€real64__abs$99947bf9-0e45-48b1-ad7f-8efb60cecd95‚real64__minƒ$fb18f571-3f0d-4f1e-9a10-9bf219caed48„real64__max…$7b55e231-072f-4e70-a3f9-b4b1a98c1c66†
real64__limit‡$b701090f-8dde-42e6-b8fe-5f22597768eeˆreal64__to__any64‰$d8153915-f13d-4be5-963e-2e0db8de9f44Šany64__to__real64‹$97dc91e6-edb3-4c35-be5d-6e444884a6eeŒ__sys__rts__cycle__2$1230b333-5d6b-46b8-a973-900b5373db72Žexchange__and__add$a39e5468-86fa-4e6d-affe-3e2e51db2150test__and__set‘$78879ef1-a378-4991-b06f-4f6324e3955f’compare__and__swap“$84b9de1a-938d-454b-a526-1c5121467a99” __memcopy•$9d234cab-298b-4f80-8b06-238a4ecbdbf1–__stringcompare—$9f5705df-d2f0-46b3-8c4d-6a4d6217fac6˜__wstringcompare™$0bea6546-230e-4059-a0c6-574c96c9dcc9š__CurrentTaskDetection›$16e0ace9-adb7-41f9-bd1c-cb81bbe43190œ__cycle__code__MainTask$f02f3a80-f785-42c9-bf57-b339f68d2403ž__cycle__code__VISU_TASKŸ$794f8308-91e7-437b-abe8-1c99eb818880 1GVL_Io_a2024022_88dd_436d_8409_4f20bd23bad4_HPS_1”  VarGlobal¢$6d56b215-5195-4d67-8097-876d77858958£_Implicit_Task_Config_Variables¤$eb2f4a3e-74cf-41ed-8881-9ac72253e1ce„_Implicit_KindOfTask¦$f9f7a07a-2f59-43dd-92c1-9e759034552b§Visu__VisualManager__GVL__1Ø$dd39b8e8-0902-4f00-9613-77ca5a80e8ce©Visu__VisualManager__GVL__2Ŗ$c954273d-6e0e-4a09-9628-ce66ae839650«Visu__VisualManager__OverlayGVL¬$c64ed4bf-97d7-597f-9909-ced761cbdc29­1GVL_Io_56cd5e21_56df_42c1_8175_ed57ed99c9ef_HPS_1®$a5e28ec0-8486-4cc9-821d-f7751e365f8bÆ1GVL_Io_c383ce79_8ee3_44fb_b8b9_0f92e681dd60_HPS_1°$865584f8-f1cf-41e0-8165-a71f09e7e113±IoConfig_Globals²$500d30a6-fff2-4a3d-af9c-bf9ea2dc637e³/GVL_Io_9fb366cf_c38e_4347_b400_1a9d7c728688_DPS“$a62bc868-1eb4-48fd-8dfc-e6de3475bba7µIoConfig_Globals_ModuleList¶$39e305bd-5376-4e9a-a00c-cd257e00b490·IoConfig_Globals_Mappingø$705a7ef3-a1f6-459e-8c77-7da7fa307e25¹Visu__VisualManager__GVL__0ŗ$8fc03bb5-edf9-4dbb-817e-dc279c9a11ae»VisualConstraintErrorsGVL¼$568dd4cd-9ccc-459c-a9a9-42eb7b83275e½Visu__VisualManager__CommonGVL¾$033c6971-1955-41bf-8d2e-5344b48aea3aæ__CYCLE__CODE__VISU_TASKĄ__CYCLE__CODE__MAINTASKĮĀ$d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51Ć$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423eÄLengthÅ
1141
VariableIdĂSignatureIdăScopeId╚PositionToSave╔MessagesToSave╩&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}╦Name╠$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d═NameExp╬Operator¤&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}đPreCompileFlagsĐ&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}Ď
1172
VariableIdĂSignatureIdăScopeId╚PositionToSave╔MessagesToSave╩&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}╦Name╠$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d═NameExp╬Operator¤&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}đPreCompileFlagsĐ&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}Ď
1142
ObjectGuid”System.Guid‘ParentObjectGuid’  TimeStamp÷$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41◊PreCompiledPOUFlagsō&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}ŔBreakpointlistŕ$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331Ř
KindOfContext‹&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}›
SubSignaturesř&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}ŖSignaturesArrayŗGlobalSignaturesArrayŠCompiledPOUsArray‚&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}„LibraryPathš  NamespaceŚApplicationGuidś
1173
ObjectGuid”System.Guid‘ParentObjectGuid’  TimeStamp÷$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41◊PreCompiledPOUFlagsō&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}ŔBreakpointlistŕ$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331Ř
KindOfContext‹&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}›
SubSignaturesř&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}ŖSignaturesArrayŗGlobalSignaturesArrayŠCompiledPOUsArray‚&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}„LibraryPathš  NamespaceŚApplicationGuidś
1143
TargetGuidšUnicodeIdentifiers├Y─┼Ăă╚
1174
TargetGuidšUnicodeIdentifiers├N─┼Ăă╚
1144
ɁÊËÌÍ΀ÏЀÑÒ€ÓÔ€ÓÕ
1175
ɁÊËÌÍ΀ÏЀÑÒ€ÓÔ€ÓÕ
1145
ÖËÒ€ÓÆ×€ØÕ
1176
ÖËÒ€ÓÆ×€ØÕ
1146
ÙÚÛ€Ü݁Þ߁ÞàÞáâãÕ
1177
ÙÚÛ€Ü݁Þ߁ÞàÞáâãÕ
1147
äå€Óæ€Óç&
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛœ!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛœ!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ¯ñ!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1178
äå€Óæ€Óç&
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛœ!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÛœ!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ¯ñ!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1148
ža!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ža!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿǧ!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ\±!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„Í!Ö
1179
ža!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ža!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿǧ!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ\±!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„Í!Ö
1149
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„Í!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ-¯!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`ï!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔG!!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿNg!!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ !,$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"#,$!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$%¾@$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&'¾@$!Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ()Zf$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*+Zf$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,-œŒ$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ./i¢$!Ö
1180
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ„Í!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ-¯!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`ï!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔG!!ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿNg!!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ !,$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"#,$!Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$%¾@$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&'¾@$!Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ()Zf$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*+Zf$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,-œŒ$!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ./i¢$!Ö
1150
                    01iб$!о                    23iб$!о                    45шк$!о
1181
                    01iб$!о                    23iб$!о                    45шк$!о
1151
                    67Чэ$!╓            89:]8?!╓            ;<:]8?!╓              =>:]8?!╓            ?@:]8?!╓            AB:9r?!╓            8CDкШ?!╓            W8EFЄП!╓             W=GFЄП!╓            W,HFхДЭ!╓            к8IJ╕Й╛И%╓            к,KJЭ^┴И%╓             к=LJ█┬И%╓к            TMNOPTKn ╓            TQNRP`qn ╓            STUPВЧn ╓            ZVNWPВЧn ╓            XYZP┬уn ╓            [Y\Po ╓            ]Y^PN0o ╓            _Y`PN0o ╓            ВabFPЄП!╓0                    cNdP>!╓4                    eNfP>!╓1                    gNhPўb>!╓,                    iNjP╥Я>!╓1                    kNlPЄ┼>!╓6                    mNnP#ь>!╓!            6ob:Pн?!╓$            6pbDPкШ?!╓*            qTrPкШ?!╓                    sYtP■_ ╓            0uTvP╦Бl ╓                    wbP█Ь!╓                    xb7PЧэ$!╓                    yYzP╬p*!╓                    {Y|P°Е░&╓                    }T~P╔С&╓,                    YАPBТе&╓.                    БYВPвйе&╓'                    ГYДPвйе&╓                    ЕYЖP▐е&╓(                    ЗYИPX)ж&╓(                    ЙYКPИOж&╓                    ЛYМPюvж&╓(                    НYОP▀Ыж&╓                     ПYРP`┴ж&╓                     СYТP`┴ж&╓%            НУTФP┴╛?!╓            ▓ХbJP─d╛И%╓            ЦNЧP▐АH&╓            ШNЩP▐АH&╓
1182
                    67Ќь$!о            89:]8?!о            ;<:]8?!о              =>:]8?!о            ?@:]8?!о            AB:9r?!о            8CDфў?!о            W8EFЫЈ!о             W=GFЫЈ!о            W,HFтёЮ!о            ф8IJрo?hЦђо            ф,KJамAhЦђо             ф=LJьuChЦђоф                    MNOPI┴Њ~ъђо            TQRSPTKn о            TTRUP`qn о            VWXPѓЌn о            ZYRZPѓЌn о            [N\P┬сn о            ]N^Po о            _N`PN0o о            aNbPN0o о                    cdP█ю!о                    ed7PЌь$!о            ѓfdFPЫЈ!о0                    gRhP>!о4                    iRjP>!о1                    kRlPэb>!о,                    mRnPмЪ>!о1                    oRpPЫ┼>!о6                    qRrP#В>!о!            6sd:PГ?!о$            6tdDPфў?!о*            uWvPфў?!о            0wWxP╦Ђl о                    yNzPЦ│mбђо@                    {N|P]л\║Цђо                    }N~P_Ш\║Цђо                    WђP«╠я╝Цђо'                    ЂNѓPЖ.­╝Цђо'                    ЃNёPРt­╝Цђо,                    ЁNєPРt­╝Цђо'                    ЄNѕPРt­╝Цђо                    ЅNіP<ы╝Цђо                    ІNїPYы╝Цђо/                    ЇNјPYы╝Цђо(                    ЈNљP4џы╝Цђо                     ЉNњPJФы╝Цђо%            ЇЊWћP┴Й?!о            ▓ЋdJPN;?hЦђо            ќRЌP№┴8╦Цђо            ўRЎP№┴8╦Цђо
1152
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿšNPÞ€H&Ö
1183
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿšR›PïÁ8Ë¥€Ö
1153
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœNPހH&Ö
1184
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœRPïÁ8Ë¥€Ö
1154
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿžNŸPÞ€H&Ö
1185
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿžRŸPïÁ8Ë¥€Ö
1155
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ N¡PÞ€H&Ö
1186
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ R¡PïÁ8Ë¥€Ö
1156
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢N£PÞ€H&Ö
1187
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¢R£PïÁ8Ë¥€Ö
1157
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤N¥PÞ€H&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¦N§PÞ€H&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¨N©P†ÍH&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªN«P†ÍH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬N­P†ÍH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ®N¯P†ÍH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°N±POîH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²N³POîH&Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´NµPOîH&Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶N·POîH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¸N¹POîH&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿºN»POîH&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼N½PaI&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾N¿PaI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀNÁPaI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÂNÃPaI&Ö
1188
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤R¥PïÁ8Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¦R§P=9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¨R©P;9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿªR«P;9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬R­P;9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ®R¯P;9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ°R±Pc59Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ²R³Pc59Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´RµPc59Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¶R·Pc59Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¸R¹PÅ[9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿºR»PÅ[9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼R½PÅ[9Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾R¿PÅ[9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÀRÁPÅ[9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÂRÃPÅ[9Ë¥€Ö
1158
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄNÅPaI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆNÇP:I&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈNÉP:I&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊNËP:I&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÌNÍP:I&Ö
1189
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄRÅPh9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÆRÇPh9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈRÉPh9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÊRËPh9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÌRÍPh9Ë¥€Ö
1159
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎNÏP:I&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐNÑP}®I&Ö
1190
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÎRÏP~§9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐRÑP~§9Ë¥€Ö
1160
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒNÓP}®I&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔNÕPÕI&Ö
1191
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÒRÓP~§9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔRÕP~§9Ë¥€Ö
1161
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖN×PÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØNÙPÕI&Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÚNÛPÕI&Ö
1192
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖR×P~§9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØRÙP…Í9Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÚRÛP…Í9Ë¥€Ö
1162
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜNÝPÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞNßPÕI&Ö
1193
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜRÝP…Í9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÞRßP…Í9Ë¥€Ö
1163
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàNáPÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâNãPÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäNåPÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæNçPÕI&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèNéPm J&Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêNëPm J&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìNíP”mJ&ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîNïP”mJ&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&ðNñPž’J&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ òNóPž’J&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ôYõPwáJ&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<öN÷P¾éK&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<øNùP¾éK&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<úNûPØL&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<üNýPL&Ö
1194
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿàRáP…Í9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâRãPóó9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäRåPóó9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿæRçPóó9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèRéPóó9Ë¥€Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêRëPóó9Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿìRíP)f:Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîRïP)f:Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&ðRñP)f:Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ òRóP)f:Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ!ôNõPê±:Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<öR÷PV<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<øRùPV<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<úRûPV<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<üRýPV<Ë¥€Ö
1164
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<þNÿPL&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<€NPL&Ö
1195
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<þRÿPþ{<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<€RPþ{<Ë¥€Ö
1165
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<‚NƒPé6L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<„N…Pé6L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<†N‡Pé6L&Ö
1196
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<‚RƒPþ{<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<„R…Pþ{<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<†R‡P™¢<Ë¥€Ö
1166
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ˆN‰Pé6L&Ö
1197
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ˆR‰P™¢<Ë¥€Ö
1167
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŠN‹Pé6L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŒNPé6L&Ö
1198
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŠR‹P™¢<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŒRP™¢<Ë¥€Ö
1168
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŽNPé6L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<N‘Pé6L&Ö
1199
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŽRP®È<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<R‘P®È<Ë¥€Ö
1169
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<’N“P‚L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<”N•Pi‰L&Ö
1200
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<’R“P®È<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<”R•P®È<Ë¥€Ö
1170
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<–N—Pi‰L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<˜N™Pi‰L&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<šN›P–M&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<œNP–M&Ö
1201
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<–R—P:ï<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<˜R™P‹ü<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<šR›P‹ü<Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<œRP‹ü<Ë¥€Ö
1171
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<žNŸP–M&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ< N¡P–M&Ö
1202
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<žRŸPP"=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ< R¡PP"=Ë¥€Ö
1172
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¢N£PYFM&Ö
1203
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¢R£PP"=Ë¥€Ö
1173
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¤N¥PYFM&Ö
1204
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¤R¥PP"=Ë¥€Ö
1174
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¦N§PYFM&Ö
1205
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¦R§PP"=Ë¥€Ö
1175
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¨N©PžN&Ö
1206
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¨R©PP"=Ë¥€Ö
1176
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ªN«PÈN&Ö
1207
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ªR«PP"=Ë¥€Ö
1177
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¬N­PÈN&Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<®N¯PÈN&Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<°N±P3ÂP&Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<²N³PMêP&Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<´NµPMêP&Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¶N·PMêP&Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¸N¹P"Q&Ö
1208
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¬R­P¸a=Ë¥€Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<®R¯P¸a=Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<°R±P¸a=Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<²R³Pù…=Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<´RµPù…=Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¶R·Pù…=Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¸R¹Pù…=Ë¥€Ö
1178
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ºN»P"Q&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¼N½PU!Q&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¾N¿PU!Q&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÀNÁPU!Q&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÂNÃPU!Q&Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÄNÅPZQ&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÆNÇPZQ&Ö
1209
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ºR»Pù…=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¼R½Pù…=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<¾R¿Pù…=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÀRÁPù…=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÂRÃP¯Ø=Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÄRÅP¯Ø=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÆRÇPSø=Ë¥€Ö
1179
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÈNÉPZQ&Ö
1210
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÈRÉPSø=Ë¥€Ö
1180
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>ÊNËPi€Q&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÌNÍPÚ?R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÎNÏPÚ?R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÐNÑPèeR&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÒNÓPèeR&Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÔNÕPèeR&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÖN×P<‹R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ØNÙP<‹R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÚNÛP<‹R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÜNÝP<‹R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÞNßP_±R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<àNáP_±R&Ö
1211
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ>ÊRËPSø=Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÌRÍPe)?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÎRÏPe)?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÐRÑPO?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÒRÓPO?Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÔRÕPO?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÖR×Pxj?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ØRÙPxj?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÚRÛPxj?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÜRÝPxj?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ÞRßPxj?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<àRáPxj?Ë¥€Ö
1181
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<âNãP_±R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<äNåP_±R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<æNçPt×R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<èNéPt×R&Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<êNëPt×R&Ö
1212
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<âRãPûœ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<äRåPûœ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<æRçPûœ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<èRéPûœ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<êRëPÂ?Ë¥€Ö
1182
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ìNíP›ýR&Ö
1213
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ìRíPÂ?Ë¥€Ö
1183
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<îNïP›ýR&Ö
1214
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<îRïPÂ?Ë¥€Ö
1184
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ðNñP›ýR&Ö
1215
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ðRñPÂ?Ë¥€Ö
1185
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<òNóP›ýR&Ö
1216
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<òRóPÂ?Ë¥€Ö
1186
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ôNõP¸#S&Ö
1217
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ôRõPÂ?Ë¥€Ö
1187
            <ЎNўP╕#S&╓            <°N∙P╕#S&╓            <·N√P╠IS&╓            <№N¤P╠IS&╓            <■N P╠IS&╓            <АNБPДoS&╓            <ВNГPДoS&╓            <ДNЕPДoS&╓
            <ЖNЗP<ЦS&╓            <ИNЙP<ЦS&╓            <КNЛPU╝S&╓             МNНPU╝S&╓            &ОNПPrтS&╓            &РNСPrтS&╓            &ТNУPrтS&╓              BФNХPПT&╓            BЦNЧP└.T&╓            BШNЩP└.T&╓            FЪNЫPю*МН%╓            ЬNЭPб|МН%╓            ЮNЯPб|МН%╓                    абвP┬уn ╓            гбдP┬уn ╓                    ебжP─O!╓                    збиP5NO!╓                    йбкPjчO!╓1                    лбмP■_ ╓1                    нбоPЕ$*!╓1                    пб░PSf░&╓                    ▒б▓PЭнд&╓/                    │б┤Pd¤д&╓                    ╡б╢Pфе&╓                    ╖б╕PNFе&╓                    ╣б║Pя<┼И%╓                    ╗б╝Pя<┼И%╓                    ╜б╛Pц╩И%╓<}~    √=С&╓uv    ╦Бl ╓MO    `qn ╓QR    ВЧn ╓SU    ВЧn ╓w    █Ь!╓    █Ь!╓    █Ь!╓     Юa!╓
1218
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<öR÷PÂ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<øRùPÂ?Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<úRûP7@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<üRýP7@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<þRÿP7@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<€RP7@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<‚RƒPZ4@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<„R…PZ4@Ë¥€Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<†R‡PZ4@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ˆR‰PÃa@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ŠR‹PÃa@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ŒRPª€@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&ŽRPª€@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&R‘Pɦ@Ë¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&’R“Pɦ@Ë¥€Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB”R•Pɦ@Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB–R—PçÌ@Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB˜R™PçÌ@Ë¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿFšR›P¼Åm¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœRP…+Æm¥€ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿžRŸPôxÆm¥€Ö1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ¡¢P”|“~ž€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ£¡¤PÂãn Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¥¡¦PÂãn Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ§¡¨PÄO!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ©¡ªP5NO!Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ«¡¬PjçO!Ö1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ­¡®PBm¢€Ö1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯¡°P]Ð\º¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ±¡²P×î¼¥€Ö/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ³¡´Pþî¼¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµ¡¶Pw#ï¼¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ·¡¸PYJï¼¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¹¡ºPu#Fh¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»¡¼PˆIFh¥€Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ½¡¾Pá¿Oh¥€Ö<€ÿÿÿÿŠçÞ¼¥€Öwxÿÿÿÿˁl ÖQSÿÿÿÿ`qn ÖTUÿÿÿÿ‚—n ÖVXÿÿÿÿ‚—n Öcÿÿÿÿۜ!Öÿÿÿÿۜ!Öÿÿÿÿۜ!Ö  ÿÿÿÿža!Ö
1188
    Юa!╓
    Юa!╓    \▒!╓    \▒!╓    Д═!╓    ЎZ!╓    +╔!╓    `я!╓    ╘G!!╓    ир#!╓    ,$!╓ !    ,$!╓"#    ╛@$!╓$%    ╛@$!╓&'    Zf$!╓()    Zf$!╓*+    Zf$!╓,-    ЬМ$!╓./    iв$!╓01    iв$!╓23    iв$!╓45    ї╞$!╓x7    Чэ$!╓6    T%!╓cd    >!╓ef    GR>!╓gh    ГН>!╓ij    ╥Я>!╓kl    #ь>!╓mn    н?!╓o:    н?!╓89    ]8?!╓;<    ]8?!╓=>    ]8?!╓?@    9r?!╓AB    9r?!╓pD    кШ?!╓8C    кШ?!╓qr    кШ?!╓УФ    ┴╛?!╓aF    ЄП!╓8E    ЄП!╓=G    ╡uШ%╓,H    хДЭ!╓┐Я    б|МН%╓└Э    б|МН%╓ЪЫ    ю*МН%╓=L    ╚X─И%╓,K    №в┬И%╓8I    Э^┴И%╓ХJ    ─d╛И%╓┴б|МН%╓┬PPKJ│4N[Y°q╠╟Papplicationcontext.e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203.precompileinfo.auxiliary╟8ю   (dYЎuTarget__GetInterfaceReferenceMethod
TimeStampOnly$50ec1707-5731-45b1-885b-40907fd79c2d$7495bafc-e9de-41f4-8422-4fa3de13a1fe__GetInterfacePointer$926f7604-3bb3-4ac2-a2b2-c74509742af8IQueryInterface   Interface
1219
џџџџža!ж
џџџџža!жџџџџ\Б!жџџџџ\Б!жџџџџ„Э!жџџџџіZ!жџџџџ+Щ!жџџџџ`я!жџџџџдG!!жџџџџЈр#!жџџџџ,$!ж !џџџџ,$!ж"#џџџџО@$!ж$%џџџџО@$!ж&'џџџџZf$!ж()џџџџZf$!ж*+џџџџZf$!ж,-џџџџœŒ$!ж./џџџџiЂ$!ж01џџџџiЂ$!ж23џџџџiЂ$!ж45џџџџѕЦ$!жe7џџџџ—э$!ж6џџџџT%!жghџџџџ>!жijџџџџGR>!жklџџџџƒ>!жmnџџџџвŸ>!жopџџџџ#ь>!жqrџџџџ­?!жs:џџџџ­?!ж89џџџџ]8?!ж;<џџџџ]8?!ж=>џџџџ]8?!ж?@џџџџ9r?!жABџџџџ9r?!жtDџџџџЊ˜?!ж8CџџџџЊ˜?!жuvџџџџЊ˜?!ж“”џџџџСО?!жfFџџџџђ!ж8Eџџџџђ!ж=Gџџџџ”р\Ѓ€ж,Hџџџџх„!жПŸџџџџєxЦmЅ€жРџџџџе`ЦmЅ€жš›џџџџМХmЅ€ж=LџџџџPEhЅ€ж,KџџџџЪOChЅ€ж8IџџџџnЌAhЅ€ж•JџџџџN;?hЅ€жСєxЦmЅ€жТPPKЕЁ6NЗ# Npoolcontext.pool.00000000-0000-0000-0000-000000000000.precompileinfo.auxiliary сп  (њ‡‰
ЊNone__HelpConvertDateFunction
TimeStampOnly$1c137676-f66f-428c-af12-54699e1772b8$00000000-0000-0000-0000-000000000000__HelpConvertString$e3e2dee5-80c7-4e97-ab64-7b5e39ea535b__LEFT  $1ac273b6-a01b-4295-88c5-ff4e218b6071
1189
$00000000-0000-0000-0000-000000000000__CheckedInterfaceCastFunction
$6c7b0b40-3393-4ac8-8272-f7e492c63aa3__CheckedPointerCast$2720d84f-e738-47fc-9606-476eb9a419c8__CompareInterfaces$89f9f17e-dfb1-4753-a04a-0e04defb54eeVAR_INFOType$365c4d7d-256c-4416-945b-832d41d631b2__DataSegments$6d5ee79a-0165-410b-9a03-2dcb86d77084
__SegmentInfo$86a3bd70-f6af-446c-a3ca-d70c9d74cefbExceptionContext$dc964aa2-aef0-4805-92de-9b8bed089e6c__BasePropertyInfo$31ba9dec-acd8-475d-b624-39b6068c7eaf__PropertyInfoStruct$85b65d0b-a93f-4e02-80e4-fafd3f54abc3__POUInfoStruct $8467172f-0c66-4acf-9d6b-245b2445da14!__FBInfoStruct"$1964cd27-f960-4298-b539-cf555cb4552c#__MethodInfoStruct$$d277c0d4-0a58-4c92-97d1-0453f8828707%__DUTInfoStruct&$76a1e5d2-9eb5-4a1b-a8e7-baf1b7eb9716'__GVLInfoStruct($a40cb7c8-28fe-4494-89ac-d9ba39db98a8)AnyType*$b60a5c90-aa6c-4c3f-8332-c02981c0bf59+__CodeLocationStruct,$bb81851c-8557-43fd-ad66-2f0071e45f53-__ARRAY__DIM__INFO.$c2d24aa9-2fc9-4f89-80ac-14d9f558122a/trycatch0$fdb186ec-1bb3-428f-bd1c-2a07c8f62af91throwex2$d3df2306-1c85-4582-9840-d91ec47927aa3__ImplicitReferenceTypesInit4$270c4366-521b-4273-856a-24cad42924c95__TaskSpecificInfo6$5f3af15b-046d-4359-9fb1-4011c841ebb07__CheckedInterfaceAssign8$09818148-288b-4e68-aaac-88d3699e851b9
__memcmp__iec:$0ac70c4a-9600-4218-ba11-7d8ad957fb05;ExceptionFlags<  VarGlobal=$13116516-29a3-4cab-a26f-d2f27fc21758>
1220
__SkipWhiteSpace$882a2370-bae2-4085-93e5-0932a060bdfc
__HelpConvert
$fdd0113a-d0f8-4f19-bc73-fa6acf9ecc59__HelpConvertTime$13c0f538-7207-41d3-8311-a322a7c20a0e__HelpConvertTimeUnits$183c332f-7773-4f5f-805c-178b91efab72__HelpConvertFromTime$020b085d-1351-401a-b6c0-1e0475de8a9f__HelpConvertStringBase$d6948954-0bf4-4d3f-ae69-e82fdade476c__HelpConvertFromDate$cee86ba7-461c-4d5d-b68e-c4f154c509d1__HelpConvertTimeWithUnit$50f01a4a-c350-4e6e-9dfa-0c242ec58ce8any32__to__string$52f276ac-71ea-475d-be1d-c34d7442869estring__to__any32$2aee5633-6b5b-4b6e-9cbc-79dd1000b70f__HelpReal32Convert$d623fa64-302c-47ab-9727-e08d1bbeb2b4 new__real32__to__string!$a891eece-ca29-4db8-b9cf-c1a855c9feac"
__ExtractReal#$b4fbe026-742b-4541-9a4b-a710de7d376c$__ExtractRealRaw%$3d3aa07e-b7ec-4780-af79-d77e0e2cb50f&real32__to__string'$6e654c8d-212d-4593-9f3a-0add0687319c(string__to__real32)$3fdad988-bfc9-4de5-969f-faf6f3c2a2e7*VERSION+Type,$5181460b-9464-4c0f-82f2-1f9633a4c34e-__HelpConvertStringBase64.$f277d52d-3603-4349-91bd-ca6602f5cff8/__HelpLConvert0$26023af2-e263-44c0-b290-4197ca6caa6a1__HelpConvertLTimeUnits2$92c01d00-33dc-47b6-842b-f7ab6ac400513__HelpConvertLTimeWithUnit4$9b7fa8d4-59a0-43f0-a610-be7bd5350ad95any64__to__string6$3cce6ca9-0c61-42bf-9945-73fd93e91f597string__to__any648$5239465a-699e-451b-8b12-973a3fc2657f9__HelpRealConvert:$e6a8a736-c389-4a55-8363-2e30c26fed79;real64__to__string<$2a265c59-789e-4c94-a95e-f5f70529f084=string__to__real64>$0ea1b145-4f18-4d61-a208-3c5f2005fc47?__ExtractLReal@$0ffc8285-5cf0-4854-bfbf-cfca06799935A__ExtractLRealRawB$e543e1fd-2bb8-4ac1-a749-ebad37d711fcC__SkipWhiteSpaceWD$19a99e06-dfd5-4402-8f83-521389a0dc1cE__LEFTWF$7bf449d7-156f-4dc3-885e-a6da7640cd90G__HelpConvertWH$95f63b9b-1365-4b41-ad25-d7a78a50547eI__HelpConvertDateWJ$f00a1aa9-5a5c-4c14-baa3-0f7ed88039c9K__HelpConvertTimeWL$a23e7f2f-7c7f-4ab8-b259-2bf314fda9c3M__HelpConvertTimeWithUnitWN$da52bb11-b3ee-4e17-9ece-aaac0b30420bO__HelpConvertStringWP$ce02c656-4033-46a9-b5f1-becdedeb9055Q__HelpConvertFromDateWR$ca024f07-11dc-4600-9f6f-069db29ac898S__HelpConvertFromTimeWT$0e53be5f-bda6-46ff-8a1f-7994ad076b55U__HelpConvertStringBaseWV$2e715801-9991-42f1-a152-4ae20bcff540W__HelpConvertTimeUnitsWX$095fd00c-3c36-4c3c-9f44-495013154180Y__HelpLConvertWZ$77fa4cbe-badc-4fcd-8f5d-c6cb079b41aa[__HelpConvertLTimeWithUnitW\$9c3251e0-2217-408f-a01c-0734012a0930]__HelpConvertStringBase64W^$3b4ae181-2d77-4a11-8709-d7385f2094ba___HelpConvertLTimeUnitsW`$7e0ea004-a391-4ef9-8aba-4797d6abef1ca__HelpReal32ConvertWb$b6997d1d-9d82-4124-bdc8-5c9ad8e80b65c__HelpRealConvertWd$9e79f897-d5d3-46c7-9038-97ad046758c0ewstring__to__real32f$d7d42225-63e5-489a-8ffc-da13c32e2888gnew__real32__to__wstringh$2e99850f-3fd7-43f6-915c-5908ab79d5d4ireal32__to__wstringj$d0117dd7-073c-4a9f-b9ec-8d276f7ae3b7kany32__to__wstringl$103e7c1c-c83d-4719-a2c6-923bc1ee8bfcmwstring__to__any32n$3493b04f-9f38-4061-af85-90cd238a240aostring__to__wstringp$9248ff97-fbbc-448e-ae9b-2fb2646b8bf7qwstring__to__stringr$3951380b-30c9-4ec4-92e7-a4707aca12e8sany64__to__wstringt$fdeae835-342b-4f09-9e28-287167c2d05cuwstring__to__any64v$c63e18fa-6b1a-452f-9bcc-080e5f54a487wreal64__to__wstringx$86a06adf-8294-4d01-8a63-1ec0342be49bywstring__to__real64z$c8fb5eda-6b2b-4b6b-bcc1-566c08910a30{__GlobalTextList__GVL|  VarGlobal}$bc12ce8e-58d2-5233-a537-d100c8e7bfcf~FB_Init$0b62a871-5d05-5cd0-ade6-e43a8c440d6e€  FB_Reinit$d289660d-c4d9-57b7-9adc-bee4c5fd276f‚FB_Exitƒ$ec6fe3b0-98b3-58c8-88a4-e88490a81a2a„…$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423e†Length‡
1190
TYPE_CLASS?$f4fafa0b-0199-4a4a-82c6-354c2db388c0@MEMORY_AREAA$04bdff5c-e859-4983-80cd-36bbdbce9f28B__DataSegmentFlagsC$36b719e5-3a34-450b-b806-362248c6fc69D
ExceptionCodeE$a241205c-3e8b-4f58-af39-21f166f9a7d2F__COMPILE_CONSTANTSG$db173c48-0431-4ee2-8080-d72c759a68e3H__WatchVarsI$e4086481-b65b-4bfc-821c-c1f278b8711dJ!__AllocatedImplicitReferenceTypesK$4e6b58d5-7a7d-4d43-b710-af56f2531e62L ConstantsM$c912f995-f4b5-48bd-9416-f36b0846c0e1NO$e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203P$6708bd14-cddc-4e28-b69d-d3183b7c423eQLengthR
1191
VariableIdSSignatureIdTScopeIdUPositionToSaveVMessagesToSaveW&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}XNameY$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1dZNameExp[Operator\&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}]PreCompileFlags^&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}_
1221
VariableIdˆSignatureId‰ScopeIdŠPositionToSave‹MessagesToSaveŒ&{bc2be951-49f6-4f0f-b731-e31e36606f1e}NameŽ$2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1dNameExpOperator‘&{bffb3c53-f105-4e85-aba2-e30df579d75f}’PreCompileFlags“&{9b5d4c11-b2d9-46c2-bf90-350eefa47fc5}”
1192
ObjectGuid`System.GuidaParentObjectGuidb TimeStampc$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41dPreCompiledPOUFlagse&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}fBreakpointlistg$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331h
KindOfContexti&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}j
SubSignaturesk&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}lSignaturesArraymGlobalSignaturesArraynCompiledPOUsArrayo&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}pLibraryPathq  NamespacerApplicationGuids
1222
ObjectGuid•System.Guid–ParentObjectGuid— TimeStamp˜$b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41™PreCompiledPOUFlagsš&{ffb74c62-0dab-4b81-a769-562edfcba448}›Breakpointlistœ$11f4bd64-2998-4795-a306-94dda94e3331
KindOfContextž&{1d8fe3d0-8423-48cf-8a9b-eaa134990850}Ÿ
SubSignatures SignaturesArray¡&{2dacf8ba-27b3-43f2-b9f0-d578dd179b1d}¢GlobalSignaturesArray£CompiledPOUsArray¤&{b19c1570-9d63-448c-b1a8-77c564f4bf41}¥LibraryPath¦ Namespace§ApplicationGuid¨
1193
TargetGuidtUnicodeIdentifiersPQRSTU
1223
TargetGuid©UnicodeIdentifiers+ˆŠ
1194
VWXYZ[€\]€^_€`a€`b
1224
‹ŒŽ€‘’€“”€•–€•—
1195
cX_€`Sd€eb
1225
˜”€•ˆ™€š—
1196
fgh€ijklkmknopb
1226
›œ€žŸ ¡¢¡£¤¥—
1197
qr€`s€`tÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?’ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ `¸ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! 
1227
¶ІАХ®АХ©;€€€€€€€€€€€€jЦяМn÷€€€€€€€€€€€€Q—яМn÷€€€€€€€€€€€€ mняМn÷€€€€€€€€€€€€
1198
?’ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:
1228
&рŒnж
џџџџџџџџџџџџ
ЌBрŒnжџџџџџџџџџџџџ_рŒnжџџџџџџџџџџџџmтŒnжџџџџџџџџџџџџy‰тŒnжџџџџџџџџџџџџmотŒnжџџџџџџџџџџџџL%уŒnжџџџџџџџџџџџџ&ќzуŒnжџџџџџџџџџџџџ”ауŒnжџџџџџџџџџџџџ€AфŒnжџџџџџџџџџџџџ кЯфŒnжџџџџџџџџџџџџ„ !hBхŒnж
џџџџџџџџџџџџ7"#MЯхŒnжџџџџџџџџџџџџЄ$%dцŒnжџџџџџџџџџџџџ&'(AцŒnжџџџџџџџџџџџџ ()мВцŒnжџџџџџџџџџџџџ
1199
`¸ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:
1229
*+,є╦чМn╓            .вMыМn╓             /0YЖыМn╓            12ївыМn╓            34^┐ыМn╓            56WьМn╓             78'HьМn╓            9:╛┌юМn╓             ;<VяМn╓             =>иiяМn╓            7?@╛яМn╓            дABК┌яМn╓            CDшл¤Мn╓            EFшл¤Мn╓            GHв╚¤Мn╓            IJЖх¤Мn╓            KLбGМn╓            MNeМn╓            OP╧ЭМn╓            QRй╣Мn╓            ST╡ЄМn╓            UVГ+Мn╓            WXюGМn╓             YZbdМn╓            [\─АМn╓            ]^Ф╣Мn╓            _`{ЄМn╓             ab█Мn╓            cd(dМn╓             efqzМn╓             ghf╒Мn╓            ijЭ*Мn╓            klКАМn╓            mn╥╕Мn╓            op,Мn╓            qr┌*Мn╓            st0HМn╓            uvudМn╓             wxКлМn╓             yzЙкМn╓                    {|} [КМn╓=    Q╤▀Мn╓    mэ▀Мn╓     /
1200
`¸ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF
1230
āŒnÖ
1201
ƒÞ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1231
ÿÿÿÿ&àŒnÖ
ÿÿÿÿ_àŒnÖÿÿÿÿè‰àŒnÖÿÿÿÿy‰âŒnÖÿÿÿÿmÞâŒnÖÿÿÿÿîãŒnÖÿÿÿÿüzãŒnÖÿÿÿÿo³ãŒnÖÿÿÿÿQ%äŒnÖÿÿÿÿ1³äŒnÖÿÿÿÿìåŒnÖ !ÿÿÿÿ̲åŒnÖ"#ÿÿÿÿ¹ëåŒnÖ$%ÿÿÿÿdæŒnÖ&'ÿÿÿÿv–æŒnÖ()ÿÿÿÿ©ëæŒnÖ-.ÿÿÿÿjëŒnÖ/0ÿÿÿÿY†ëŒnÖ12ÿÿÿÿõ¢ëŒnÖ34ÿÿÿÿWìŒnÖ56ÿÿÿÿÅ0ìŒnÖ78ÿÿÿÿp‡ìŒnÖ9:ÿÿÿÿ&÷îŒnÖ;<ÿÿÿÿ(LïŒnÖ=>ÿÿÿÿµ¡ïŒnÖ?@ÿÿÿÿ¾ïŒnÖABÿÿÿÿŠÚïŒnÖCDÿÿÿÿè«ýŒnÖEFÿÿÿÿ¢ÈýŒnÖGHÿÿÿÿ†åýŒnÖIJÿÿÿÿŸþŒnÖKLÿÿÿÿ¡GŒnÖMNÿÿÿÿϝŒnÖOPÿÿÿÿϝŒnÖQRÿÿÿÿOÖŒnÖSTÿÿÿÿƒ+ŒnÖUVÿÿÿÿîGŒnÖWXÿÿÿÿbdŒnÖYZÿÿÿÿĀŒnÖ[\ÿÿÿÿ”¹ŒnÖ]^ÿÿÿÿ2ÖŒnÖ_`ÿÿÿÿ{òŒnÖabÿÿÿÿ½GŒnÖcdÿÿÿÿqzŒnÖefÿÿÿÿ¹ŒnÖghÿÿÿÿTŒnÖijÿÿÿÿŒcŒnÖklÿÿÿÿÒ¸ŒnÖmnÿÿÿÿ,ŒnÖopÿÿÿÿÚ*ŒnÖqrÿÿÿÿÚ*ŒnÖstÿÿÿÿ0HŒnÖuvÿÿÿÿ2‘ŒnÖwxÿÿÿÿ_õŒnÖyzÿÿÿÿÇŒnÖ~ÿÿÿÿåõ]£€Ö€ÿÿÿÿ4]£€Ö‚ƒÿÿÿÿ’A]£€Ö„—7Ë¥€ÖPKµ¡6N8õ^ðëIlogging_project_categories_693fffc3-578c-4dcc-8258-6800165cf1c4.auxiliaryëÿ!0…jüoº&4o  rhý¹System.StringL{426762b5d3524b9f880f4df0e0d915e0}Categories8System.Collections.ArrayListÐPKµ¡6N5ž5L/*Dconstraintcheckercache12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.auxiliary*Õï (ÒXìF$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aKC:\Users\user\Desktop\drv,mega-io,code\branches\IoDrvMEGAIO\Example.project
Visualization$cff18b1d-6553-00d5-c7c5-07be573590d7__VisualizationStyle$cf8da9d9-d2d9-424f-ae48-da892b28e1c57sm3_basic, 4.4.0.1 (3s - smart software solutions gmbh)
ImagePool_sm35sm3_cnc, 4.4.0.0 (3s - smart software solutions gmbh)  ImagePool_cnc_sm3
1202

1203
¶w Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1204
¶w Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1205
" Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,
1206
EÃ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1207
Yø Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
1208
Yø Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ< 
1209
ú6 Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<!"
1210
ú6 Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<#$
1211
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<%&
1212
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<'(
1213
Û» Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<)*
1214
¾ô ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH,
1215
Ï Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
1216
ë@ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0/0
1217
ï%Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ012
1218
ëµ%ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL34
1219
\{ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH56
1220
ŒŽ Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ|78
1221
µ Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL9:
1222
3l Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ;<=
1223
È* Ö
1224
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€><?
1225
È* Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€@<A
1226
èP ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿB<C
1227
¶w Ö
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿND<E
1228
EÃ ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿF<G
1229
¾ô ÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿH<I
1230
Ï Ö!ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿJ<K
1231
ŒŽ Ö  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿL<M
1232
% Ö
ÿÿÿÿ`¸ ÖÿÿÿÿƒÞ Öÿÿÿÿ¥ Ö34ÿÿÿÿ\{ Ö78ÿÿÿÿµ Ö9:ÿÿÿÿïzT&ÖNïzT&ÖO
1233
PKJ³4N8õ^ðëIlogging_project_categories_693fffc3-578c-4dcc-8258-6800165cf1c4.auxiliaryëÿ!0…jüoº&4o rhý¹System.StringL{426762b5d3524b9f880f4df0e0d915e0}Categories8System.Collections.ArrayListÐPKJ³4NŒ
݉/*Dconstraintcheckercache12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.auxiliary*Õï  (ÒXìF$13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6aKC:\Users\user\Desktop\drv,mega-io,code\branches\IoDrvMEGAIO\Example.project
Visualization$cff18b1d-6553-00d5-c7c5-07be573590d7__VisualizationStyle$cf8da9d9-d2d9-424f-ae48-da892b28e1c57sm3_basic, 4.4.0.1 (3s - smart software solutions gmbh)
ImagePool_sm35sm3_cnc, 4.4.0.0 (3s - smart software solutions gmbh)  ImagePool_cnc_sm3
1234
$7e3c9c55-c670-4be7-baf7-6c57d1a7eff1visudialogs, 3.5.12.0 (system)ImagePoolDialogs
$e667d48c-cd27-404c-911c-0f825752f7c6!visuelem3dpath, 3.5.14.0 (system)ImagePool_3DPath$00627799-2976-44ff-91b1-a1f127da0382$visunativecontrol, 3.5.14.0 (system)
1232
$7e3c9c55-c670-4be7-baf7-6c57d1a7eff1visudialogs, 3.5.12.0 (system)ImagePoolDialogs
$e667d48c-cd27-404c-911c-0f825752f7c6!visuelem3dpath, 3.5.14.0 (system)ImagePool_3DPath$00627799-2976-44ff-91b1-a1f127da0382$visunativecontrol, 3.5.14.0 (system)
1235
IP_Offline$721710d6-6075-4e54-8e14-73b4cd64f9fcvisusymbols, 3.5.10.0 (system)Symbols$568dd4cd-9ccc-459c-a9a9-42eb7b83275e'element-bardisplayimage-gray-horizontal+element-potentiometer-potentiometer360-gray element-switch-dipswitch-blue-on!element-switch-dipswitch-blue-offelement-lamp-lamp1-green-onelement-lamp-lamp1-green-offelement-switch-dipswitch-red-on element-switch-dipswitch-red-off#element-switch-rockerswitch-gray-on $element-switch-rockerswitch-gray-off!element-lamp-lamp1-yellow-on"element-lamp-lamp1-yellow-off# element-switch-dipswitch-gray-on$!element-switch-dipswitch-gray-off%$e26557da-b8b3-4b1d-8ccb-f0e10f6b2a90&System.Guid'8Basic style, 3.5.14.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)($34db5dc3-44af-436a-b60a-47ecc031bc4c)
1233
IP_Offline$721710d6-6075-4e54-8e14-73b4cd64f9fcvisusymbols, 3.5.10.0 (system)Symbols$568dd4cd-9ccc-459c-a9a9-42eb7b83275e'element-bardisplayimage-gray-horizontal+element-potentiometer-potentiometer360-gray element-switch-dipswitch-blue-on!element-switch-dipswitch-blue-offelement-lamp-lamp1-green-onelement-lamp-lamp1-green-offelement-switch-dipswitch-red-on element-switch-dipswitch-red-off#element-switch-rockerswitch-gray-on $element-switch-rockerswitch-gray-off!element-lamp-lamp1-yellow-on"element-lamp-lamp1-yellow-off# element-switch-dipswitch-gray-on$!element-switch-dipswitch-gray-off%$e26557da-b8b3-4b1d-8ccb-f0e10f6b2a90&System.Guid'8Basic style, 3.5.14.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)($34db5dc3-44af-436a-b60a-47ecc031bc4c)
1236
ObjectGuid* ProjectId+
1234
ObjectGuid* ProjectId+
1237
ObjectName, TimeStamp-$0056fa0a-d327-435b-aa85-d1d2e6274590.  ErrorList/$45d53230-338f-48c6-9c49-fb518764a6dc0ItemName1$991ecb77-c0e4-4f6e-a91b-5c6be785d69b2  ScaleType3Width4Height5$53acc612-2285-4ef5-9ce7-9f340b0f399a6StaticElementBuffer7StaticElementCommandCount8$97f8f036-f142-4ec0-aa6e-6cc6eb0609679ObjectErrorList:ObjectUpdateList;GuidVisualConstraintErrorsGVL<ReferenceCounter=StaticElementDrawingCommands>#GuidStaticElementDrawingCommandsGVL?ComboboxInfo@ComboboxInfoAdditionalAFontInfoAllFontsBFontInfoUsedSignsCFontInfoUsedFontsD
LastStyleNameEHtml5ControlsUsed()€&*+,
1235
ObjectName, TimeStamp-$0056fa0a-d327-435b-aa85-d1d2e6274590.  ErrorList/$45d53230-338f-48c6-9c49-fb518764a6dc0ItemName1$991ecb77-c0e4-4f6e-a91b-5c6be785d69b2  ScaleType3Width4Height5$53acc612-2285-4ef5-9ce7-9f340b0f399a6StaticElementBuffer7StaticElementCommandCount8$97f8f036-f142-4ec0-aa6e-6cc6eb0609679ObjectErrorList:ObjectUpdateList;GuidVisualConstraintErrorsGVL<ReferenceCounter=StaticElementDrawingCommands>#GuidStaticElementDrawingCommandsGVL?ComboboxInfo@ComboboxInfoAdditionalAFontInfoAllFontsBFontInfoUsedSignsCFontInfoUsedFontsD
LastStyleNameEHtml5ControlsUsed()€&*+,
1238
-.@/0)€&*+,
1236
-.@/0)€&*+,
1239
1234)€&*+,
1237
1234)€&*+,
1240
56@78
9B:B;€&<B=B>€&?B@ABBCBDE@ ûs}ÖŽí×~ÖÔªIÜÖ  -ó™óÖ
1238
56@78
9B:B;€&<B=B>€&?B@ABBCBDE@ ûs}ÖŽí×~ÖÔªIÜÖ  -ó™óÖ
1241
›9O€»CÕ
^ÈeL_ÖՌfM_ÖWH™Ô ûs}Ö•§
%ÖÔªIÜÖ -ó™óÖ
1239
›9O€»CÕ
^ÈeL_ÖՌfM_ÖWH™Ô ûs}Ö%µl\£€ÖÔªIÜÖ -ó™óÖ
1242
›9O€»CÕ
^ÈeL_ÖÕŒfM_ÖWH™Ô@Ží×~ÖY9 ûs}ÖŽí×~Öªª ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö!/ ûs}Ö Ží×~Ö!/ ûs}Ö!Ží×~Ö(( ûs}Ö"Ží×~Ö(( ûs}Ö#Ží×~Ö(( ûs}Ö$Ží×~Ö(( ûs}Ö ûs}Ö°  ÿÿÿÿÿÿÿ-šnT2ÿÿ-]n+Ýÿÿ-]ÿ+2ÿÿ-šY+‘ÿÿ-þ•+1ÿÿ-+@ÿÿMMMÿ(Arialÿÿÿ<'++@@…798ÿMegaIO CODESYS Example-<P‘oÿÿMMMÿArialÿÿÿ4'<P‘P‘o<o…965ÿ
ANALOG INPUTSÿ-šPToÿÿ0'šPTPTošo…812ÿ
1240
›9O€»CÕ
^ÈeL_ÖÕŒfM_ÖWH™Ô@Ží×~ÖY9 ûs}ÖŽí×~Öªª ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö(( ûs}ÖŽí×~Ö!/ ûs}Ö Ží×~Ö!/ ûs}Ö!Ží×~Ö(( ûs}Ö"Ží×~Ö(( ûs}Ö#Ží×~Ö(( ûs}Ö$Ží×~Ö(( ûs}Ö ûs}Ö°  ÿÿÿÿÿÿÿ-šnT2ÿÿ-]n+Ýÿÿ-]ÿ+2ÿÿ-šY+‘ÿÿ-þ•+1ÿÿ-+@ÿÿMMMÿ(Arialÿÿÿ<'++@@…798ÿMegaIO CODESYS Example-<P‘oÿÿMMMÿArialÿÿÿ4'<P‘P‘o<o…965ÿ
ANALOG INPUTSÿ-šPToÿÿ0'šPTPTošo…812ÿ
1243
DAC OUTPUTx7±ÿÿ('x7x7±±…493ÿ1ÿ¯7èÿÿ('¯7¯7èè…452ÿ2ÿæ7ÿÿ('æ7æ7…212ÿ3ÿ7Vÿÿ('77VV…704ÿ4ÿT7ÿÿ('T7T7…745ÿÿÿ7Äÿÿ('‹7‹7Äą399ÿ6ÿ7ûÿÿ('Â7Â7ûû…727ÿÿÿ72ÿÿ('ù7ù722…225ÿ8ÿ]Poÿÿ,']PPo]o…406ÿRELAYSš6+Zÿÿ<'š6+6+ZšZ…727ÿOPTO-ISOLATED INPUTSÿÿ]áÿÿ4']á]…267ÿO.C. OUTPUTSÿÿš•ÿ1ÿÿMMMÿArialÿÿÿ,'š•ÿ•ÿ1š1…323ÿGPIOÿÿ(%€&@€&@'PKJ³4N_z¿#+&)6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.metaPKJ³4N?o'`—V—r6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.objectPKJ³4N“+³Õ72)˜9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.metaPKJ³4N ¤5Coj+™˜9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.objectPKJ³4Nº!?p2)Qž16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.metaPKJ³4NuO@‘ŒÊž16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.objectPKJ³4NͱÑ/*)¤Ÿ71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.metaPKJ³4NÙ7¿<7 71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.objectPKJ³4NСÌ:5)Ÿ 9a088331-caf6-4164-aadf-3519e8df09fa.metaPKJ³4N'Ž³¤$ ¡9a088331-caf6-4164-aadf-3519e8df09fa.objectPKJ³4N~Õë2)¤eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.metaPKJ³4N&Ç·Ÿ—’¥eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.objectPKJ³4NpgÖn72)æ¥dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.metaPKJ³4N±>„ñ ›d¦dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.objectPKJ³4NŸ†E,')M§c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.metaPKJ³4NÙÎhÀ§c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.objectPKJ³4N7QÉ+&)$¨d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.metaPKJ³4ND^‰HC–¨d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.objectPKJ³4NfM$1/*)'©5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.metaPKJ³4NÐWŒÆ
1241
DAC OUTPUTx7±ÿÿ('x7x7±±…493ÿ1ÿ¯7èÿÿ('¯7¯7èè…452ÿ2ÿæ7ÿÿ('æ7æ7…212ÿ3ÿ7Vÿÿ('77VV…704ÿ4ÿT7ÿÿ('T7T7…745ÿÿÿ7Äÿÿ('‹7‹7Äą399ÿ6ÿ7ûÿÿ('Â7Â7ûû…727ÿÿÿ72ÿÿ('ù7ù722…225ÿ8ÿ]Poÿÿ,']PPo]o…406ÿRELAYSš6+Zÿÿ<'š6+6+ZšZ…727ÿOPTO-ISOLATED INPUTSÿÿ]áÿÿ4']á]…267ÿO.C. OUTPUTSÿÿš•ÿ1ÿÿMMMÿArialÿÿÿ,'š•ÿ•ÿ1š1…323ÿGPIOÿÿ(%€&@€&@'PKµ¡6N_z¿#+&)6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.metaPKµ¡6N?o'`—V—r6470a90f-b7cb-43ac-9ae5-94b2338b4573.objectPKµ¡6N¥w±72)˜9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.metaPKµ¡6N‹a[Ÿto™˜9fb366cf-c38e-4347-b400-1a9d7c728688.objectPKµ¡6Nº!?p2)Vž16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.metaPKµ¡6NuO@‘ŒÏž16e6c8fb-e405-4f00-bf1c-e4de90591932.objectPKµ¡6NͱÑ/*)©Ÿ71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.metaPKµ¡6NÙ7¿<7 71852a75-8972-4f38-8e09-5ddb77bae6dd.objectPKµ¡6N‚œÀS:5)¤ a2024022-88dd-436d-8409-4f20bd23bad4.metaPKµ¡6NF$%¡a2024022-88dd-436d-8409-4f20bd23bad4.objectPKµ¡6N~Õë2)’¤eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.metaPKµ¡6N&Ç·Ÿ—’¥eb80363a-646e-4dff-b754-4558258f3e16.objectPKµ¡6NpgÖn72)ë¥dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.metaPKµ¡6N±>„ñ ›i¦dfa0a888-ed3b-4567-8de9-ac8a6703566d.objectPKµ¡6NŸ†E,')R§c02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.metaPKµ¡6NÙÎhŧc02871a8-c989-4ab1-aa21-5c7ff3f1f11a.objectPKµ¡6N7QÉ+&))¨d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.metaPKµ¡6ND^‰HC›¨d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.objectPKµ¡6NfM$1/*),©5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.metaPKµ¡6NÐWŒÆ
1244
©5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.objectPKJ³4Nœ¶íÄ+&)ðªb0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.metaPKJ³4N#ùD?b«b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.objectPKJ³4NY®|'+&)ï«9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.metaPKJ³4Nm2\dGBa¬9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.objectPKJ³4NŠF¨³+&)ñ¬0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.metaPKJ³4N.„opkc­0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.objectPKJ³4N‰n®¼.))13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.metaPKJ³4N҇†Ú÷™í™‘±13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.objectPKJ³4Na\Èù94)ÑK56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.metaPKJ³4N€0•À×+Ò+QL56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.objectPKJ³4Nл'4/)qx200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.metaPKJ³4Nª˜“ìx200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.objectPKJ³4NVF4/)Íyf3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.metaPKJ³4NâNo”Hzf3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.objectPKJ³4N™°¸4/)%{6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.metaPKJ³4Nßtä1• {6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.objectPKJ³4N–m¥6.))~|12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.metaPKJ³4N¶Wó|12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.objectPKJ³4N·P¯-()Hfd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.metaPKJ³4NbmY•LG¼fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.objectPKJ³4N4gk/*)Q‚b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.metaPKJ³4N÷þ—% ǂb5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.objectPKJ³4N(4 ½,')b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.metaPKJ³4NÎ畇‚¨„b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.objectPKJ³4N
¹‘R94)x†370f1b48-4197-4836-be0d-411c32c64912.metaPKJ³4N!ó™Ðgbø†370f1b48-4197-4836-be0d-411c32c64912.objectPKJ³4NÜӈDE"@".¨™__shared_data_storage_schema_table__.auxiliaryPKJ³4N±;`Ušµµ.9¼__shared_data_storage_string_table__.auxiliaryPKJ³4N
1242
¢©5d693bf8-7721-4141-b04e-959bfbbe8031.objectPKµ¡6Nœ¶íÄ+&)õªb0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.metaPKµ¡6N#ùD?g«b0752f71-95b0-414d-af8d-aaffff9a7268.objectPKµ¡6NY®|'+&)ô«9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.metaPKµ¡6Nm2\dGBf¬9fa8bdc2-cd79-4815-b4cd-b56f6568a8ec.objectPKµ¡6N~«u·+&)ö¬0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.metaPKµ¡6N àøÙ.)h­0f81ed09-ce6f-4dfe-8422-6b37004e3544.objectPKµ¡6N‰n®¼.))ß°13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.metaPKµ¡6N҇†Ú÷™í™T±13d504d2-1159-406a-ac5a-929a6e0a6f6a.objectPKµ¡6N¾÷ϲ94)”K56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.metaPKµ¡6Nif±×+Ò+L56cd5e21-56df-42c1-8175-ed57ed99c9ef.objectPKµ¡6NeÞ¶i4/)4x200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.metaPKµ¡6NʉÛ㘓¯x200ffb54-41cb-4775-8594-7e1896f9e059.objectPKµ¡6Nm¿+˜4/)yf3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.metaPKµ¡6NâNo”zf3a20b6f-7fe4-4360-b7ba-ed75cf3b8d8d.objectPKµ¡6N™°¸4/)èz6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.metaPKµ¡6Nßtä1•c{6f6f775c-a656-44f7-acfc-dd740bdc9671.objectPKµ¡6N–m¥6.))A|12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.metaPKµ¡6N¶W|12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.objectPKµ¡6N·P¯-()fd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.metaPKµ¡6NbmY•LGfd4c2d78-8a33-4b15-9b71-5cec8c074611.objectPKµ¡6N4gk/*)‚b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.metaPKµ¡6N÷þ—% Š‚b5430773-3042-47d6-a6d3-28650a6ce532.objectPKµ¡6N(4 ½,')øƒb4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.metaPKµ¡6NÎ畇‚k„b4c21d00-aa37-43e1-8410-b67269165cae.objectPKµ¡6NEn=É:5);†c383ce79-8ee3-44fb-b8b9-0f92e681dd60.metaPKµ¡6Nô±ÉñËƼ†c383ce79-8ee3-44fb-b8b9-0f92e681dd60.objectPKµ¡6NÜӈDE"@".И__shared_data_storage_schema_table__.auxiliaryPKµ¡6N׈w¢Èµ¾µ.a»__shared_data_storage_string_table__.auxiliaryPKµ¡6N
1245
”·´¯ rmissingtypeinformation.auxiliaryPKJ³4Nþnõé/ä/ƒprofile7.auxiliaryPKJ³4Nxyþ¤# N*³poolcontext.pool.00000000-0000-0000-0000-000000000000.precompileinfo.auxiliaryPKJ³4N:Ÿ?ê/å/¹Óprofile.auxiliaryPKJ³4NÙ©¡8_3_PÒapplicationcontext.d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.precompileinfo.auxiliaryPKJ³4N[YøqÌÇPxcapplicationcontext.e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203.precompileinfo.auxiliaryPKJ³4N8õ^ðëI²ulogging_project_categories_693fffc3-578c-4dcc-8258-6800165cf1c4.auxiliaryPKJ³4NŒ
݉/*D  wconstraintcheckercache12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.auxiliaryPK88¶š‡#Automatically generated by CoDeSys.
1243
”·´¯ uqmissingtypeinformation.auxiliaryPKµ¡6Nðc҈é/ä/g‚profile7.auxiliaryPKµ¡6NuùÈÌÇP€²applicationcontext.e0c003b2-1edd-477a-9148-e4b7c6a4e203.precompileinfo.auxiliaryPKµ¡6N:Ÿ?ê/å/ºÄprofile.auxiliaryPKµ¡6NRôbßX_S_PÓôapplicationcontext.d73510ff-c13f-4f66-8559-f69ed8b19e51.precompileinfo.auxiliaryPKµ¡6N·# N™Tpoolcontext.pool.00000000-0000-0000-0000-000000000000.precompileinfo.auxiliaryPKµ¡6N8õ^ðëI(ulogging_project_categories_693fffc3-578c-4dcc-8258-6800165cf1c4.auxiliaryPKµ¡6N5ž5L/*Dvconstraintcheckercache12a46435-523d-4992-afa7-19785967f74d.auxiliaryPK88¶‡#Automatically generated by CoDeSys.