Update to Allura 1.12.0

Version V1 V2  
3 by Ingo View Revision
2 by Ingo View Revision
1 by Ingo View Revision