CODESYS Raspberry PI - OpenCV on current Raspbian

Version V1 V2  
2 by Ingo View Revision
1 by erichspitzweg View Revision