Driving 12V with SoftPWM

Version V1 V2  
2 by Ingo View Revision
1 by Ingo View Revision